Gå til hovedindhold

Stabilitet i hjemmeplejen

Spørgsmål

Min mand har haft sclerose i 6 år, og vi ved, at det er den progressive slags han har. Han får hjælp fra hjemmeplejen 4 gange om dagen, derud over er jeg ansat til at passe ham. Han har brug for, at hans dag forløber ens, og kan ikke klare for store forandringer i det daglige, det vil sige, at når der er lavet en aftale om f.eks. skift af hans topkateter, så dur det ikke at hjemmeplejen laver det om, uden at give besked. Mit spørgsmål er, hvordan får jeg omverden herunder hjemmeplejen til at forstå, at han har brug for struktur i hverdagen? Lige nu er det en håbløs kamp for mig.

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål og din frustration. Jeg er også sikker på, at du flere gange har forsøgt at forklare, at det er nødvendigt, at dagligdagen forløber så planmæssigt som muligt.

Det er en problematik, som jeg kender fra andre også, og jeg kan oplyse, at det har været muligt ved en nøje beskrivelse af den fornødne pleje at opnå en vis stabilitet i plejen, ligesom det så også har været muligt at planlægge arbejdet sådan, at der er færrest muligt forskellige hjælpere.

Personer under folkepensionsalderen skal tilbydes en handleplan, det fremgår af servicelovens § 141. En sådan plan skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og evt. pårørende:

 

§ 141. Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2 og 6. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til

1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen skal angive

1) formålet med indsatsen,

2) hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,

3) den forventede varighed af indsatsen og

4) andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 5. Når en handleplan indebærer, at en person visiteres til et socialt døgntilbud efter §§ 107-110 eller til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen udleveres til tilbuddet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1-5 gælder ikke for personer, der tilbydes anonym, ambulant behandling af stofmisbrug efter § 101 a.


Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 17. Handleplaner (Socialmin. vejl. nr. 12 af 15/2 2011).

 


Ved drøftelse af handleplan og behov generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at det er muligt at have en bisidder med til samtalen.
Du har også mulighed for at drøfte problematikken med Scleroseforeningens socialrådgiver. Aftale om kontakt sker ved henvendelse til Scleroseforeningens kontor i Valby.