Gå til hovedindhold

Arbejde udover fleksjob efter reglerne før 2013

Spørgsmål

Jeg er i fleksjob på 18 timer ugentligt efter den "gamle ordning". Jeg spørger til, hvordan jeg skal forholde mig til, om jeg må arbejde for en kirke, hvor jeg skal synge til begravelse mindst 1 gang månedligt. Overvejer også at lede et bassinhold 1 x ugentligt hen over vinteren. Må jeg det?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du skal lønnes for arbejdet i kirken og bassinhold.

Jeg klipper en afgørelse fra Ankestyrelsen - nedenstående, hvor der er beskrevet konsekvenser ved lønnet arbejde ved siden af fleksjob efter reglerne før 2013.

Ankestyrelsens principafgørelse A-2-03 om fleksjob - ekstrajob - arbejdsevne - løntilskud


Resume:

Muligheden for beskæftigelse ved ustøttet arbejde skal indgå i bedømmelsen af arbejdsevnen og hermed af retten til et fleksjob

En kommune kunne ikke pålægge ansøgeren at ophøre med supplerende beskæftigelse, som han havde påtaget sig efter overgang til fleksjob.

Kommunen måtte derfor tage stilling til, om der fortsat var ret til fleksjob og i givet fald på hvilke vilkår.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001 - § 71 og § 73, stk. 2

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 69

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en 40-årig mand, der under opfølgningssamtale med kommunen vedrørende sit fleksjob, oplyste at have et ekstrajob ca. 40 timer om måneden.

Ansøger var ansat i fleksjob 22 timer ugentlig med aflønning for 37 timer. Kommunen ydede 50 % løntilskud.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om, at ansøger skulle frasige sig sit ekstrajob, idet ansøger ikke kunne udføre arbejde og dermed oppebære lønindtægt samtidig med at være ansat i fleksjob.

Ansøger anførte, at det var vigtigt for ham, at bibeholde den sociale kontakt han fik gennem sit arbejde.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt det var muligt at bestride et ekstrajob ved siden af fleksjobbet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke kunne pålægge ansøger, at ophøre med sin ekstra beskæftigelse, men muligheden for beskæftigelse ved ustøttet arbejde skulle imidlertid indgå i bedømmelsen af arbejdsevnen og hermed af retten til et fleksjob.

Ankestyrelsen fandt, at der var sket en sådan ændring i de arbejdsmæssige forhold siden bevilling af fleksjob, at der måtte foretages en ny vurdering af sagen, herunder en ny vurdering af berettigelsen til tilskud til fleksjob og vilkårene herfor.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse og hjemviste sagen til kommunen med henblik på at undersøge, om ansøger opfyldte betingelserne for berettigelse til fleksjob samt i givet fald på hvilke vilkår.