Gå til hovedindhold

Bliver indkomst fra aktier trukket i førtidspensionen

Spørgsmål

Jeg har fået tilkendt førtidspension fra 1. september, og jeg vil gerne vide, hvor stor indkomst (aktier), jeg må have i år, inden der bliver trukket i pensionen.

Svar

Jeg sender et klip fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruterings hjemmeside vedr. pensionsberegning:

Beregning og udbetaling af førtidspension (ny ordning) Førtidspensionen udgør én samlet ydelse, som bliver beregnet på grundlag af pensionistens og en evt. ægtefælles eller samlevers samlede indtægter.
Førtidspensionen består af en samlet ydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter. Hele beløbet er almindeligt skattepligtigt.
En del af førtidspensionsydelsen udgøres af et pensionstillæg. Pensionstillægget kan ikke udbetales ved fast bopæl i udlandet, bortset fra EU/EØS-lande og Schweiz og visse lande, som Danmark har indgået aftaler med om social pension.
Niveauet for førtidspension for en enlig svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 procent heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.
Se satser
Indtægtsgrundlag
Det indtægtsgrundlag, der anvendes ved beregning af førtidspension, bliver opgjort på grundlag af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter.
I indtægtsgrundlaget medregnes de typer af indkomst, der efter skattelovgivningen udgøres af:

• Personlig indkomst – dvs. for eksempel løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), indtægt ved selvstændig virksomhed, pensionsindtægter, underholdsbidrag og andre løbende ydelser

• Positiv kapitalindkomst – dvs. renteindtægter mm. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten

• Aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.

Nedsættelse
I det opgjorte indtægtsgrundlag bliver der foretaget en række fradrag, før man kommer frem til det (endelige) indtægtsgrundlag, der skal være grundlag for beregningen af pensionen.
Førtidspensionen nedsættes med 30 procent af det (endelige) indtægtsgrundlag, dog kun med 15 procent hvis ægtefællen eller samleveren også har ret til social pension.

Første pensionsberegning
Den første pensionsberegning sker på grundlag af et samlet skøn over såvel pensionistens som ægtefællens eller samleverens forventede indkomst i resten af kalenderåret.

Udbetaling
Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension.
Førtidspensionen bliver dog senest udbetalt med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra sagen er påbegyndt og betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Hvis førtidspensionen tilkendes efter, at der er forløbet tre måneder fra sagens påbegyndelse, skal der derfor normalt ske en efterbetaling af pensionen.
Er der i den periode, som efterbetalingen vedrører, udbetalt sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse eller kontanthjælp, skal de udbetalte beløb trækkes fra i efterbetalingen.
Pensionen skal udbetales månedsvis bagud, så at den er til disposition for pensionisten senest den sidste bankdag i måneden.


Det er muligt at lave en vejledende pensionsberegning på Borger.dk - også uden brug af NemID.

For yderligere spørgsmål kan Udbetaling Danmark kontaktes.