Gå til hovedindhold

Personlige tillæg - kun til dig, som modtager folkepension eller førtidspension gl. regler

Kort fortalt

Personlige tillæg, varme- og helbredstillæg kan kun søges af førtidspensionister med pension FØR 1.1.2003 og folkepensionister.

Tillæggene kan bevilges efter en vurdering af dine økonomiske forhold. 

  Hvad er betingelserne?

 • Personlige tillæg og varmetillæg

  For at kunne forstå reglerne om varmetillæg og helbredstillæg, er det nødvendigt at kende den personlige tillægsprocent.

  Har en pensionist ikke indtægter udover et vist beløb er tillægsprocenten 100 %. Tillægsprocenten er 100, når den årlige indkomst ud over pensionen ikke overstiger (takst 1.1.2023)

  • 35.000 kr. for enlige
  • 69.200 kr. for gifte/samlevende

  For enlige bliver tillægsprocenten nedsat med 1% for hver 563 kr. indkomsten overstiger 35.000 kr. årligt. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 88.700 kr.

  For gifte/samlevende bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 1.137 kr. indkomsten overstiger 69.200 kr. om året. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 177.700 kr. om året.

  Den personlige tillægsprocent er anført på pensionsmeddelelsen.

  Varmetillæg

  Varmetillæg kan søges, uanset om du bor i eget hus eller i lejet bolig. Du skal selv betale en del af varmeregningen. Som hovedregel beregnes varmetillægget ud fra gennemsnittet af de sidste 3 års varmeforbrug. Bor du sammen med andre, tages der højde for det.

  Hvordan beregnes varmetillæg?

   En evt. formue har ikke betydning ved beregning af varmetillæg.

  Varmetillæg ydes ud fra den personlige tillægsprocent.

  Beløbsgrænserne for beregning af varmetillæg (takst 2023)

  Beløbsgrænser, varmetillæg                   Gift/samlevende *  Enlig *
   
  Årlig egenbetaling 8.400 kr./ 5.600 kr.
  3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)   8.401 - 15.600 kr.    5.601  - 15.600 kr.
  1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) 15.601 - 20.800 kr.   15.601 -  20.800 kr.
  1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) 20.801 - 25.800 kr.   20.801 -  25.800 kr.
  *personer der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge er tilkendt førtidspension før 1.3.1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt – betragtes som enlige.

   

  Personlige tillæg efter særskilt ansøgning

  Personlige tillæg kan ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter..

  Ved vurderingen af, om der er mulighed/grundlag for at bevilge personligt tillæg, skal der foretages en konkret individuel vurdering af dine samlede økonomiske forhold. Du skal derfor aflevere oplysninger om dine faste indtægter og udgifter. 

 • Helbredstillæg

  Hvordan beregnes helbredstillæg?

   

  Helbredstillæg ydes målrettet til dig, som har helbredsrelaterede udgifter. Det er en betingelse, at indtægter udover pensionen er begrænsede, og at den likvide formue er under en fastsat grænse.

  Tillægget dækker udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi og psykologhjælp. Forudsætning for, at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/ behandlingen er tilskudsberettiget efter sundhedsloven. Desuden kan helbredstillæg ydes til tandprotese, briller og fodbehandling.

  Bevilling af helbredstillæg sker efter ansøgning.

   

  Formue

  Har du likvid formue over 95.800 kr. er du ikke berettiget til helbredstillæg.

  Helbredstillægget beregnes som 85 pct. af din andel af den helbredsrelaterede udgift og afhænger af den personlige tillægsprocent.

  Eksempel: Er den personlige tillægsprocent 100, udgør tillægget 85 pct. af din egen andel af udgiften. Er den personlige tillægsprocent i stedet fx nedsat til 50, udbetales tillægget svarende til halvdelen af 85 pct. af egenudgiften.

  Helbredstillæg ydes i form af et tilskudskort, der fornyes automatisk hvert år.

  Klagemulighed

 • Hvordan klager man?

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen.

  Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis Kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
  Lov om social pension
  Socialministeriets vejledning nr. 54 af 31.8.2007

  Borger.dk