Gå til hovedindhold

Førtidspension - til dig, som er tilkendt pension EFTER 1.1.2003

Kort fortalt

Den 1.1.2003 trådte en ny førtidspensionslov i kraft. Du er omfattet af de nye regler, hvis din sag om førtidspension er startet efter den 1.1.2003.

Formålet med ændringerne er at fastholde flest mulige i arbejde.

Hvem kan fremover være målgruppe for førtidspension?

Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalder.

Det er dog muligt at få tilkendt pension i alderen fra 18 år - 39 år i særlige tilfælde. 

Ret til fuld førtidspension afhænger af, hvor mange år du  har boet i Danmark fra dit 15. år og afgørelsesdato for førtidspension. Kommunen skal vejlede dig om disse regler.

Ressourceforløb

Med virkning fra 1.1.2013 forudsætter tilkendelse af førtidspension som udgangspunkt, at du har gennemgået et ressourceforløb. Kun få er undtaget fra at skulle deltage i ressourceforløb.

Et ressourceforløb bliver tilrettelagt efter den enkeltes muligheder og behov med det formål at hjælpe dig videre, så det på længere sigt kan blive muligt at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ressourceforløbet skal udvikle arbejdsevnen gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Rehabileteringsteam 

Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv for dig..

Rehabiliteringsteamets medlemmer er repræsentanter fra:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
 • Sundhedsområdet
 • Undervisningsområdet (hvis det er relevant) 
 • Sundhedskoordinator (fra Regionen)

Hvem deltager i møderne i Rehabiliteringsteamet?

Udover ovennævnte medlemmer deltager sagsbehandleren, der har forberedt sagen sammen med dig, Du må gerne tage andre med dig til mødet, det kan eksempelvis være pårørende eller fx repræsentant fra din faglige organisation.

Rehabiliteringsplan

Alle, der skal have behandlet en sag i Rehabiliteringsteamet skal have lavet en rehabiliteringsplan..

Hvem beslutter om man er berettiget til førtidspension?

Rehabiliteringsteamet indstiller om der skal påbegyndes en sag om førtidspension. Indstillingen skal forelægges kommunens pensionsudvalg, der endelig afgør sagen.

Hvis Rehabiliteringsteamets indstilling ikke følges, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet igen.

Du kan godt selv søge om førtidspension, i så fald bliver din sag udelukkende afgjort på den dokumentation, som  er i din sag. Det betyder, at der ikke indhentes nye oplysninger.

Aktindsigt og partshøring

Du har ret til at se dine sagsakter. Du har også ret til at få kopi af kommunens notater og de oplysninger, som er indhentet fra andrer fra andre fx læger og hospital. Anmodning om kopi af sagsakter skal besvares inden 7 arbejdsdage.

Inden der træffes afgørelse i din sag har du mulighed for at få sagens akter til partshøring. Dvs. du har mulighed for at komme med bemærkninger til de oplysninger, der er lagt til grund for behandling af sagen. 

Hvad er fristen for afgørelse?

Kommunen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at pensionssagen er påbegyndt. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen give  skriftlig besked og oplyse, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.

Hvor klager man?

Afslag på førtidspension skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Hvor stor er førtidspensionen?

Den nye førtidspension består alene af én ydelse, der er fuldt skattepligtig. Det maximale beløb er svarende til satsen for dagpenge for enlige og 85 % for ægtefælle/samlever.

Udbetaling Danmark kan vejlede nærmere. Det er muligt selv at lave en vejledende beregning af førtidspension på Borger.dk.
Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af de indkomster, der senest er indberettet til skattemyndighederne.

Oplysningspligt

Såfremt der sker  ændringer af samlivsforhold skal Udlbetaling Danmark kontaktes. Med virkning fra 1.1.2015 beregnes pensionen i forhold til forskudsopgørelsen fra SKAT. Ændres forskudsopgørelsen, ændres pensionsudbetalingen også. Pensionen reguleres i forhold til indtægt første gang i 2016 for 2015.

Merudgifter

Personer mellem 18 og folkepensionsalder med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge dækning af merudgifter som følge af lidelsen. Der skal være tale om merudgifter ved den daglige livsførelse. Kan søges af alle undtagen førtidspensionister, der modtager førtidspension efter reglerne før 1.1.2003.

Førtidspension og Tilbagetrækningsreformen

For personer født før 1.1.1954 forbliver folkepension uændret til 65 år.
For personer født efter 1.1.1954 sker gradvis stigning af aldersgrænsen ved overgang til folkepension. For personer, der er født 1.1.1963 eller senere er folkepensionsalderen 68 år. På Borger.dk findes vejledende beregning på, hvornår du tidligst kan få folkepension.

Pensionist i udlandet?

Der kan tilkendes dansk pension til personer, som bor i udlandet, når forskellige betingelser om indfødsret, bopæl, alder og helbredsmæssige forhold er opfyldt. Læs nærmere på Borger.dk. 

Oplysningspligt, udlandsophold

Rejser du til et land udenfor EU/EØS og Schweiz - undtagen Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomst.

 

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om social pension
  Vejledning om førtidspension nr. 105 af 23.10.2002 ændret ved vejledning nr. 55 af 31.8.2007

  Borger.dk 

  Beskæftigelsesministeriet  

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering