Gå til hovedindhold

testpersoner

Deltagerinformation angående bachelorprojekt i forår 2022

Til rette vedkommende.

I forbindelse med vores bachelorprojekt, søger vi deltagere, som har lyst til at bidrage til udvikling af et intensitetsmål for balancetræning. Formålet med projektet er at finde et redskab som kan benyttes til at vurdere intensitet under balancetræning. Redskabet skal sikre at der på sigt trænes med den optimale intensitet i balancetræning. Deltagerne i projektet vil blive testet i fem små balanceøvelser, som udfordrer balancen på forskellige måder, samt en større fysioterapeutisk test (se nedenfor).
Vi ønsker at teste personer med Multipel Sclerose, da denne sygdom ofte giver problemer under gang og balance. Der gøres opmærksom på, at det både er testens kvalitet samt resultatet af balanceøvelserne der undersøges.


Hvis du vælger at deltage, vil vi bede dig om at gennemlæse denne deltagerinformation, samt underskrive den vedlagte samtykkeerklæring og medbringe den på første testdag.
Der gøres opmærksom på, at alle data vil blive anonymiseret og slettet efter brug. Der gøres ligeledes opmærksom på, at det til enhver tid er muligt at trække sig fra projektet både skriftligt og mundtligt, uden konsekvenser.


Projektets resultater vil udover at indgå i bachelorprojektet, også indgå i et større forskningsprojekt, som varetages af Lektor, ph.d Jacob Callesen og Docent, ph.d John Brincks.


Plan for projektet

Testene vil som udgangspunkt blive udført på Vital Horsens, Langmarksvej 85, 8700 Horsens.

 

Testene gennemføres som udgangspunkt i uge 16, 17 og 18. De efterfølgende uger vil blive brugt på at analysere de indsamlede testresultater.


Deltagelse i projektet

Ved deltagelse i projektet aftales et tidspunkt for to adskilte testdage med 7 dages mellemrum så vidt muligt. Mødetidspunktet skal så vidt muligt være ens for begge testdage.

På begge testdage afsættes der 1-1,5 time pr. person til at udføre forskellige tests.
 

Først udføres fire-fem balanceøvelser. De første to øvelser er stillestående øvelser. Der gives tre forsøg til hver øvelser med en kort pause i mellem. Hver forsøg tager 30 sekunder. Derefter vil der være to-tre variationer af linegang på et stykke gulvtæppe. Her gives der to forsøg til hver med en kort pause imellem.

Efter de første fire balanceøvelser vil der være en kort pause, hvor du skal udfylde et kort spørgeskema med informationer om dig selv og din egen vurdering af din balance og funktionsniveau.

Efter den korte pause skal du udføre et par større fysioterapeutisk test, som varer ca. 20-25 minutter. Testene er anerkendte og hyppig anvendte metoder til at vurdere det generelle balanceniveau.

Alle test vil blive udført af to fysioterapeutstuderende.


Begrænsninger for deltagelse:

Deltagelse kræver, at du er klinisk diagnosticeret med diagnosen Multipel Sklerose.

Deltagelse kræver selvstændig gangfunktion uden hjælpemidler, minimum 20 meter.Yderligere oplysninger

Der vil indgå videooptagelse for at kunne analysere resultaterne mest nøjagtigt. Optagelserne vil anonymiseres og slettes efter brug. Ligeledes vil deltagerne anonymiseres med et nummer, og alle personrelaterede data destrueres efter projektets afslutning

De anvendte test i projektet er ikke forbundet med nogen former for bivirkninger. Hvis du oplever ubehag eller helbredsmæssige problemer på testdagene, bedes du tage kontakt til de fysioterapeutstuderende, som udfører testene.

Der er ingen økonomiske interesser i projektet, ligesom der ikke er bevilget midler til at finansiere projektet. Der kan derfor ikke ydes refusion af udgifter til transport eller andet i forbindelse med deltagelse.
 

Medicinliste

For at sikre at testene udføres så ens som muligt på begge testdage, vil vi bede dig om at tage en liste af dit daglige medicinindtag med på første testdag. Den bruges til at vurdere, om der er forskel mellem deltagernes medicinindtag, som kan påvirke testresultaterne.

Ved deltagelse vil du blive bedt om at give tilladelse til, at skleroseklinikken må kontaktes med henblik på videregivelse af oplysninger om typen af sklerose, funktionsniveau (EDSS-score), samt hvornår din diagnose blev stillet. Det understreges, at disse konkrete oplysninger videregives af lægefagligt personale, og at der på intet tidspunkt gives indsigt i øvrige journaloplysninger.
 


Offentliggørelse af forsøgsresultater

Når resultaterne fra projektet forelægger, søges de optaget og offentliggjort i anerkendte internationale tidsskrifter.
 


Undersøgelsesansvarlige

Bachelorstuderende i fysioterapi, VIA University College

Tlf. nr.

E-mail

Anna Moeslund

42 44 52 32

284887@via.dk

Anne Jensen

21 20 96 83

284676@via.dk

Marcus Gjesse

27 50 88 02

284801@via.dk

Søren Frederiksen

60 52 21 10

284747@via.dk

 

Vejleder og overordnede projektansvarlig:

Jacob Callesen, Lektor og ph.d., VIA University College,
E-mail: jacc@via.dk

 

 

Samtykkeerklæring

Udfyldes i forbindelse med bachelorprojekt - Forår 2022

På den følgende side gives informeret samtykke til at deltage i et videnskabeligt projekt om udvikling af et intensitetsmål for balancetræning.

Foreløbig titel på projektet: “Fejlrate som mål for intensitet i balanceundersøgelser til personer med multiple sklerose”

Erklæring fra deltageren:

  • Jeg har fået skriftlig og mundtlig information, og jeg ved nok om projektet til at sige ja til at deltage.
  • Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.
  • Jeg giver samtykke til at deltage i forskningsprojektet og har fået en kopi af den skriftlige deltagerinformation om projektet til eget brug.
  • Jeg giver samtykke til videooptagelse.
     

Deltagerens navn:__________________________________________Dato:

Underskrift:_____________________________________________________
 

Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultat?

Ja:__________ Nej:_________

 

 

 

Erklæring fra de undersøgelsesansvarlige:
Vi erklærer, at deltageren har modtaget mundtlig og skriftlig information om projektet. Efter vores overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om deltagelse i projektet.

 

Undersøgelsesa

Underskrift:___________________________________________

nsvarlig:

Dato:______________

Underskrift:___________________________________________

 

Undersøgelsesansvarlig:

Dato:______________