Gå til hovedindhold

Kørekort - hvad skal du være opmærksom på

Kort fortalt

Sundhedsstyrelsen stiller særlige krav i forbindelse med kørekort ved neurologiske sygdomme, herunder MS

Ansøgning om kørekort skal afleveres til kommunen. Du kan aflevere ansøgning enhver kommune, uanset hvor i Danmark, du bor.

Kørekort til motorcykel og bil udstedes som hovedregel fra det fyldte 18. år og gælder i 15 år. Du får fornyet dit kørekort ved henvendelse til Borgerservice. 

Når du har diagnosen Multipel Sclerose skal du forvente, at dit kørekort bliver udstedt på kortere åremål. For rigtig mange handler det om, at kørekortet skal fornyes med enten 2 eller 5 års interval. Det er kørekortmyndigheden, der bestemmer hvornår kørekortet skal fornyes igen.

Rent praktisk betyder det, at du skal aflevere ny kørekortattest og billede til Borgerservice, når datoen nærmer sig.

Husk lige, at hvis du har fået støtte til bil, har du mulighed for at få dækket udgiften til lægeerklæringen. Det er ikke Borgerservice, der tager sig af det, men derimod den afdeling, som behandler ansøgninger om bil.

Hvis du glemmer at få fornyet dit kørekort, og der er gået mere end 3 år siden udløb, kan du forvente at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve, som indeholder både teori- og praktisk køreprøve. Så derfor HUSK at få fornyet dit kørekort.

Har du kørekort, når du får stillet diagnosen, skal du ikke foretage dig noget MEDMINDRE dine helbredsmæssige forhold har betydning for din evne  til at køre bil. Tal med din læge. Bemærk, at din læge kan give kørselsforbud indtil dine køreegenskaber er vurderet eller du evt. har fået særlig indretning i din bil. 

OBS Kørekort, der er udstedt før 19.1.2013 skal ombyttes til det nye EU-kørekort  INDEN 18.1.2033.

Anmærkninger i dit kørekort:

Ved fornyelse af dit kørekort, så TJEK om alle anmærkninger kommet med. Desværre har det vist sig, at nogle anmærkninger er "faldet ud" ved en fornyelse og du er den eneste, der kan kontrollere det! Gem en kopi af det kørekort, som skal fornyes.

På Borger.dk kan du se, hvad de enkelte symboler og koder betyder.

  Hvad er de nærmere regler om kørekort?

 • Hvad er betingelserne?

  Det er en forudsætning for at få kørekort, at du har ophold i Danmark.

  Det er herudover en betingelse, at du skal have et såkaldt "tilfredsstillende helbred". Helbredskravene omfatter bl.a. syn, hørelse, fysiske og psykiske forhold. Det er kørekortmyndigheden, der afgør om betingelserne er opfyldt. 

  De lægelige oplysninger vil i nogle tilfælde blive forelagt embedslægen eller Sundhedsstyrelsen, ligesom der kan stilles krav om en vejledende praktisk prøve fra Statens Bilinspektion.

  Kørekortbekendtgørelsen indeholder særlige bemærkninger vedr. neurologiske lidelser. Det fremgår her, at der lægges vægt på de funktionsmæssige muligheder af prognosen med vægt på bl.a. motoriske funktioner, balance og koordination.

  Ved kognitive vanskeligheder kan ske henvisning til speciallæge samt vejledende køretest.

  Kognitive vanskeligheder defineres sædvanligvis som problemer med:

  • koncentration og opmærksomhed
  • indlæring og hukommelse
  • planlægning og problemløsning
  • forståelse og brug af sproget
  • genkendelse af genstande, bearbejdning af synsindtryk og bedømmelse af afstande

  Krav om særlig indretning sker ved påtegning i kørekortet og indebærer, at du ikke må køre en bil uden den særlige indretning.

 • Hvordan er det med medicin og forandringer i mit helbred?

  Trafikfarlig medicin

  Du kan se listen over trafikfarlig medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Din læge skal selvfølgelig fortælle dig om reglerne. 

  Hvad sker der, hvis der er helbredsmæssige ændringer?

  Din læge/speciallæge har pligt til at give dig et kørselsforbud, hvis det ud fra en lægelig bedømmelse ikke findes forsvarligt, at du kører bil i kortere eller længere tid.

