Gå til hovedindhold

Fleksjob - til dig som er lønmodtager

Kort fortalt

Fleksjob er et job til dig, som er under folkepensionsalderen og som har varige og væsentlige problemer med din arbejdsevne.

Reglerne blev ændret pr. 1.1.2013. Det betyder, at der på nogle punkter er forskellige regler for personer ansat efter tidligere regler "gamle regler" og  personer, der ansættes efter 1.1.2013 "nye regler" 

Fleksjobregler for personer visiteret efter 1.1.2013 og ledige fleksjobbere med godkendt fleksjob før 1.1.2013

Fleksjob kan tilbydes personer, der

 • er under folkepensionsalderen
 • ikke modtager førtidspension
 • ikke har brugt retten til tidlig pension
 • ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 • har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen

 

Midlertidige fleksjob:

Det første fleksjob bevilges for en 5-årig periode. Bevillingen følges op efter 2½ år og igen efter 5 år, hvor der træffes beslutning om berettigelse til fortsat fleksjob. Er du over 40 år kan du få et varigt fleksjob, hvis betingelserne er opfyldt.

Fastholdelsesfleksjob:

Med fastholdelsesfleksjob forstås fleksjob oprettet på den arbejdsplads, hvor du i forvejen er ansat.

Det er en betingelse for fleksjob på nuværende arbejdsplads, at du forinden har været ansat efter de sociale kapitler i de foregående 12 mdr. Sociale kapitler er en del af overenskomsten. Den faglige organisation kan evt. vejlede yderligere.

Det er derfor vigtigt, at du sammen med din leder husker at skrive de aftaler, som I laver fx i forbindelse med medarbejdersamtaler. Det kan eksempelvis være, at I aftaler, at du på grund af dine helbredsmæssige forhold får en hjemmearbejdsdag, får andre arbejdsopgaver o.lign. 

 

 

 

  Hvordan bærer jeg mig ad?

 • Visitation

  Du skal henvende dig i den kommune, hvor du bor.

  Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter beskæftigelsesloven samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet for at bringe/forsøge at fastholde dig i ordinær beskæftigelse. Undtaget er kun dem, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltningerne før en visitation.

  Det betyder, at der både kræves lægelig dokumentation og afprøvning i praksis.

  En forudsætning for vurdering til fleksjob er en rehabiliteringsplan, som udfyldes af dig og sagsbehandleren.

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet et skema som skal anvendes.

  Når rehabiliteringsplanen er udfyldt og samtlige relevante akter er samlet forelægges sagen for kommunens rehabiliteringsteam.

  Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra jobområdet, socialområdet, sundhed og omsorg, uddannelsesvejledning (for personer under 30 år), sundhedskoordinator samt andre relevante samarbejdspartenere.

  Du skal selv deltage i mødet. Du kan tage andre med dig, det kan fx være pårørende eller evt. repræsentant fra din faglige organisation.

  Rehabiliteringsteamet træffer ingen afgørelse, men kan indstille videre til den afgørende myndighed.

 • Fleksjobbevis

  Hvis du er en arbejdsløs fleksjobber har du ret til at få udstedt et fleksjobbevis. Formålet med udstedelse af et fleksjobbevis er, at:

  • give arbejdsgiveren kendskab til fleksjobordningen
  • sikre, at der i jobsøgningen fokuseres mere på dine faglige og personlige kompetencer
  • gøre det muligt for dig at søge job uden hjælp fra en myndighed
  • sikre, at arbejdsgiveren og dig, som ansøger, ved, hvem der er den ansvarlige bevillingsmyndighed/kontaktperson
 • Arbejdstid, løn og tilskud fra kommunen

  Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.

  Hvad med arbejdstiden?

  Fleksjob kan være på nedsat tid og med de skånehensyn, som er nødvendige for dig. 

  Hvor stor er lønnen?

