Gå til hovedindhold

Beregning af ældrecheck

Spørgsmål

Jeg er en 65 årig kvinde med sclerose. Jeg har boet sammen med min samlever siden 1986 og har status som reel enlig, fordi jeg er omfattet af en overgangsordning  (samlivsforhold etableret før 25.3.90(?)).

Jeg vil høre, om jeg er berettiget til at modtage ældrecheck uafhængig af min samlevers indkomst ? Jeg er folkepensionist, men fortsætter med at modtage førtidspension med tilhørende tillæg ind til jeg bliver 67.

Svar

Reglerne fremgår af pensionsvejledningen nr. 53 af 31.8.2007:


Kapitel 24 – Den supplerende pensionsydelse, lovens § 72 d


Hvem kan modtage den supplerende pensionsydelse 

181. Den supplerende pensionsydelse udbetales årligt til folkepensionister, der opfylder betingelserne for folkepension inden den 1. januar i udbetalingsåret. Det vil bl.a. sige, at personen udover at have opnået folkepensionsalderen inden 1. januar i udbetalingsåret, skal opfylde pensionslovens øvrige betingelser om indfødsret, bopæl og optjening. Det har ikke betydning, at en person, der opnår folkepensionsalderen i december måned, først får udbetalt folkepension første gang det efterfølgende år (dvs. i udbetalingsåret for den supplerende pensionsydelse).

Det er desuden en betingelse for retten til den supplerende pensionsydelse, at pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever har en samlet likvid formue på mindre end 58.200 kr. (2007-sats). Der henvises til punkt 169 om formueopgørelse.

Den supplerende pensionsydelse kan også ydes til personer, som har bopæl i et andet EU/EØS-land og Schweiz, og som har optjent ret til dansk folkepension. Det er Sikringsstyrelsen, der administrerer reglerne i forhold til disse pensionister.

Opgørelse af indtægtsgrundlaget 

182. Den supplerende pensionsydelse udbetales afhængigt af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter opgjort efter § 29, stk. 1-6. Indtægtsgrundlaget opgøres på samme måde som for beregning af pensionstillæg, se punkt 147 ff.

Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget tages der således udgangspunkt i den seneste slutlignede indkomst (årsopgørelse), jf. lovens § 29, stk. 1, nr. 2. Denne regel fraviges i de tilfælde, hvor indtægtsgrundlaget er ændret i forhold til seneste årsopgørelse, jf. lovens §§ 30 og 39. Det kan fx være tilfældet, hvis pensionisten først er blevet pensionist inden for de seneste to år, hvis pensionisten har ændret status med hensyn til ægteskab eller samliv eller, hvis pensionisten har haft ændringer i indtægtsforholdene. I sådanne tilfælde beregnes pensionen på grundlag af de ændrede eller forventede fremtidige indtægtsforhold.

Det er således indtægts- og formueforholdene pr. 1. januar i udbetalingsåret som lægges til grund. Ændringer i de økonomiske forhold efter denne dato er uden betydning for berettigelsen til og størrelsen af den supplerende pensionsydelse. Kun ændringer i indkomst- og formueforhold, som ligger før denne dato, men som pensionisten først orienterer kommunen om efter den 1. januar i udbetalingsåret, fx i forbindelse med at kommunen undersøger, om betingelserne for tildeling af ydelsen er opfyldt, eller i forbindelse med at borgeren klager over kommunens afgørelse vedrørende den supplerende pensionsydelse, kan give anledning til en ændret beregning.

Samlevende, som efter de før 1. marts 1999 gældende regler, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget, betragtes også som enlige i forhold til beregning/udbetaling af den supplerende pensionsydelse.

Hvis pensionisten er blevet skilt eller har ophævet samlivet før den 1. januar i udbetalingsåret, beregnes den supplerende pensionsydelse alene på baggrund af pensionistens økonomiske forhold. Tilsvarende gælder for den tidligere ægtefælle/samlever, såfremt pågældende ligeledes er berettiget til ydelsen.

Bliver pensionisten skilt eller ophæves samlivet den 1. januar eller senere i det konkrete udbetalingsår, beregnes den supplerende pensionsydelse efter de forhold, der var gældende før den 1. januar, hvilket betyder, at det er de samlede økonomiske forhold for pensionisten og den tidligere ægtefælle/samlever, der har betydning for udbetalingen.

En pensionist, der lever adskilt fra sin ægtefælle som følge af, at den ene har fået ophold i plejehjem, betragtes i relation til pensionsloven som enlig. Dette gælder også i forhold til opgørelsen af likvid formue og således i forhold til beregningen af den supplerende pensionsydelse. I sådanne tilfælde medregnes formuen hos den ægtefælle, der er registreret som ejer af formuen.

Det opgjorte indtægtsgrundlag nedsættes med et fradragsbeløb på 16.100 kr. for enlige og 31.800 kr. for gifte/samlevende (2007-sats). Indtægter ved siden af pensionen, som overstiger fradragsbeløbene, vil medføre nedsættelse af den supplerende pensionsydelse.

Beregning 

Den supplerende pensionsydelse aftrappes efter størrelsen af den personlige tillægsprocent. Udgør den supplerende pensionsydelse herefter mindre end 200 kr. pr. pensionist, kommer den ikke til udbetaling, se punkt 124 og 125.