Gå til hovedindhold

Modregning i ledighedsydelse

Spørgsmål

Jeg er så heldig, at jeg lige er blevet tilkendt invalidepension/tab af erhvervsevne. Min forsikring er en del af mit tidligere job i den finansielle sektor.

Jeg er i tvivl om ydelsen bliver modregnet i min ledighedsydelse? Hvis den bliver modregnet, hvordan er reglerne?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du er visiteret til fleksjob, men aktuelt ikke har et job og som følge heraf får du udbetalt ledighedsydelse.

Reglerne for modregning i ledighedsydelse fremgår af Bekendtgørelse nr. 812 af 27/06/2014 § 12, jf. nedenstående:

Indtægter, der ikke medfører fradrag i ledighedsydelse

§ 12. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.

2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.

5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.

6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

13) Underholdsbidrag.

14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.

15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven mv., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.

§ 13. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog § 16.


Jeg går ud fra, at din udbetaling er svarende til pkt. 14, men det ved den udbetalende instans.