  Din arbejdsgiver udbetaler løn, for det arbejde som du udfører. Du aflønnes efter gældende overenskomst, her kan din faglige organisation hjælpe dig. Der bliver indbetalt pensionsbidrag jf. overenskomst og afhængig af, hvor meget du får i løn. Der bliver også indbetalt ATP.

  Fleksløntilskud

  Kommunen beregner et fleksløntilskud afhængig af lønnens størrelse. Fleksløntilskud kan kan max udgøre et beløb, der svarer til 98% af arbejdsløshedsunderstøttelsens højeste beløb (19.333 kr. mdl. i 2023). Tilskuddet aftrappes med 30% når lønnen overstiger 15.817 kr. mdl. (2023)  og 55% af den løn, der ligger ud over 15.817 kr. Det betyder at tilskuddet er helt aftrappet ved en løn på på ca. 40.000 kr. mdl.

  Løn og fleksløntilskud må ikke overstige fuldtidslønnen i den pågældende stilling.

  Værdi af personalegoder medfører ikke fradrag i fleksløntilskuddet, se Ankestyrelsens principafgørelse 39-19.

  5% af fleksløntilskuddet er reserveret til ATP - dog max 500 kr. mdl.

   

  Mentor

  Kommunen kan bevilge en mentorstøtte. Mentor er primært relevant ved ansættelse på en ny arbejdsplads, hvor mentoren bl.a. kan have til opgave, at hjælpe med en god start. En mentor kan godt være en person, som allerede er ansat i virksomheden..

 • Vær specielt opmærksom på

  Det er vigtigt at aftalerne er på plads inden ansættelse i fleksjob, fastholdelse på nuværende arbejdsplads, så husk at:

  • skånehensyn og arbejdstid skal være aftalt i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet. Skånehensyn kan være nedsat tid, behov for hyppige pauser, undgå fysisk belastende arbejdsopgaver og arbejde der kræver længere gangdistancer/trappegang, stillesiddende arbejde, der ikke stiller krav til finmotorikken, afgrænsede opgaver med tydelige beskrivelser og god instruktion, ingen deadlines, behov for arbejdsplads afskærmet (ikke storkontor) tæt ved toilet m.m. Alt er selvfølgelig afhængig af den enkeltes situation
  • at der laves aftale om fortsat pensionsordning eller anden form for forsikring
  • at tage kontakt til evt. nuværende pensionskasse for nærmere vejledning ved ændring af indbetaling begrundet i nedsat arbejdsevne
  • at man på arbejdspladsen har orienteret øvrige kolleger om skånehensyn, således at den gode stemning på arbejdspladsen kan bevares, og misforståelser evt. kan undgås
 • Øvrige rettigheder og begrænsninger

  Som ansat i fleksjob er du omfattet af reglerne om sygdom og barsel som andre på arbejdsmarkedet. Ved sygdom får arbejdsgiveren refusion i form af sygedagpenge fra 1. sygedag.  Se lovgivningsside om sygedagpenge.

  Du kan ydes hjælp til værktøj, arbejdsredskaber og kortvarige kurser.

  Du/arbejdsgiver kan søge personlig assistance. 

  Invaliditetsydelse kan beholdes.

  Merudgiftsydelse kan bevilges.

  Du er ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed. Du skal i stedet søge ledighedsydelse.

  Som ansat i fleksjob har du ikke mulighed for efterløn, men kan have mulighed for fleksydelse.

  Hvis du ved ansættelse i fleksjob ikke har optjent feriepenge fra et tidligere job, kan du være berettiget til ledighedsydelse.

  Tilskud til fleksjob bevares ved flytning, hvis det sker til anden kommune, forudsat det er samme arbejdsplads. Se Ankestyrelsens afgørelse 168-12.    

  Du skal have den fornødne vejledning i Jobcentret.   .

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 20

  Arbejdsmarkeds- og Rekrutterings styrelsens vejledning 10048 af 25.11.2019
  Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 10084 af 29.11.2019


  DUKHs lovguide om fleksjob, se deres hjemmeside

  Borger.dk 

  Cabis hjemmeside