Gå til hovedindhold

Ledsageordning - personlig hjælp til at komme udenfor hjemmet

Kort fortalt

Ledsageordningen er en mulighed for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan færdes alene til aktiviteter udenfor hjemmet.

I praksis betyder "betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne", at du har meget svært ved at klare aktiviteter udenfor hjemmet alene. Der skal være tale om en nedsat funktionsevne, der ikke ændrer sig. 

Formålet med ledsageordningen er, at undgå isolation og medvirke til normalisering i samfundet.

Ledsageordning kan højst bevilges 15 timer om måneden.

Se gerne denne hjemmeside O - M - L (oplevmedledsagerkort.dk)

OBS bemærk forsøgsordning for blinde og stærkt svagsynede over 67 år.

 

  Kan du søge ledsageordning?

 • Hvem kan søge?

  Du skal være under 67 år og ikke være i stand til at færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Børn mellem 12 - 18 år har også mulighed for ledsageordning på samme betingelser, dog forudsætter det, at den unge bor hjemme, og forældrene har givet deres samtykke. 

  Har du fået bevillingen før du fylder 67 år kan du bevare retten også efter du er fyldt 67 år.

  Ledsageordning kan ikke søges, når du er fyldt 67 år - vær derfor opmærksom på muligheden, hvis du har behovet.

  Som eksempel på hvem, der kan søge kan nævnes:

  • kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicaps
  • blinde og stærkt svagsynede
  • udviklingshæmmede
  • andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd

  I perioden 2021 - 2024 er en landsdækkende forsøgsordning for blinde og stærkt svagsynede over 67 år

  Her er mulighed for 7 timers ledsagelse pr. måned med mulighed for opsparing. Der udbetales et aktivitetstilskud på 400 kr. til dækning af ledsagers udgifter.

  For at komme i betragtning skal du tage kontakt til Dansk Blindesamfund. Læs mere her www.blind.dk/ledsageordning.

   

   

 • Hvad er formålet med ledsagelse/hvad må ledsageren?

  Formålet er, at du får mulighed for at komme hjemmefra. Du bestemmer selv til hvilke aktiviteter,det kan handle om indkøb, koncerter, loppemarked eller hvad der nu interesserer dig.  Ledsageren hjælper dig til og fra den aktivitet, som du har valgt og kan hjælpe dig med kørestol, overtøj af/på, toiletbesøg, evt. køre i din bil, hvis du ønsker det o.lign. 

  Bemærk, at formålet med ledsageordning ikke er ledsagelse til lægeordinerede aktiviteter se Ankestyrelsens principmeddelelse 52-15.

 • Hvem er ikke omfattet?

  Hvis din funktionsevne er nedsat som følge af sindslidelse eller sociale forhold kan du ikke søge ledsageordning. Her skal andre muligheder for hjælp efter lov om social service vurderes.

  Hvis du er bevilget en  hjælpeordning efter lov om social service § 96 er ledsagelse en integreret del af hjælpeordningen og derfor ikke begrænset af de 15 timer om måneden.

   

 • Hvor mange timer?

  Du kan højst få 15 ledsagetimer om måneden. Du har mulighed for at spare ubrugte timer op over en periode på 6 måneder. Ubrugte timer herudover er tabt. Opsparingsordning skal aftales med kommunen.

 • Hvad koster det?

  Ledsageordning er gratis, det vil sige, at ledsageren får løn fra kommunen. Du har mulighed for at søge om at få dækket udgifter til ledsagerens billetter, spisning, rejseudgifter  o.lign.  Beløbet kan højst udbetales med 974 kr. årligt (takst 1.1.2023). 

 • Flytning til ny kommune?

  Ledsageordning følger ikke automatisk med ved flytning til ny kommune. Du skal søge i din nye kommune straks i forbindelse med flytning. Sørg evt. for at få kopi af sagsakterne i fraflytningskommunen.

  Som udgangspunkt har det ikke været hensigten at begrænse ledsageordningen for personer, der ved flytning er over 67 år. Du skal være opmærksom på opsparede timer ved flytning til ny kommune. Lovens hensigt har heller ikke været at begrænse denne mulighed, der er dog ikke truffet nogle afgørelser på dette område. Så vær selv opmærksom på at få drøftet disse ting i forbindelse med flytning til ny kommune.

   

 • Ophold i udlandet?

  Du kan godt tage ledsageren med til udlandet i særlige tilfælde. Det kan fx dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som ikke er mulig her i landet.


  Du skal kontakte din kommune inden du bruger ledsageordningen i udlandet.

 • Vær specielt opmærksom på
  • Forsikringsforhold ved ophold i udlandet, kontakt Europæiske Rejseforsikring, tlf. 33 25 25 25 info@europaeiske.dk.
  • Mulighed for ledsagerkort. Nærmere oplysning Danske Handicaporganisationers Brugerservice – DHB, tlf. 36 75 17 93
  • DUKH Praksisnyt, se deres hjemmeside

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen.Klagefrist  er 4 uger

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne fremgår af lov om social service § 97
  Udlandsbekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009
  Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 235 af 9.3.2012
  Børne- og Socialmin. vejledning nr. 9042 af 24.1.2018

  Borger.dk