Gå til hovedindhold

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - ansættelse af personlig hjælper

Kort fortalt

BPA er tilskud fra kommunen til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse

Ordningen har til formål, at give personer med et svært fysisk handicap mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt.

BPA kræver, at du er i stand til at være arbejdsleder. Arbejdsgiverrollen kan andre påtage sig.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om BPA i din bopælskommunen.

Hvem kan bevilges BPA?

Personer med svært fysisk handicap såkaldt: betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner.

Det handler om behov for hjælp, der ligger ud over, hvad du normalt kan få som ledsagelse, praktisk, personlig hjælp og pleje, herunder hjælp til mange spredte opgaver i løbet af dagen. Den hjælp, som du har behov for,  skal have en så personlig karakter, at det er af stor betydning selv at kunne vælge sine hjælpere.

Kommunen kan tilbyde BPA til personer, der ikke er omfattet af personkredsen, hvis kommunen vurderer, at det er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp.

 

 

 

  Hvad er de nærmere betingelser, regler for tilskud m.m.

 • Hvad er betingelserne?

  Betingelserne er, at du 

  • har et svært bevægelseshandicap
  • har et massivt plejebehov samt behov for overvågning og ledsagelse
  • har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes ved de almindelige hjælpeforanstaltninger såsom hjemmehjælp og ledsageordning evt. kombineret med bistands- eller plejetillæg.
  • skal kunne fungere som arbejdsleder
 • Hvordan udmåler kommunen mit behov?

  Kommunen har ansvaret for at foretage en nøje individuel og helhedsorienteret vurdering af dit behov.

  Der bliver taget udgangspunkt i, hvad du selv kan klare og hvad hjælperne skal, hvor mange timer og hvornår på døgnet.

  Ægtefæller er ikke forpligtet til påtage sig omfattende pleje, overvågnings- og ledsageopgaver.

  Du kan godt kombinere BPA med hjemmehjælp, hvis du ønsker det.

  Er du bevilget bistands- eller plejetillæg, skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang tillæggene skal indgå i udmålingen. Der kan ikke ydes BPA til samme formål, som dækkes af bistands- eller plejetillæg. Såfremt din familie hjælper dig uden løn, skal der tages hensyn til det ved udbetaling af bistands- eller plejetillæg.

  Kommunen skal ved beregning af tilskuddet til hjælpernes løn sikre den nødvendige rummelighed i udmålingen, så der udover grundløn udmåles tidsbestemte tillæg, funktions- og kvalifikationstillæg, anciennitet, arbejdsmarkedspension, løn under sygdom samt barnets 1.og 2. sygedag, så det på den måde bliver muligt at dække personens individuelle behov. Herudover kan der i et vist omfang være behov for at sikre udmåling af omkostninger forbundet med vikardækning.

  Der skal samtidig tages stilling til dækning af  ekstra udgifter ved ordningen så som forsikringer, hjælpernes billetter eller andre udgifter, der direkte relaterer sig til hjælpeordningen.

  Personer, som har hjælpeordning er i øvrigt berettiget til merudgifter i h. t. § 100 i lov om social service. 

 • Hvem ansætter?

  Du bestemmer, hvem, du vil have ansat. Du kan godt ansætte din ægtefælle/samlever eller andre pårørende, hvis du ønsker det.  

  Arbejdsgiver/arbejdsleder

  Du skal kunne fungere som arbejdsleder, dvs du skal ansætte, lægge vagtplaner, afholde personalemøder o.lign.

  Du kan vælge at lade andre varetage arbejdsgiveransvaret. Det kan være en nærtstående, en forening eller en privat virksom, der så sørger for ansættelsesbeviser, lønudbetaling o.lign.

  Hvad sker der, hvis jeg flytter - tager til udlandet?

 • Hvis jeg flytter til en anden kommune?

  Hvis du flytter til en anden kommune, skal den kommune, som du kommer fra, fortsætte med at udbetale tilskud, indtil din nye kommune har truffet en afgørelse.

  Derfor er det vigtigt, at du så tidligt, som det er muligt sørger for, at de to kommuner kan samarbejde. Det er også en god ide, at du selv har alle dine sagsakter, som du så kan aflevere til din nye kommune.

 • Har jeg mulighed for at tage til udlandet?

  Du kan godt tage din hjælp med til udlandet i særlige tilfælde. Det kan fx dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som ikke er mulig her i landet.

  Det er vigtigt, at du kontakter din kommunen inden du tager ophold i udlandet.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

 • OBS - ændringer, hvis du får inddraget din hjælp efter 1.1.2018

  Ændringer af serviceloven pr. 1.1.2018

   

  Med virkning fra 1.1.2018 er indført et minimumsvarsel på 14 uger.

  Det betyder, at hvis du får en afgørelse, hvor du får nedsat din hjælp eller helt frakendt hjælpen og hjælpen har særligt indgribende betydning for dig – så indføres der et varsel på 14 før nedsættelsen eller frakendelsen har virkning.

  I praksis betyder det, at kommunens afgørelse ikke har virkning i 14 uger efter beslutningen og i den periode har du mulighed for at klage. Afgørelsen er først gældende, når varslingsperioden er udløbet.

  Det handler om følgende ydelser:

   

  • § 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
  • § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA)
  • § 114 om støtte til bil, hvor støtten frakendes inden perioden for ny anskaffelsen er udløbet

   

  Det fremgår også af ændringerne, at de 14 uger indeholder krav til kommunerne om at de skal behandle klagen inden for en frist af 2 uger og at Ankestyrelsen forventer at have afgjort sagen indenfor de 14 uger.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne fremgår af lov om social service § 96

  Børne- og socialministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 30.6.2020 om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance 

  Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (Træder i kraft 01/01 2018) nr. 10325 af 12.12.2017

  Udlandsbekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009
   

  Kunsten at modtage og give hjælp – en håndbog for hjælpere og brugere, der benytter hjælpeordninger. Hanne Klitgaard Larsen, bogen kan lånes på biblioteket.

  DUKHs guide om BPA - se deres hjemmeside

  Borger.dk