Gå til hovedindhold

Seniorpension - pension til dig som er nedslidt

Kort fortalt

Har du væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, er slidt  ned efter mange år på arbejdsmarkedet kan seniorpension måske være noget for dig.

Seniorpension er en helbredsbetinget førtidspension, der er indført med virkning fra 1.1.2020.

Du må højst være 6 år fra folkepensionsalderen

 

Hvad er betingelserne:

 

 

Det er en betingelse, at

 

 

 • du højst må være 6 år fra folkepensionsalder
 • du opfylder de generelle betingelser for ret til socialpension (bopælstid og statsborgerskab)
 • du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse
 • din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer i forhold til seneste job

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet:

 

 

Det betyder, at

 

 

 • du som udgangspunkt skal have haft fuldtidsarbejde i mindst 25 år
 • indbetalinger af fuldt ATP-bidrag i mindst 25 år dokumenterer kravet om arbejde
 • perioder med deltidsbeskæftigelse kan omregnes
 • perioder med ansættelse i fleksjob indgår i opgørelsen

Dokumentation:

 

 

Det betyder, at

 

 

 • tilknytning til arbejdsmarkedet skal dokumenteres/sandsynliggøres via oplysninger fra ATP
 • selvstændige dokumenterer/sandsynliggør omfanget af beskæftigelse i selvstændig virksomhed, omfang af virksomhed, arbejdsopgaver, arbejdstid, ansat arbejdskraft, omsætning og ansøgers selvstændige erhvervsindtægt opgjort på grundlag af årsopgørelser fra SKAT
 • nedsat arbejdsevne svarer til højst 15 timer pr. uge i forhold til seneste job

Helbredsoplysninger:

 

 

Det betyder, at

 

 

 • evt. allerede helbredsoplysninger, der findes i kommunen skal anvendes, hvis de er relevante
 • nødvendige relevante oplysninger kan indhentes fra egen læge/regionens kliniske funktion
 • der er ikke krav om specifikke lægeattester
 • din arbejdsevne skal ikke afprøves,  hvis det fremgår af de helbredsmæssige oplysninger, at din arbejdsevne ikke overstiger 15 timer pr. uge

Til dig, der modtager invaliditetsydelse:

 

 

Hvis du på nuværende tidspunkt får invaliditetsydelse/bistandstillæg/plejetillæg efter reglerne om pension gældende før 1.1.2003 skal du være opmærksom på, at din kommune er forpligtet til at vejlede dig helt konkret om hvilke muligheder, som kunne være aktuelle for dig.

 

 

  Se detaljer om seniorpension herunder

 • Aktindsigt og partshøring

  Alle har ret til at kende sine egne sagsakter, til at få kopi af notater og oplysninger, som er indhentet fra andre. Anmodning om aktindsigt skal besvares inden 7 arbejdsdage.

  Før din sag om seniorpension skal afgøres, har du mulighed for at få kopi af akterne til partshøring, dvs. du har mulighed for at komme med kommentarer til de oplysninger, der ligger i sagen.

   

 • Hvem afgør ansøgningen?

  Ansøgning sendes digitalt til Seniorpensionsenheden, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, som afgør ansøgningen.

  Afgørelsen skal foreligge senest 6 måneder fra du har sendt din ansøgning. Kan fristen ikke overholdes, skal du have besked om årsag og forventelig sagsbehandlingstid.

   

 • Klagemulighed - Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen.

  Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til Seniorpensionsenheden, der skal genbehandle sagen.

  Hvis Seniorpensionsenheden fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

 • Udbetaling - Hvem udbetaler seniorpension og hvor meget?

  Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpension.

  Beløb/beregning svarer til beregning af førtidspension.

 • Husk altid at melde ændringer i samlivsstatus

  Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked om ændringer i samlivsstatus.

  Du skal også give besked, hvis du rejser til et land udenfor EU/EØS - undtagen Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.

  Seniorpension kan ikke frakendes uden dit samtykke.

  Hvis du i en længere periode (ca. 3 måneder) har en arbejdsindkomst, der svarer til 218.712 kr. årligt (2021 takst) og arbejdstiden overstiger 15 timer pr. uge – kan pensionen blive gjort hvilende. Det betyder, at pensionsudbetaling midlertidigt stopper. Pensionsudbetalingen kan genoptages, hvis du ikke længere er i stand til at arbejde i samme omfang – dog tidligst fra den 1. i måneden efter du har bedt om det.  

 • Find mere om reglerne her

  Borger.dk

  Lov om Seniorpensionsenheden nr. 869 af 14.6.2020

  Lov om social pension, §§ 26a, 26b, 26c, 26d og 26e

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 50, 66 og 67

  Forvaltningsloven § 25

  Bekendtgørelse nr. 1618 af 27.12.2019 om seniorpension

  Vejledning nr. 9423 af 3.7.2020