Gå til hovedindhold

Ganghjælpemiddel

Spørgsmål

Er der nogen chance for at få tilskud til en kabinescooter, når man kun har været dianosticeret i ca. 4 måneder? Jeg kan ikke gå eller cykle langt, og skal vente et par måneder på neurologerne skal afgøre, om jeg må køre bil igen.

Svar

Det er som sådan ikke diagnosetidspunkt, der er afgørende for stillingtagen til hjælpemidler. Det handler om en konkret og individuel vurdering.

Som jeg forstår din situation, har du fået kørselsforbud i en ikke nærmere defineret periode. Jeg forstår det sådan, at det vil blive vurderet løbende.

Du skriver ikke noget om dine muligheder for at bruge offentlig befordring, jeg er helt klar over, at nedsat gangdistance giver begrænsninger også i denne sammenhæng. Har du mulighed for at anvende flextrafik, du vil kunne orientere dig om mulighederne på Trafikselskabets hjemmeside.

Nu ved jeg jo heller ikke, om du skal til og fra arbejde på nuværende tidspunkt. 

MEN jeg vil gøre dig opmærksom på muligheden i h. t. lov om social service § 113b, jf. nedenstående:

Fælles bestemmelser for hjælpemidler og forbrugsgoder
§ 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.
§ 113 b. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren.
Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.


Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til din kommune, ergoterapeut, som behandler ansøgninger om hjælpemidler, så du kan få  afklaret dine muligheder.

Din kommune har under alle omstændigheder forpligtelsen til at rådgive og vejlede dig om dine muligheder generelt.