Gå til hovedindhold

Støtte til bil - til dig, som har problemer med at færdes uden egen bil

Kort fortalt

Støtte til bil kan være en mulighed for dig, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at du har problemer med at færdes uden brug af bil.

Støtte kan gives fordi bil er nødvendig for at passe arbejde, men også hvis det handler om såkaldt trivsel.

Med virkning fra 1.1.2018 ændres perioden for bevilling af støtte til bil fra 6 år til 8 år. 

 

 

Det er muligt at søge støtte til bil, hvis du har  varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil.

Du skal som udgangspunkt ikke være i stand til at bruge offentlige transportmidler og/eller få dækket dit kørselsbehov gennem ordninger som handicapkørsel/flextrafik.

Der skelnes mellem uddannelses/erhvervsbil og trivselsbil.

Kravene er lempeligere, hvis du skal bruge bilen i forbindelse med uddannelse/arbejde, da der ved bedømmelsen skal tages hensyn til, at du skal kunne klare din uddannelse/dit arbejde.

Kravene er strengene, hvis det drejer sig om en trivselsbil. Her lægges stor vægt på, at du har en betydelig grad af udadrettede gøremål, faste aktiviteter såsom familie- vennebesøg, træning, indkøb m.m. Dit kørselsbehov skal være svarende til, hvad der er sædvanligt for jævnaldrende uden handicap og med en tilsvarende livssituation.

Det er en god ide, at lave en form for "kørselsdagbog".

Der skal foretages en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold. Du kan få bevilget støtte til bil, selv om du ikke selv er i stand til at køre bil, men du skal naturligvis have andre, som kan være chauffør for dig.

Ved genbevilling kan kommunen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor kommunen ikke indhenter yderligere oplysninger. Forudsætningen er, at du underskriver en tro- og loveerklæring på, at dit kørselsbehov og din funktionsnedsættelse er uændret. Det er kommunen der afgør om en tro- og loveerklæring er tilstrækkelig.

Hvor søger jeg?

Ansøgning om støtte til bil sker i bopælskommunen, som træffer afgørelsen.

Ophold i udlandet

Under midlertidige ophold i udlandet bevares retten til støtte til bil. Du skal kontakte din kommune om disse regler.

 

  Hvordan foregår sagsbehandlingen?

 • Hvad skal jeg være opmærksom på?

  Opmærksomhedspunkter ved sagsbehandlingen

  I forbindelse med sagsbehandlingen indhenter kommunen relevante helbredsoplysninger, som kan danne baggrund for vurdering af om din situation kan betegnes som varig. Det er vigtigt med en objektiv beskrivelse af funktionsniveauet og evnen til at færdes.

  Vær derfor opmærksom på følgende punkter:

  • gangdistance (glat, ujævnt terræn, blæst, kulde og regn)
  • behov for hvilepauser/hvor lang tid tager det at gå en distance
  • skridtlængde
  • gang på trapper, stige op- og ned fx offentlige transportmidler
  • afhængighed af hjælpemidler
  • medfører gang forværring af tilstand og lidelse (træthed/udtrætning)
  • ændringer i løbet af dagen

  Herudover sker der også vurdering af kørselsbehovet. Beskriv derfor kørsel til familie, venner, sommerhus, aktiviteter med børn, fritidsaktiviteter, behandlinger, indkøb osv. Vær opmærksom på, at intet er en selvfølge.

  Kørekort

  Hvis du selv skal køre bilen, sker der som oftest en undersøgelse af din egnethed til at køre bil - ligesom der også skal ske en vurdering af, om du har behov for særlig indretning af bilen.

  Konkret sker det ved udfyldelse af kørekortattest hos din egen læge. Attesten skal du aflevere i Borgerservice, der sørger for at sende sagen videre til kørekortmyndigheden.

  Det er kørekortmyndighed, der beslutter om der er behov for vejledende køreprøve og særlig indretning af bilen.


  Du skal være opmærksom på, at dit kørekort fremadrettet vil blive udstedt på kortere åremål end oprindeligt. OBS du skal selv sørge for at få fornyet dit kørekort ved udløb.

  Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med sagsbehandling samt ved fornyelse af kørekort for personer, som opfylder betingelserne for støtte til bil, refunderes af kommunen. Såfremt der fra kørekortmyndighedens side stilles krav om vejledende køreprøve i skolevogn eller særlig indrettet skolevogn, betales denne udgift også som tilskud.

  Hjælp til særlige indretninger

  Tilskud til nødvendig særlig indretning, som kørekortmyndigheden har stillet krav om eller er nødvendige af helbredsmæssige grunde, bevilges efter regning.

  Fra 1.1.2019 bevilges prisen for automatisk transmission i den konkrete bil - højst 28.571,14 kr.(takst 2023)

  Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 17-21 om særlig indretning/automatisk transmission.

  Der kan bevilges særlig indretning, selvom du ikke er berettiget til handicapbil. Ved tilskud til automatgear, som en bil er ”født med”, må bilen højst være 1 år gammel.

  Du har mulighed for at søge økonomisk hjælp til betaling af reparation, udskiftning eller afmontering af særlig indretning. Drift og vedligeholdelse af de særlige indretninger skal du selv betale.

 • Hvilken bil har jeg mulighed for at købe?

