Gå til hovedindhold

Førtidspension for dig, der er tilkendt pension FØR 1.1.2003

Kort fortalt

For alle som er tilkendt førtidspension før 1.1.2003 gælder reglerne om førtidspension efter "gammel ordning".

Hvilke typer førtidspension findes der

 • Højeste førtidspension
 • Mellemste førtidspension
 • Forhøjet almindelig førtidspension
 • Almindelig førtidspension

Forhøjelse af tidligere tilkendt pension

Er dine helbredsmæssige forhold forværret, kan der være mulighed for at få tilkendt en højere pension. Bemærk det er ikke muligt at få tilkendt højeste pension, når du er fyldt 60 år.

Vil du søge om forhøjelse skal du kontakte din kommune, der skal indhente den nødvendige dokumentation og herefter vurdere om der er grundlag for at rejse en sag om forhøjelse af pensionen. Det betyder, at det ikke er tidspunktet for din henvendelse, der er gældende, men derimod det tidspunkt, hvor kommunen mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at sagen kan rejses (påbegyndes).

Hvad er fristen for afgørelse?

Kommunen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at pensionssagen er påbegyndt. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen give dig skriftlig besked og oplyse, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet

Overgang fra førtidspension til folkepension

Folkepensionsalderen er ikke ens for alle, men afhænger af hvornår du er født. Du kan beregne din folkepensionsalder på Borger.dk. Personer med folkepensionsalder 65 år med tilkendt førtidspension/invaliditetsydelse før den 1. januar 2002 skal være opmærksom på overgangsordning ved beregning af folkepension. Har du forhøjet almindelig førtidspension/almindelig førtidspension som 65-årig, beholder du pensionens skattefrie beløb ( førtidsbeløb) til det fyldte 67. år. Har du mellemste førtidspension som 65-årig, beholder du invaliditetsbeløbet til det fyldte 67.år. Har du højeste førtidspension som 65-årig, beholder du invaliditetsbeløbet og erhvervsudygtighedsbeløbet til det fyldte 67. år.

Hvem beregner den konkrete pensionsudbetaling?

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler førtidspension. Ønsker du en vejledende beregning, kontakt Udbetaling Danmark. Det er ikke længere muligt at benytte selvbetjeningsberegningen..

 

 

 

 

  Aktindsigt og partshøring

 • Dine muligheder for at se dine akter og komme med bemærkninger

  Alle har ret til at kende sine egne sagsakter og til at få kopi af kommunens notater og de oplysninger, som kommunen har indhentet fra andre fx læger, hospital. Når du kontakter kommmunen for at få kopi af sagsakter skal kommunen svare inden 7 arbejdsdage.

  Før din sag skal afgøres, har du mulighed for at få kopi af akterne til partshøring, dvs du har mulighed for at komme med kommentarer til de oplysninger, der ligger i sagen. Du skal gøre gøre brug af denne mulighed, da du jo er den eneste, som helt konkret ved om oplysningerne om dig, er korrekte.

  Pensionsopsparingsordning mv.

 • Indbetaling til ATP og SUPP

  ATP

  Det er frivilligt at indbetale til ATP (arbejdsmarkedets tillægspension)
  Dit bidrag                   94 kr.
  Kommunens andel   189 kr.

  Frivillig opsparing

  Du har mulighed for at tilmelde dig den supplerende arbejdsmarkedspension. Pensionen udbetales ved overgang til folkepension
  Dit bidrag                  192 kr.
  Statens andel           384 kr.

  Oplysningspligt

 • Husk at give besked om ændringer

  Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked om  ændringer i samlivsstatus.

  Har du børn under 18 år, hvor der IKKE modtages bidrag, vær da opmærksom på mulighed for særligt børnetilskud. Kontakt Udbetaling Danmark herom.

  Med virkning fra 1.1.2015 beregnes førtidspension  ud fra forskudsopgørelsen. Ændringer i forskudsopgørelsen overføres direkte til Udbetaling Danmark med henblik på regulering af pensionsudbetalingen. Pensionen efterreguleres en gang, det betyder, at du får udbetalt tilgodehavende pension ligesom du bliver opkrævet for meget udbetalt pension.

  Rejser du til et land udenfor EU/EØS og Schweiz - undtagen Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomst.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen.Klagefrist  er 4 uger

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

   

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
  Vejledning om førtidspension nr. 54 af 31.8.2007
   

  Borger.dk