Gå til hovedindhold

Sagsbehandling og klage - til dig som gerne vil kende dine rettigheder

Kort fortalt

Hvad er godt at vide i forbindelse med din sags behandling og hvordan er dine muligheder for at klage, hvis du får afslag.

Alle kan komme i en situation, hvor man får behov for en eller anden form for hjælp fra den offentlige forvaltning.

Som borger er det vigtigt at vide, hvordan din situation bliver beskrevet og vurderet. Dine muligheder for at blive inddraget i sagsforløbet, og på hvilket grundlag kommunen (myndigheden) beslutter/afgør, hvilken form for hjælp du vurderes at være berettiget/ikke berettiget til. 

Afgørelsen skal være begrundet. Der skal stå, hvad rådgiveren har lagt vægt på, og der skal være henvisning til paragraffer i loven.

Medvirken i sagsbehandlingen
Hvis du  søger hjælp fra det offentlige, skal du medvirke ved behandlingen af din egen sag. Det betyder, at du skal komme med/give tilsagn til, at der indhentes de oplysninger, som er nødvendige for at din sag kan blive behandlet korrekt.

Det er kommunen, der beslutter, hvordan du bedst inddrages aktivt i sagen.

Her er nogle stikord om punkter, som du skal være opmærksom på ved behandling af din sag:

*  vær sikker på, at kommunen er klar over, at du har søgt hjælp og ønsker et konkret svar

*  det er godt at henvende sig skriftligt, hvis du ikke ved, hvem, der skal behandle sagen, så send til kommunens hovedmail med beskrivelse af din situation

*  vær opmærksom på sagsbehandlingstider, kommunens sagsbehandlingstider fremgår som oftest af deres hjemmeside - ellers spørg

*  bed altid om skriftlig svar

*  du skal selv komme med de oplysninger, der er nødvendige

Kommunen har pligt til at rådgive og vejlede
Kommunen skal ikke kun være opmærksom på, om du kan få den hjælp, som du retter henvendelse om. Kommunen skal rådgive dig om alle muligheder i lovgivningen og også hjælp efter andre lovgivninger. Kommunen har pligt til at se din sag/situation som en helhed.

Kan jeg skifte rådgiver?
Hvis du i løbet af behandling af din sag ønsker at skifte rådgiver, skal du kontakte forvaltningen. Du har  ikke nogen lovbestemt ret til at få en ny rådgiver.

 

  Kan jeg få hjælp fra andre - hvad er forløbet i en sag?

 • Partsrepræsentant og bisidder

  Partsrepræsentanter og bisiddere
  Du har ret til at lade en person medvirke som støtte for dig mens din sag behandles, ligesom du har ret til at tage en bisidder med.

  Partsrepræsentant betyder, at den person, som du vælger, varetager din sag fuldt ud og al post/henvendelse sker til partsrepræsentanten.

  En bisidder er kun med som støtte for dig ved samtaler/møder.

  Det er en god ide, at du altid har en person med dig ved vigtige samtaler/møder.

 • Aktindsigt og partshøring

  Aktindsigt
  Du har ret til at se alle papirer (akter) i din sag, og du har som hovedregel ret til at få sendt en kopi, hvis du ønsker det. En anmodning om aktindsigt skal besvares inden 7 arbejdsdage efter, at du har bedt om akterne. Hvis der går længere tid, skal du have besked om, hvorfor du ikke har fået dine akter til tiden.

  Det er vigtigt at gøre brug af muligheden for aktindsigt, det er nemlig din mulighed for at se alle oplysninger i din sag. Når du har bedt om aktindsigt, skal kommunen normalt vente med at træffe afgørelse i sagen, indtil der er sket behandling af din anmodning om at se dokumenterne

  Partshøring
  Du har ret til at se de oplysninger, der bliver indhentet i din sag, ligesom du skal have mulighed for at komme med dine bemærkninger til oplysningerne, der bliver brugt i sagen. Du skal partshøres, inden der træffes afgørelse i sagen.

  Klagemuligheder

 • Hvordan klager jeg og til hvem?

  Sådan klager du
  Det er kun dig eller partsrepræsentanten/værgen, som kan klage over den afgørelse, der er givet.

  Du kan klage over indholdet i afgørelsen, og måden sagen er behandlet på. Klage over sagsbehandlingstid, sagsbehandlernes optræden o. lign. kan ikke behandles af klageinstanser, men derimod af chefen for forvaltningen (borgmesteren).

  Klagen behøver ikke være udformet på nogen bestemt måde.

  Klagen skal sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis du får medhold i din klage, vil du få en ny afgørelse.

  Giver kommunen dig ikke medhold, skal kommunen sende sagen videre til Ankestyrelsen..

  Tidsfrist
  Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 4 uger efter, at du har fået afgørelsen.

  Post Danmark begyndte 1.7.2016 at sende fysisk post på en ny måde.

  Klagefrist skal derfor beregnes efter, at et quickbrev normalt vil være 2 dage om at nå frem til dig.

  Digital post regner man med er fremme samme dag, som den er sendt.

  Det skal fremgå af afgørelsen, hvilken dato din klage skal være modtaget. 

  Folketingets Ombudsmand
  Hvis du fortsat mener, at din sag ikke er afgjort korrekt, eller at kommunen ikke har overholdt reglerne, kan du vælge at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden træffer ikke afgørelser, men har mulighed for at kritisere myndigheden (kommunen/Ankestyrelsen). Ombudsmanden tager sig kun af sager, som ikke længere er under behandling hos andre myndigheder.

  Domstolene
  En sag kan anlægges ved domstolene på et hvilket som helst tidspunkt. Det koster penge at føre en sag ved domstolene, men der kan være mulighed for at søge såkaldt fri proces.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne findes i 

  • Forvaltningsloven
  • Retssikkerhedsloven
  • Offentlighedsloven
  • Persondataloven

  Se også DUKHs hjemmeside

  Borger.dk