Gå til hovedindhold

Revalidering- til dig som måske skal have en anden uddannelse

Kort fortalt

Revalidering kan være en mulighed, hvis din arbejdsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Alle andre muligheder for at komme tilbage i arbejde skal være udtømte.

Det skal være realistisk, at du fremover vil kunne arbejde og forsørge dig selv.

Hvor søger jeg revalidering?

Det er din bopælskommune, der skal tage stilling til om revalidering er en mulighed for dig.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse for at få revalidering, at din arbejdsevnen er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det er endvidere en betingelse, at andre muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet er forsøgt.

Der skal være en realistisk mulighed for såkaldt selvforsørgelse enten i job på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Personer, der modtager førtidspension, har også mulighed for støtte til revalidering efter en konkret vurdering.

Revalidering skal gennemføres på så kort tid som mulig. En uddannelse skal som hovedregel være gennemført højest 5 år. Der kan være mulighed for forlængelse ved særlige forhold fx sygdom og barsel.

 

 

 

 

 

  Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

 • Flytning til ny kommune, hvad så?

  Hvis du flytter til en ny kommune skal din sag sendes til den nye kommune, der så overtager udbetaling og opfølgning af planen.

  Det er en god ide, at du selv har dine sagsakter, som du kan aflevere til din nye kommune.

  Som udgangspunkt kan den nye kommune ikke ændre planen med mindre, der er sket ændringer.

 • Må jeg have arbejde ved siden af en revalidering?

  Udgangspunktet er, at du ikke kan have andet arbejde, når du er i gang med en revalidering.

  Kommunen kan tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis det ikke går ud over den plan, der er lagt.

  Indtægter ved andet arbejde bliver trukket fra din revalideringsydelse, hvis beløbet overstiger 12.000 kr. pr. år.

 • Hvordan er min økonomi?

  Revalideringsydelsen er af samme størrelse som dagpengebeløbet for personer over 30 år p.t. 19.741 kr. mdl. (2023).

  For personer under 25 år er beløbet halvdelen forudsat,at revalidering iværksat før 15.4.2011. Personer mellem 25 - 30 år er satsen svarende til kontanthjælp over 25 år og for personer under 25 år svarende til kontanthjælpssatsen for denne gruppe. Der er specielle regler for personer med psykiske lidelser og gravide over 12. svangerskabsuge.

  Personer under 30 år, der ikke modtager fuld revalideringsydelse har mulighed for at søge støtte til høje boligudgifter, såfremt boligudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne.

  Udover revalideringsydelsen kan du søge støtte til udgifter i forbindelse med revalideringen fx undervisningsmaterialer og befordringsgodtgørelse udover 24 km dagligt. Bemærk, at kommunen afholder den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

  Hvis der ikke er lagt en endelig plan, kalder man det "forrevalidering" og i den periode, får du udbetalt, den ydelse, som du i forvejen får fx ledighedsydelse, sygedagpenge eller kontanthjælp.

  Hvis du er under optræning hos arbejdsgiver kan du få udbetalt løn svarende til den mindste overenskomstmæssige løn på det respektive område. Arbejdsgiveren får tilskud til lønnen.

  Revalideringsydelsen bevares under kortvarige afbrydelser (sygdom/mangel på uddannelses- eller praktikplads o.lign). En afbrydelse på indtil 6 mdr. betragtes som en kortvarig afbrydelse. Revalideringsydelsen bevares ved fravær pga. graviditet, barsel og adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder. Revalideringsperioden kan forlænges, hvis forsinkelse skyldes barsel..

  Revalideringsydelse udbetales månedsvis bagud.

 • Hvis planen ikke holder, hvad så?

  Hvis du ikke kan gennemføre din revalidering pga sygdom, er du  som hovedregel ikke berettiget til sygedagpenge efterfølgende. Det kræver, at betingelserne for sygedagpenge generelt er opfyldt.

  Det er derfor vigtigt, at søge relevant rådgivning vedr. evt. fortsat medlemskab af A-kasse i forbindelse med revalidering. Denne rådgivning skal hentes i A-kassen ligesom kommunen selvfølgelig også har et rådgivningsansvar.

  Er betingelserne for sygedagpenge ikke opfyldt, og alternativet er kontanthjælp, er det vigtigt at være opmærksom på, at mulighed for kontanthjælp er betinget af formue og evt. ægtefælles indtægt. Kommunen skal rådgive konkret herom.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen skal sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal sagen sendes til Ankestyrelsen. 

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik §§ 6 og 142

  Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejl. nr. 10084 af 29.11.2019 kap 21