Gå til hovedindhold

Rehabilitering generelt

Rehabilitering har til formål at sikre at en forringet eller mistet funktionsevne genvindes bedst muligt, og skal tilbydes personer med nedsat funktionsniveau som følge af sygdom eller ulykke.

Rehabiliteringsindsatser er rettet mod alle borgere og dækker en lang række forskellige indsatser som fx forebyggelse, træning, personlig og praktisk hjælp, hjemmehjælp, sygedagpengeopfølgning, specialundervisning mv.

Reglerne om rehabilitering er derfor også at finde i lovgivningen på flere forskellige områder som sundheds-, beskæftigelses-, undervisnings- og socialområdet.

Rehabilitering er derfor et kompliceret område, da indsatsen ofte involverer mange lovområder, sektorer og faggrupper.

I forbindelse med kommunalreformen, er regioner og kommuner blevet forpligtet til at iværksætte forskellige tiltag som skal sikre, at regioner og kommuner løfter opgaven omkring rehabilitering i en koordineret tværgående patientindsats, med henblik på at patienten kan modtage et sammenhængende patientforløb. Det sker blandt andet via sundhedsaftaler.

Sundhedsaftaler

Regioner og kommuner skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af sundhedsopgaver i de patientforløb, som går på tværs af region og kommune.

Der skal indgås sundhedsaftaler med udgangspunkt i de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.

  • Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb
  • Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  • Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  • Mål 4: Behandling af høj kvalitet
  • Mål 5: Hurtig udredning og behandling
  • Mål 6: Øget patientinddragelse
  • Mål 7: Flere sunde leveår
  • Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom og pakkeforløb for livstruende sygdomme

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til anvendelse af forløbsprogrammer for kronisk sygdom, som kan fungere som støtte for regioner og kommuners indsatser på området.

Ansvar

For så vidt angår rehabiliteringsindsatser, som fremgår af sundhedsloven, har både regioner og kommuner ansvaret for tilbuddet til borgerne.

For eksempel har regionerne (ved regionens sygehuse) pligt til at tilbyde genoptræning under indlæggelse eller specialiseret genoptræning efter udskrivning fra sygehuset.

Regionerne og kommunerne deler ansvaret for den patientrettede forebyggelse, der har til formål at modvirke, at en sygdom udvikler sig yderligere og at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer.

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde fx almindelig genoptræning efter udskrivning fra sygehus, vedligeholdelsestræning, hjemmesygepleje og fysioterapi.  

For så vidt angår de indsatser, der henhører under social-, arbejdsmarkeds-  og undervisningsområdet, er ansvaret samlet hos kommunerne.

Kilder/læs mere her:

En oversigt over de forskellige regioner og kommuners tilbud inden for rehabilitering finder du på www.sundhed.dk/soft eller på regionernes og kommunernes hjemmesider.

Sundhedsloven, Kapitel 35

Vejledning nr. 9439 om kommunal rehabilitering

Vejledning nr. 9538 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Sundhedsstyrelsens vejledning ”Regionernes forebyggelsesopgaver – en vejledning til sundhedslovens §119 stk. 3”, 2009