  Du skal respektere et kørselsforbud. Det vil fremgår af lægens journal og hvis du ikke overholder kørselsforbud bliver embedslæge og politi kontaktet.

 • Har jeg nogen mulighed for økonomisk hjælp til kørekort/fornyelse af kørekort?

  Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte til kørekort?

  Hvis du opfylder betingelserne for støtte til bil kan du få støtte til betaling af køreundervisning, kontrollerende køreprøve og vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet. 

  Køreundervisning kan enten ske i egen bil med påmonterede skolepedaler eller i specialindrettet skolevogn.

  Mange kommuner vælger at henvise til testning hos  HandicapBilistCentret, der har særlig ekspertise i forbindelse med vurdering af særlig indretning.

  Uanset om indretningen bygger på en sådan testning skal bilinspektøren/politiet godkende den særlige indretning.

  Fornyelse af kørekort

  Hvis du opfylder betingelserne for støtte til bil, kan du få tilskud til fornyelse af kørekort begrundet i tidsbegrænsning eller på grund af helbredsmæssige ændringer. Hvis der bliver stillet krav om vejledende og orienterende køreprøve i skolevogn eller særlig indrettet skolevogn, kan der ligeledes ydes betaling af denne udgift som tilskud.

  I forbindelse med fornyelse af kørekort skal du have udfyldt en kørekortattest hos din egen læge. Det er vigtigt at du taler med din læge om de helbredsmæssige forhold, som kan have betydning for at kunne køre bil. I kørekortattesten er en rubrik "supplerende oplysninger", som giver egen læge mulighed for yderligere uddybning.

  Det er også vigtigt, at eventuelle journaloplysninger fra speciallæge eller lign. vedlægges. Oplysninger som beskriver dine symptomer, sygdomsudvikling de seneste år, antal attakker og om sygdommen er stabil eller progredierende. Jo flere oplysninger, jo nemmere er det for kørekortmyndigheden at vurdere mulighederne for at køre bil.

  Hvis kørekortmyndigheden er i tvivl om du må køre bil, vil man sende ansøgningen om fornyelse af kørekort til Sundhedsstyrelsen. Hvis Sundhedsstyrelsen ikke kan vurdere om kørekortet kan fornyes, vil man herfra bede om yderligere oplysninger, der evt. kan være udtalelse fra neurolog eller vejledende køretest.

  Som nævnt tidligere kan du, hvis du opfylder betingelserne for støtte til bil, få tilskud til udgifterne i forbindelse med fornyelse af kørekortet. Det gælder kun den gruppe, alle andre skal selv betale kørekortattest, andre udgifter til lægelige udtalelser o.lign. 

  Neurologer kan kræve betaling for en evt. udtalelse, en sådan ydelse er nemlig ikke omfattet af Sundhedsloven og neurologen kan selv fastsætte prisen, som i mange tilfælde kan løbe op til omkring 1.500 kr. For at forsøge at undgå det, er det derfor vigtigt, at egen læge er opmærksom på at vedlægge journaloplysninger og være opmærksom på at udfylde rubrikken "supplerende oplysninger".   

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen aldrig stiller krav om en speciallægeerklæring, men kun en udtalelse om tilstand og føreregnet. En speciallægeerklæring kan koste op mod 10.000 kr., men som nævnt det er ikke et krav.

  Nærmere oplysninger om Sundhedsstyrelsens krav kan du læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også har mulighed for at se/printe den kørekortattest, som skal udfyldes hos egen læge. 

  Tilskud til kørekort til chauffør

  Forældre til børn, som opfylder betingelserne for handicapbil, kan få tilskud til køreundervisning m.m. Det er ikke samme regler, der gælder for voksne. Hvis din ægtefælle ikke har kørekort kan der søges om økonomisk tilskud i kommunen, men det beror på en økonomisk vurdering.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  En afgørelse om kørekortets varighed eller andre særlige betingelser kan ankes til politiet/Rigspolitichefen . Klagefrist 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne fremgår af lov om social service § 114

  Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1252 af 20.11.2017

  Vejledning om helbredskrav til kørekort nr. 9693 af 31.7.2017

  Sundhedsstyrelsens vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort nr. 9606 af 12.12.2011