Gå til hovedindhold

Sygedagpenge - hvad skal du være opmærksom på ved sygemelding

Kort fortalt

Sygedagpenge kan udbetales hvis du er helt eller delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Du skal bo her i landet, betale skat af din indkomst og opfylde nærmere fastsatte krav om beskæftigelse.

Sygedagpenge kan udbetales til din arbejdsgiver som delvis refusion af din løn eller udbetales til dig.

Hvem kan få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du

 • er lønmodtager
 • modtager arbejdsløshedsunderstøttelse
 • er selvstændig/medarbejdende ægtefælle

Du skal opfylde visse krav om bl.a. om hvor længe du har arbejdet.

Det er jobcentret i din hjemkommune, du skal kontakte

Hvor lang tid kan der udbetales sygedagpenge?

Udbetaling ophører den dag, hvor dit jobcenter mener, at du er arbejdsdygtig - uanset om du har raskmeldt dig eller ej.

Når du har fået sygedagpenge (også nedsatte sygedagpenge) i mere end 22 uger i de forudgående 9 mdr. stopper udbetalingen, med mindre du opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden.

Må jeg holde ferie?

Som sygemeldt har du ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie. Efter aftale med din kommune kan der være mulighed for at holde ferie, men du er sygemeldt. Læs Ankestyrelsens principafgørelse 31-19. 

 

  Hvordan er sagsbehandlingen i jobcentret, når jeg er sygemeldt?

 • Opfølgning

  Jobcentret er forpligtet til at lave opfølgning på udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at du skal til samtale med din rådgiver. Jobcentret har fokus på arbejdsfastholdelse og hovedformålet er, at sygemeldingen skal blive så kort som mulig.

  Umiddelbart efter sygemelding får du et oplysningsskema, som du skal returneres senest 8 dage efter afsendelsen. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, i modsat fald kan jobcentret træffe afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge.

  Ved opfølgningssamtalerne har du ret til at have en bisidder med. En bisidder kan enten være en repræsentant fra din faglige organisation, en pårørende eller andre efter dit valg.

  Første opfølgning skal ske inden du har været sygemeldt i 8 uger.

  Der skal udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan senest i tilknytning til den anden opfølgning. Kopi af planen skal udleveres til dig.

 • Sker sygedagpengeudbetalingen til min arbejdsgiver eller til mig?

  Sygedagpenge udbetalt af arbejdsgiver

  Hvis du får fuld løn under sygdom, fortsætter din  lønudbetalingen. Fuld løn under sygdom afhænger af, hvilken overenskomst, du er ansat efter. Din arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion fra jobcentret. 

  Hvis du ikke får fuld løn under sygdom, bliver sygedagpengene udbetalt til dig. Det betinger dog, at du har været ansat uafbrudt de sidste 8 uger før du blev sygemeldt og at du har arbejdet mindst 74 timer i den periode.

  Arbejdsgiveren skal betale for de første 30 dage af sygeperioden.

  Sygedagpenge udbetalt af kommunen

  Kommunen udbetaler sygedagpenge hvis:

  • du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt de seneste 26 uger før sygefraværet, og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer eller.
  • du er ansat i fleksjob (forudsat, at lønudbetaling ikke fortsætter fra arbejdsgiver jf. overenskomst) eller
  • du ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kasse eller
  • du – indenfor den seneste måned - har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 mdr. eller
  • du er elev i lønnet praktik i en uddannelse.

  Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

  Du har ret til sygedagpenge fra jobcentret fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Som selvstændig kan du -  i lighed med lønmodtagere - indgå aftale om sygedagpengerefusion ved kronisk lidelse, der medfører øget fravær. Reglerne fremgår af § 58a i lov om sygedagpenge.

  Det er en betingelse, at du har været beskæftiget med selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentlig omfang i mindst 6 mdr. inden for de seneste 12 mdr.

  Som selvstændig kan du tegne forsikring, der giver ret til sygedagpenge fra 1. sygedag.   

 • Hvad er varighedsbegrænsning, forlængelse af sygedagpengeudbetaling?

  Revurderingstidspunkt/varighedsbegrænsning

  Udbetalingen af sygedagpenge stopper som hovedregel, når du har modtaget sygedagpenge/løn under sygdom i 22 uger inden for de seneste 9 mdr.

  Forinden skal jobcentret foretage en revurdering af situationen og vurdere om du opfylder betingelserne for forlængelse af udbetalingen.

  Forlængelsesregler:

  • revalidering er overvejende sandsynlig, det er en betingelse, at der skal være tale om en realistisk mulighed for, at revalidering bliver iværksat, og at revalideringen kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked
  • der er behov for afklarende aktiviteter med henblik på vurdering af arbejdsevnen, dog max 69 uger
  • den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, der må antages inden for en kortere tid at gøre pågældende arbejdsdygtig (max 134 uger)
  • kommunen vurderer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
  • den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er afklaret om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, dog max op til 26 uger
  • den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom
  • der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade
  • der er påbegyndt sag om førtidspension

  Delvis sygemelding

  Ved delvis sygemelding gælder samme varighedsbegrænsning som ved fuld sygemelding max 22 uger indenfor de seneste 9 mdr.

  Sygedagpenge ved delvis sygemelding bliver beregnet på grundlag af de antal timer, man ville have været berettiget til sygedagpenge ved fuld sygemelding. Såfremt der udbetales fuld løn fra arbejdsgiver, sker refusionen til arbejdsgiver.

  Vær opmærksom på at sygedagpengene kan bortfalde:

  • ved sygdom, der pådrages ved forsæt og grov uagtsomhed. Her bortfalder dagpengene fra arbejdsgiveren, men udbetales i stedet af jobcentret.
  • hvis man ved ansættelsen har fortiet helbredsoplysninger af væsentlig betydning for ansættelsen bortfalder retten til dagpenge fra arbejdsgiveren, men udbetales af jobcentret.
  • hvis man uden rimelig grund undlader at medvirke ved jobcentrets opfølgning

  Vær opmærksom på, at sygedagpenge ophører, når der er truffet afgørelse om fleksjob, og man venter på, at dette job findes. I dette tilfælde er der i stedet ret til ledighedsydelse (se faktaside om fleksjob og ledighedsydelse).

 • Hvad er beløbet?

  Sygedagpenge beregnes normalt på grundlag af din hidtidige indtægt og der kan højst udbetales  122,97 kr. pr. time/4.550 kr. pr. uge (2023)

  Hvis du bliver sygemeldt fra din A-kasse vil du få det samme beløb udbetalt i sygedagpenge som i  arbejdsløshedsdagpenge.

  Klagemulighed

 • Hvordan klager man?

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får et afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om sygedagpenge

  Vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25.6.2008

  Lovgivningsguide udarbejdet af DUKH se deres hjemmeside

  Borger.dk