Gå til hovedindhold

Medicintilskud - til dig, som har store udgifter til medicin

Kort fortalt

Medicintilskud er tilskud til betaling af medicin til alle uanset diagnoser og  uafhængigt af dine indtægter.

 

Medicintilskud er tilskud til betaling af medicin til personer med forskellige lidelser og er uafhængigt af forsørgelsesydelse.

Sundhedsloven indeholder generelle regler om tilskud til medicin til alle personer afhængig af udgiftens størrelse. Herudover er der mulighed for enkelttilskud , kronikertilskud og tilskud til håndkøbsmedicin. Reglerne er omtalt nedenstående. Egenbetaling efter tilskud fra sundhedsloven kan i nogle tilfælde søges dækket helt eller delvist gennem kommunen, og er som hovedregel afhængig af indkomst og formue. Evt. tilskud fra sygeforsikringen Danmark fratrækkes før tilskud fra kommunen.

Medicintilskudsregler for alle

 • ydes afhængigt af personens forbrug
 • forbrug under 1.045 kr. årlig – intet tilskud
 • periode starter første gang, der købes medicin og udløber 1 år efter pågældende dato

Tilskudssystem er opbygget efter følgende regler: 1.1.2023 - 31.12.2023

Der ydes ikke tilskud ved medicinudgifter under 1.045 kr. inden for 1 år

Der ydes 50 % til medicinforbrug mellem 1.045 kr. – 1.750 kr.

Der ydes 75 % til medicinforbrug mellem 1.750 kr. – 3.795 kr.

Der ydes 85 % til medicinforbrug over 3.795 kr - 20.636 kr.(under 18 år 25.286 kr.) 

Enkelttilskudsordning

 • afgøres af Sundhedsstyrelsen efter konkret ansøgning
 • ansøgning sendes fra hospital eller egen læge
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning

Kronikerreglen

Med virkning fra 1.1.2016 indføres et fast loft over egenbetaling. Det betyder, at kronikerreglen ændres. Det er ikke længere et krav, at egen læge skal søge Sundhedsstyrelsen om tilskud, men personer, der er ordineret tilskudsberettiget medicin,  med en egenbetaling på 4.435 kr. (2023) årligt, fremover automatisk får tilskud til egenbetaling til medicinudgifter over denne takst.

Den enkeltes økonomiske forhold er uden betydning.

Der er mulighed for at aftale henstand/afdrag med apoteket. Spørg nærmere der og se i øvrigt Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere oplysninger.

Håndkøbsmedicin

 • personer med varige lidelser
 • lægemiddelstyrelsen afgør hvilke præparater
 • egen læge anfører ”varig lidelse” på recepten
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning

Helbredstillæg

 • tilskud til folkepensionister og pensionister med tilkendt pension før 1.1.2003 med 85 % af tilskudsberettiget medicin
 • afhængig af formue. Formuegrænse (2023)  95.800 kr.
 • afhængig af personlig tillægs %. Reduceres ved under 100 %

Enkeltydelse

 • tilskud til personer, der fx modtager kontanthjælp, er tilkendt pension efter 1.1.2003 eller andre i økonomisk trang
 • ansøgning afgøres af kommunen -  individuelt
 • afhængig af ansøgers økonomiske forhold (formue og indtægt)

Merudgiftsydelse

 • til personer (18 år – folkepensionsalder) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller medfødte misdannelser
 • medicinudgifter skal sammen med evt. andre merudgifter overstige 7.068 kr. årlig
 • ansøgning afgøres af kommunen
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning

Døende

 • til døende, der ønsker pleje i eget hjem
 • fuld dækning af lægeordineret medicin
 • ansøgers økonomiske forhold er uden betydning
 • ansøgning sker via egen læge til Sundhedsstyrelsen

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
CTR er et landsdækkende elektronisk register, som sikrer korrekt tilskud ved køb af medicin. Køber registreres via cpr. nr., og i registret er registreret for hvor stort et beløb tilskudsberettiget medicin, der er købt i igangværende tilskudsperiode. Apoteket kan mod gebyr udskrive liste. Det er muligt at hente medicinoplysninger ved brug af Digital Signatur på medicinprofilen  Kvitteringer for køb af medicin bør gemmes i op til 2 år. Retten til tilskud fra sundhedsloven mistes, såfremt man ikke er registreret i CTR. Henvendelse herom skal ske til apoteket.

 

 

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Sundhedsloven kap. 42

  Lov om højeste m.v. førtidspension §§ 17 og 18

  Lov om social pension §§ 14 og 14a

  Aktivloven § 82

  Serviceloven § 100

  Integrationsloven § 36 

  På Borger.dk kan du læse nærmere, herunder også om regler for at tage medicin med på rejser