  Vilkår ved bevilling af handicapbil

  Hvis du opfylder betingelserne for støtte til bil, vil du kunne få støtte til den billigst egnede bil.

  Da bilen forventeligt skal kunne dække dine behov de næste 8 år, bør der foretages en konkret afprøvning med henblik på at finde den billigst egnede bil. Afprøvning kan overlades til en privat aktør, dvs uden deltagelse af kommunal sagsbehandler. Det er en betingelse, at der på forhånd er defineret rammerne for valg af bil og indretning.


  Den økonomiske støtte ydes som et rentefrit lån på indtil 206.000 kr. (takst 1.1.2023), dog højst bilens pris.

  Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med din helbredsmæssige forhold (funktionsevnenedsættelse)  såsom:

  • særlige indretninger (som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere biler)
  • større eller dyrere bil er nødvendig p.g.a. fx ind- og udstigning
  • behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler

  kan der ydes rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem 206.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil.

  Der ydes endvidere fritagelse for vægtafgift/afgift efter brændstofforbrug, såfremt bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales en særlig afgift.  Hvis du ikke ønsker at søge støtte til bil, kan vægtafgiftsfritagelse/afgift efter brændstofforbrug søges særskilt. Betingelserne er de samme som ved ansøgning om støtte til bil.

  Busser (biler konstrueret til befordring af mere end 9 personer) til kørestolsbrugere, som er fritaget for vægtafgift/brændstofforbrug er fritaget for registreringsafgift på betingelse af, at du/brugeren af bilen er kørestolsbruger. 

  Busser registreres med gule nummerplader.

  Du kan godt købe en dyrere bil end bevilget.  Hvis du selv har lagt penge oveni bevillingen skal et overskud ved salg deles mellem dig og kommunen forholdsmæssigt. Bed kommunen om konkret vejledning.

  Udgangspunktet er, at der skal købes en fabriksny bil. Der kan dog søges støtte til en bil, som ansøger eller en person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Der er også mulighed for at få støtte til en brugt bil under 2 år (regnet fra 1. registrering). Det er en betingelse, at bilen tidligere har været bevilget som handicapbil. Bilen skal være i en stand, så den vurderes at kunne holde 8 år regnet fra 1. registrering. Støtten bevilges ud fra ovennævnte regler, og afdraget fastsættes ud fra den resterende del af 8-årsperioden regnet fra 1. registrering. 

 • Hvor meget skal jeg selv betale?

  Tilbagebetalingsregler

  Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet (206.000 kr., dog højst bilens pris) tilbagebetales i månedlige afdrag over en periode på 8 år. Den anden halvdel nedskrives i takt med tilbagebetalingen.

  Såfremt du har en højere indkomst end  245.000 kr.  (takst 1.1.2023) årligt forhøjes den afdragspligtige del med 20 % af den del, som indkomsten overstiger 245.000 kr.  Den afdragsfrie del nedskrives med et tilsvarende beløb.

  Det er kun indtægten for dig, der har betydning. Det er din indkomst på det tidspunkt, hvor du udnytter din bevilling, der skal anvendes.

  Indkomstgrundlaget er det seneste afsluttede indkomstår tillagt en satsregulering. Hvis din indkomst er ændret fx ved overgang til pension så vær opmærksom på, at der kan være mulighed for at anvende den aktuelle indkomst. Kommunen skal oplyse dig om dette. 

  Ændringer i indkomsten efter udnyttelsestidspunktet berettiger ikke til ændring af afdragsforpligtelserne.

  Der er særlige regler om henstand med betaling og eftergivelse ved manglende betalingsevne begrundet i sygdom, arbejdsløshed m.v. samt afdragsfrihed under uddannelse.

  Udgift til forsikring, vedligeholdelse og reparation af bilen skal man selv afholde. Husk at forsikre bilens særlige indretninger. Der er i ganske særlige situationer mulighed for at få dækket driftsudgifter til bil som nødvendige merudgifter.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen.Klagefrist  er 4 uger

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen

 • OBS - hvis du får inddraget din bil efter 1.1.2018

  Ændringer af serviceloven pr. 1.1.2018

   

  Med virkning fra 1.1.2018 er indført et minimumsvarsel på 14 uger.

  Det betyder, at hvis du får en afgørelse, hvor du får nedsat din hjælp eller helt frakendt hjælpen og hjælpen har særligt indgribende betydning for dig – så indføres der et varsel på 14 før nedsættelsen eller frakendelsen har virkning.

  I praksis betyder det, at kommunens afgørelse ikke har virkning i 14 uger efter beslutningen og i den periode har du mulighed for at klage. Afgørelsen er først gældende, når varslingsperioden er udløbet.

  Det handler om følgende ydelser:

  • § 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
  • § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA)
  • § 114 om støtte til bil, hvor støtten frakendes inden perioden for ny anskaffelsen er udløbet

  Det fremgår også af ændringerne, at de 14 uger indeholder krav til kommunerne om at de skal behandle klagen inden for en frist af 2 uger og at Ankestyrelsen forventer at have afgjort sagen indenfor de 14 uger

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om social service § 114
  Bekendtgørelse nr.827 af 7.6.2022
  Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring
  Udlandsbekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009

  DUKHs guider  til borgere, se deres hjemmeside 
  Borger.dk