Gå til hovedindhold

Hjemmehjælp - særlige regler om personlig, praktisk hjælp og støtte i hjemmet

Kort fortalt

Hjemmehjælp kan også ydes, hvis du har brug for særlig støtte til strukturering af din dagligdag, afløsning m.m.

Du kan også få hjemmehjælp, hvis du midlertidigt opholder dig i en anden kommune.

Udover den generelle hjemmehjælp findes der særlige specifikke områder, man kan søge hjælp til.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hjælpen søges i din  bopælskommune. Bevilling skal indeholde oplysninger om omfang og konkret indhold af hjælpen.

Afløsning og aflastning

Kommunen tilbyder hjælp i hjemmet til afløsning af en ægtefælle eller andre, der passer en person med nedsat funktionsevne i hjemmet. Afløsning er hjælp i hjemmet. Der kan tilbydes aflastningsophold uden for hjemmet fx i form af tilbud om dag-, nat eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.

Midlertidigt ophold i anden kommune

Ved ferie, familiebesøg eller andet midlertidig ophold i en anden kommune end bopælskommunen ydes hjælpen af opholdskommunen. Du skal dog kontakte din bopælskommune og oplyse om dit behov for hjælp ved ophold i en anden kommune.

Særlig støtte

Der kan ydes særlig omsorg, støtte og hjælp til at bevare eller udvikle færdigheder og til at strukturere hverdagen til personer med særligt behov herfor, fx. ved hjerneskade og kognitive problemer.

Genoptræning

For personer, der ikke behandles på sygehus, har kommunen pligt til at tilbyde genoptræning efter servicelovens bestemmelser.Kommunen tilbyder genoptræning i forlængelse af sygehusindlæggelse efter sundhedslovens bestemmelser.

Vedligeholdelsestræning

Kommunen er forpligtet til at tilbyde vedligeholdelsestræning til personer, som har behov pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, også når dette skyldes en kronisk lidelse. Formålet er at vedligeholde funktionsevnen og træningstilbuddet skal ses i sammenhæng med øvrige tilbud om hjælp og støtte efter serviceloven.

Fleksibel hjemmehjælp

Ved fleksibel hjemmehjælp forstås, at modtageren af personlig pleje og praktisk hjælp har ret til at bytte ydelser. Der kan både byttes til ydelser, som ligger inden for hjemmeplejens sædvanlige serviceniveau og til ydelser, der ikke er en del af serviceniveauet. Det er en betingelse, at det ikke strider mod arbejdsmiljømæssige regler. Et bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsætter, at personen er visiteret til begge dele. Bytteretten skal holdes inden for den bevilgede tidsramme. Et bytte skal være fagligt forsvarligt.

Hjælpens udførelse/kontant tilskud

Som udgangspunkt ydes hjælpen af den kommunale hjemmepleje eller af en privat leverandør.

Der er dog også andre muligheder

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, som i øvrigt er berettiget til hjælpen, er der mulighed for, at kommunen kan tilbyde et kontant tilskud, så brugeren selv kan ansætte hjælpere/hjælperen.

En person, som er berettiget til mere end 20 timers hjælp pr. uge har mulighed for at vælge at få et kontant tilskud og selv ansætte hjælpere/hjælperen. Betingelsen er, at pågældende selv kan fungere som arbejdsleder. Arbejdsgiveransvaret kan overlades til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed. Kommunen skal tilbyde at stå for lønudbetaling.

Modtageren af hjemmehjælp kan også vælge selv at udpege en person til at udføre opgaven. Personen skal godkendes af kommunen, som efterfølgende tegner kontrakt med pågældende.

Tilsyn føres altid af kommunen.

Fast kontaktperson

Kommunen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse om, hvilken person der kan kontaktes i kommunen, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen.

Borgerstyret personlig assistance

Personer med stort plejebehov og evne til at påtage sig ansvar som arbejdsleder kan bevilges personlig hjælper.

 

 

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om social service §§ 83-96
  Socialministeriets vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven nr. 13 af 15.2.2011

  Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven nr. 10284 af 11.12.2017