Gå til hovedindhold

Effekten af akupunktur på cytokinniveauer i blodet hos mennesker diagnosticeret med attakvis multipel sclerose.

Kort fortalt

På denne side kan du læse en kort beskrivelse af projektet. 

Baggrund

Mange mennesker med MS har på et eller andet tidspunkt opsøgt alternativ behandling. En undersøgelse blandt Scleroseforeningens medlemmer fra 2013 viste, at 51,8% havde benyttet alternativ behandling inden for de seneste 12 måneder, og at akupunktur var den hyppigst anvendte fysiske alternative behandlingsform. Undersøgelsen viste også, at mange havde gode erfaringer med alternativ behandling, og at disse erfaringer ofte omhandlede en følelse af at få styrket organismen eller få en bedre modstandskraft; snarere end ændringer af specifikke symptomer. Da mange medlemmer med MS desuden har efterspurgt mere viden om alternative behandlingsformer, herunder akupunktur, valgte Scleroseforeningen i efteråret 2017 at igangsætte et projekt, hvor akupunkturs effekt på cytokinniveauer i blodet hos mennesker med attakvis multipel sclerose blev undersøgt.

Cytokinniveauerne i blodet kan sige noget om kroppens immunsystem, og man ved fra tidligere studier, at cytokinniveauerne kan været påvirket af sclerosen. Scleroseforeningen ønskede med projektet at undersøge, om en eventuel effekt af akupunktur kunne ses som ændringer af cytokinniveauerne i blodet. Dvs. om en subjektiv oplevelse af at få bedre modstandskraft kunne genfindes i en objektiv måling.

 

Formål

Projektet havde til formål at undersøge, om akupunkturbehandling kan ændre niveauet af cytokiner i blodet hos mennesker med attakvis sclerose. 

Samtidig undersøgte projektet deltagernes sygdomsrelaterede livskvalitet ifm. akupunkturbehandlingerne via spørgeskemaer samt deltagernes oplevede virkninger via interviews.

 

Beskrivelse

Der indgik 62 deltagere med attakvis MS i studiet. Disse blev ved lodtrækning fordelt i tre grupper: aktiv akupunktur (rigtig akupunktur), sham-akupunktur (snyde-akupunktur) og kontrolgruppe (ingen akupunktur).

Projektet blev gennemført som et placebokontrolleret forsøg. Alle deltagere fulgte deres sædvanlige medicinske og øvrige behandling. Deltagere i grupperne med henholdsvis aktiv akupunktur og sham-akupunktur modtog hver 6 akupunkturbehandlinger i løbet af en fire-ugers periode. Akupunkturbehandlingerne var standardiseret, så alle fik nåle i de samme 10 punkter. Disse punkter var udvalgt af akupunktørerne, og har særlig effekt på inflammation i kroppen. Den eneste forskel i behandlingerne mellem de to grupper var typen af akupunkturnål.  

Alle deltagerne fik taget blodprøver ved projektets start (inden evt. akupunkutbehandling), samt 2, 4 og 8 uger efter første blodprøve. Fra blodprøverne blev niveauerne af 7 nøje udvalgte cytokiner målt. Desuden udfyldte alle deltagere spørgeskemaer om deres helbredsrelaterede livskvalitet tre gange i løbet af projektperioden.

Både blodprøver og spørgeskemabesvarelser blev analyseret ved statistiske beregninger. Her blev den gennemsnitlige ændring fra første måling til de efterfølgende målinger sammenlignet de tre grupper imellem.

Ud af de 22 deltagere, der fik aktiv akupunktur, blev der gennemført interview med 16 deltagere. Disse interviews blev analyseret, og de oplevede virkninger inddelt efter typer af virkninger

Resultater

De statistiske analyser viste ingen forskel mellem de tre deltagergrupper målt på cytokinniveauer eller på helbredsrelateret livskvalitet. Studiet har således ikke kunne påvise en effekt af akupunktur, målt på disse parametre hos mennesker med MS.

Resultaterne fra interviewundersøgelsen viste, at de oplevede virkninger kunne opdeles i positive, negative og ingen effekter af akupunkturbehandlingen.

Positive virkninger ved akupunkturbehandlingerne fordelte sig i to grupper:

  • Positiv virkning på specifikke symptomer

Tre deltagere oplevede forbigående forbedring på specifikke symptomer. Det var bl.a. mindre hovedpine, færre smerter, forbedring af søvnproblematik og mindre rysten i ben.

  • Positiv ”whole-body” virkning

Syv deltagere oplevede, at akupunkturbehandlingerne havde en positiv virkning på deres energi- og overskudsniveau. Virkningerne var dog ikke vedvarende, og de forsvandt igen umiddelbart efter, at perioden med akupunkturbehandlingerne ophørte.

Negative virkninger: Få deltagere oplevede ubehag, fx svimmelhed i forbindelse med behandlingerne, men ellers blev der ikke rapporteret negative virkninger af akupunkturbehandlingerne.

Ingen virkninger: Seks deltagere oplevede hverken positive eller negative virkninger i forbindelse med akupunkturbehandlingerne.

Analyser af ændringer i cytokinniveauer hos deltagere med selvoplevede positive virkninger viste ingen sammenhæng mellem disse to forhold.  

Det kan ikke på baggrund af studiets resultater konkluderes, at akupunktur ikke kan have en (vedvarende) gavnlig effekt for mennesker med MS. Men studiet har ikke kunnet påvise, at et fire-ugers behandlingsforløb med akupunktur kan ændre cytokinniveauer eller sygdomsrelateret livskvalitet hos mennesker med MS, ligesom det ikke har kunnet påvise en sammenhæng mellem oplevede positive virkninger og ændringer i cytokinniveauer hos mennesker med MS.   

 

Projekterfaringer

På trods af manglende statistisk sammenhæng mellem akupunkturbehandling og ændringer i cytokinniveauer/selvvurderet livskvalitet, samt manglende oplevelse af vedvarende virkninger, har projektet stor relevans. Det er det første studie af sin art, der for denne patientgruppe undersøger effekten af akupunktur målt på cytokinniveauer. Erfaringerne fra studiet kan inddrages i fremtidige studier af denne type.

Desuden er der skabt en god dialog mellem projektets mange forskellige parter. Etableringen af en projektgruppe bestående af akupunktører, neurolog, immunolog, statistiker, patientrepræsentant og forskere, har sikret brobygningen mellem den konventionelle og den alternative behandlings-verden og været interessant og værdifuld for alle parter. Forskellige behandlingsfilosofier, forskningstraditioner og faglige kulturer er blevet debatteret og integreret via de forskellige repræsentanter i følgegruppen.

 

Organisering

Projektet blev udført som et samarbejde mellem Scleroseforeningen, Københavns Universitet og akupunktører fra brancheorganisationen Danske Akupunktører.

Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til ”Forskning i alternativ/komplementær behandling”.