Gå til hovedindhold

Fordeling af provenu ved salg af handicapbil

Spørgsmål

Jeg skal have udskiftet min handicapbil, og forventer et snarligt svar fra kommunen. Da jeg skiftede den bil, som jeg har nu sagde kommunen, at det beløb, som indkom ved salg af den gamle bil, skulle trækkes fra købsprisen på den nye. Herefter skulle der så beregnes en afbetalingsaftale. Nu siger fysioterapeuten i PTU, at dette ikke er rigtigt. I følge ham skal provenuet fra den gamle bil bruges til udelukkende at nedskrive min del af gælden.

Svar

Reglerne vedr. anvendelse af provenu fremgår af § 12 i bekendtgørelse om støtte til bil, hvor det fremgår:

Salgsprovenuets og forsikringssummens betydning ved genbevilling og ophør af støtte
§ 12. Hvis ansøgeren bevilges en bil efter § 7, stk. 1, og ansøgeren inden for det seneste år har opnået et provenu ved salg eller sum fra forsikring af en bil, hvortil der er ydet støtte efter § 114 i lov om social service, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3, ved salget af denne bil anvendes til afdrag på den nye bil. Nettoprovenuet fratrækkes ved beregningen af det nye lån efter § 7, stk. 1, først i den beregnede tilbagebetalingspligtige del. Et herefter resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der nedskrives.
Stk. 2. Hvis ansøgeren får bevilget en bil efter § 7, stk. 2, og ansøgeren inden for det seneste år har opnået et provenu ved salg eller sum fra forsikring af en bil, hvortil der er ydet støtte efter § 114 i lov om social service, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3, ved salget af denne bil, fratrækkes i det supplerende lån, jf. § 7, stk. 2. Et eventuelt overskydende beløb fratrækkes i lånet efter § 7, stk. 1, som beskrevet i stk. 1.
Stk. 3. Nettoprovenuet udgøres af bilens salgspris eller bilens forsikringssum efter fradrag af eventuelle salgsomkostninger samt fradrag af ansøgerens eventuelle andel af provenuet og fradrag af eventuel restgæld til kommunalbestyrelsen i forhold til tidligere lån. Hvis ansøgeren har foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af bilen fordeles mellem ansøgeren og kommunalbestyrelsen efter samme fordelingsnøgle, som ansøgeren og kommunalbestyrelsen har betalt bilen efter, da den blev købt, før nettoprovenuet fratrækkes efter stk. 1 og 2. Ansøgeren råder frit over sin andel af et eventuelt provenu.
Stk. 4. En eventuel udækket restgæld afskrives, medmindre der er truffet afgørelse om eftergivelse efter § 20, eller lånet er misligholdt, jf. § 18.
Stk. 5. Hvis ansøgeren ikke ønsker at søge om støtte på ny, eller hvis ansøgeren er død, tilfalder et eventuelt restbeløb efter indfrielse af lån efter § 7, stk. 1 og 2, ansøgeren henholdsvis dennes bo.

Jeg forudsætter, at du tidligere er bevilget støtte til bil indenfor lånerammen ( i 2018 svarende til 187.000 kr.), og at du ikke selv har lagt penge oveni handelen på daværende tidspunkt. I så fald vil et provenu blive fratrukket den del af lånet, som du skal tilbagebetale. Hvis du i sin tid fik bevilget bil, som kostede mere end lånerammen og det samme i givet fald sker nu - så skal provenuet først blive fratrækkes i det supplerende lån og evt. rest fratrækkes i den del, som du skal tilbagebetale. Det kan så betyde, at dit afdragspligtige lån bliver reduceret, og du derfor får et lavere månedligt afdrag.