Gå til hovedindhold

Kørselsordninger - til dig som ikke bare kan bruge almindelig bus og tog

Kort fortalt

Hvis du ikke kan bruge de almindelige offentlige transportmidler, kan du muligvis gøre brug af særlige befordringsmuligheder for bevægelseshæmmede.

Det drejer sig . om handicapkørsel, Flexture, befordring til læge, speciallæge o.lign. 

Kørselsordninger er specielt tilrettelagt befordringsmulighed for  bevægelseshæmmede

De består af flere forskellige lovbestemte ordninger og støttemuligheder, som beskrives i det følgende

 

 

 

  Handicapkørsel

 • Hvem, hvad og hvor?

  Handicapkørsel

  Trafikselskaberne har ansvaret for tilbud om kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.  Du har mulighed for 104 enkeltture pr. år. Befordring sker med taxa/minibusser, hvor der kan være flere kunder med ad gangen. Som følge heraf kan du regne med en vis omvejskørsel.

  Hvem kan benytte ordningen?

  Du kan blive medlem af denne ordning, hvis du er afhængig af kørestol eller andre ganghjælpemidler og såfremt offentlige transportmidler p.g.a. fysisk handicap ikke kan benyttes.

  Hvad skal du være opmærksom på?

  Minibussen er indrettet til kørestolsbrugere, og du kan medbringe nødvendige hjælpemidler samt håndbagage. Chaufføren kan følge dig  fra dør til dør. Du kan som udgangspunkt have en hjælper med mod en mindre betaling.

  Hvor henvender du dig?

  Du søger handicapkørsel i din kommune, hvor du kan få ansøgningsskema. Skemaet skal du aflevere til kommunen, som træffer afgørelse om du er berettiget eller ej.

  Kan du klage over afslag?

  Afslag om handicapbefordring skal begrundes skriftligt og du kan klage til Trafikselskabets Ankenævn. Klagefrist skal fremgå af afgørelsen.

 • Flextur supplerer den offentlige befordring

  Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse. De fleste kommuner har tilsluttet sig denne ordning. Se kommunens hjemmeside. Flextur henvender sig til alle, der ikke har behov for hjælp til og fra "kantsten". Er du kørestolsbruger kan du også benytte flextur, hvis du ikke har behov for personhjælp.

 • Kørsel til læge/speciallæge/hospital

  Kørsel til læge/speciallæge 

  Der kan være mulighed for befordringsgodtgørelse ved besøg hos læge og speciallæge, afhængig af om du modtager pension og/eller afstand til læge. Det er uafhængigt af dine økonomiske forhold. Du skal kontakte kommunens Borgerservice for yderligere oplysninger.

  Kørsel til hospital

  Vedr. behandling på hospital kan der arrangeres kørsel til og fra hospitalet. Nærmere oplysning på det hospital, hvor du bliver behandlet. Reglerne fremgår af sundhedsloven. Læs nærmere på Regionernes hjemmesider.

  Er der andre muligheder?

 • DSB, rabatordninger o. lign

  Rabatordninger, assistance ved togrejser m.v.

  De enkelte trafikselskaber har forskellige rabatordninger ved køb af abonnementskort til den kollektive trafik for pensionister, efterlønsmodtagere, personer på seniorydelse m.v. DSBs særlige "65-billetter" er også en rabatordning for pensionister. DSB udsteder rejsekort med foto till pensionister.

  Ved togrejser kan DSB tilbyde assistance til bevægelseshæmmede. Du skal bestille denne  assistance et par dage i forvejen. Du henvender dig til DSB-stationer, som har foldere om rabatordninger samt om de enkelte stationers brugbarhed for bevægelseshæmmede.

  Ledsagekort

  Du har måske også  mulighed for at søge om ledsagekort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice, hvor nærmere betingelser samt ansøgningsskema kan hentes.

  Støtte til individuel befordring

  Er du i en situation, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler eller handicapkørsel/flextrafik har du mulighed for at søge kommunen om at yde tilskud til individuel befordring. Henvendelse sker til bopælskommunen. Det er dog helt op til din kommune at fastlægge retningslinier for denne støttemulighed, det er en ren kommunal afgørelse og der er ingen klagemulighed.