Gå til hovedindhold

Årsagsfaktorers påvirkning af immunsystemet ved udviking af MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Per Höllsberg, Professor
Sted: Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 487.00 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2012

Formål 
Lavt niveau af vitamin D3 er en MS associeret faktor, der er relativ let at ændre på. Det kræver solide faglige argumenter, at anbefale kraftigt øgede vitamin D3 doser til den generelle befolkning, idet man – på trods af vitaminets lave toksicitet - ikke kan udelukke negative konsekvenser heraf. Med udgangspunkt i en hypotese om vitamin D3’s betydning for immunsystemets regulering kan nærværende projekt medvirke til at give saglig begrundelse for, hvorfor en øget vitamin D3 status formentlig er gunstigt for forebyggelse af MS. Vi tilstræber, at afdække den dybere mekanisme for associationen til MS, som også kunne belyse patogenesen i sygdomsudviklingen bedre. De pågældende effekter af vitaminD3 skal muligvis ses i sammenhæng med EBV infektionen. Vores analyser vil give et bedre grundlag for at se på interaktionen mellem vitamin D3 og virusinfektion.

Til at teste vores hypotese har projektet følgende delspørgsmål:
1) Hæmmer vitamin D3 modningen af humane DC?
2) Fremmer vitamin D3 dannelsen af regulerende T-celler?
3) Fremmer vitamin D3 induktion af apoptose i aktiverede T-celler?

 

Kort beskrivelse af projektet

Miljøfaktorer estimeres at være ansvarlig for 70-80% af sygdomsrisikoen ved MS. Sero-epidemiologiske undersøgelser godtgør, at sen infektion med Epstein-Barr virus (EBV), lavt serumniveau af vitamin D3 og rygning er associerede med øget risiko for udvikling af MS. Det er dog ikke klart, hvorledes disse risikofaktorer medvirker til sygdomsudvikling, eller om de er uafhængige. Der er holdepunkter for, at vitamin D3 via en påvirkning af immunsystemets funktion har betydning for at dæmpe immunresponset. Det er vores hypotese, at et lavt niveau af vitamin D3 medfører et ændret respons på sen EBV infektion. Dette betyder således, at begge disse risikofaktorer kan føre til en uhensigtsmæssig aktivering af immunresponset. For at belyse dette, tilsigter vi at besvare følgende spørgsmål: 1. Hæmmer vitamin D3 modningen af humane DC? Vi vil undersøge om DC isoleret fra blod hæmmes i deres IL-1β/TNF-α/IL-6/PGE2-inducerede modningsproces under tilstedeværelse af vitamin D3. En hæmning kan betyde, at det suppressive immunrespons ikke udvikles tilstrækkeligt. 2. Fremmer vitamin D3 dannelsen af regulerende T-celler? Vi vil undersøge om vitamin D3 påvirker funktionen af regulerende T-celler under deres in vitro differentiering. Regulerende cellers cytokinprofil vil blive karakteriseret med henblik på at bestemme effektorcelletypen (Treg, Tr1 eller Th3). Hvis vi finder en forskel i DC modning under punkt 1, vil vi også undersøge om disse DC giver ophav til forskellige regulerende T celler. 3. Fremmer vitamin D3 induktion af apoptose i aktiverede T-celler? Vi vil undersøge om apoptose, der induceres efter en T-celle ekspansion, påvirkes af tilstedeværelse af vitamin D3. Disse analyser kan medvirke til en forståelse af, hvorledes immunresponset ændres af kendte risikofaktorer for MS og dermed udbygge forståelsen af sygdommens opståen.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Altered frequency of T regulatory cells is associated with disability status in relapsing-remitting multiple sclerosis patients

Synergy between vitamin D3 and toll-like receptor agonists regulates human dendritic cell response during maturation