Gå til hovedindhold

Støtte til køb af ny bil

Spørgsmål

Vedrørende bilkøbt med støtte. Jeg er lidt i vildrede om, hvordan jeg skal forholde mig. I 2003 købte jeg en Hyundai Matrix med støtte. Vi lagde selv over 25.000 kr. i den bil. Den blev solgt I 2010, og provenuet blev brugt på en lidt større bil (også købt med støtte). Nu har jeg med en tro og love erklæring været igang med at søge ny bil med støtte siden januar 2017. Det er stadig ikke godkendt, og de beder om det ene og det andet hele tiden, f.eks notat fra arbejdsgiver om at jeg fortsat er ansat, de vil gerne have noget "bevis" fra min journal, om at der er "aktivitet" i min sclerose. MR scanning i marts 2017 og august 2018 viser dette - men må de bede om dette, og hvad er ideen med en tro og love erklæring, hvis man fortsat skal redegøre for alt?

Nu har jeg modtaget mail fra kommunen, der siger "Efter dit køb af din bil i 2010 er loven lavet om, sådan at provenuet for salg af handicapbil skal deles procentvis imellem borger og Kommunen. Den procentdel Kommunen skal have af provenuet skal indgå i det nye billån. Dette betyder, at du ikke som tidligere får rådighed over det fulde provenu (salgs pris), når du sælger din nuværende handicapbil og køber en ny. Ved salg af din nuværende bil er din provenu procent opgjort til 30,3 og de sidste 67,7 procent skal indgå i det nye billån".

Hvad betyder dette præcis, og kan man det, hvis det er trådt i kraft efter jeg indgik lån i 2010? Hvad med de penge jeg selv privat har lagt i den 1. bil, er de bare tabt? Er der nogen måde, hvorpå jeg kan komme ud af denne ordning og købe en bil selv? Hvis jeg sælger denne bil, og køber en selv udenom "bil købt med støtte", skal kommunen så have de 67,7%? Bilen er afdraget for over 2 år siden.

Svar

Reglerne om tro og love erklæring blev indført med det formål at lave en forenklet sagsbehandling, jf. nedenstående:

Lån til genbevilling af bil og forenklet procedure

§ 11. Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil 8 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. § 7, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 2. Ansøgeren kan indgive ansøgning om genbevilling efter 7 år, således at kommunalbestyrelsen allerede fra dette tidspunkt kan påbegynde sagsbehandlingen.

Stk. 2. Der kan ydes støtte inden udløbet af den i stk. 1 nævnte periode på 8 år,

1) når det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
2) når bilen er totalskadet,
3) når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne,
4) når bilen ikke kan repareres, eller
5) når det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store.

Stk. 3. Ved genbevilling efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor afgørelse træffes uden, at der indhentes yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgning og genbevilling af bil. Proceduren kan anvendes, hvis ansøgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændret, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom.

Udgangspunktet med tro og love erklæring er jo netop, at man ikke skal foretage yderligere omkring sagsbehandlingen. Så ud fra det du skriver, er jeg enig med dig, at det ikke burde være nødvendigt med arbejdsgivererklæring og yderligere lægelige oplysninger. Jeg tager også som udgangspunkt, at der ikke er yderligere anmærkninger i kørekortet. Som sådan burde du spørge, hvorfor oplysningerne skal indhentes, når du har tilkendegivet, at dine forhold er uændret i forhold til tidligere bevilling.

Reglerne omkring fordeling af provenu er ændret, jf. nedenstående:

Salgsprovenuets og forsikringssummens betydning ved genbevilling og ophør af støtte

§ 12. Hvis ansøgeren bevilges en bil efter § 7, stk. 1, og ansøgeren inden for det seneste år har opnået et provenu ved salg eller sum fra forsikring af en bil, hvortil der er ydet støtte efter § 114 i lov om social service, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3, ved salget af denne bil anvendes til afdrag på den nye bil. Nettoprovenuet fratrækkes ved beregningen af det nye lån efter § 7, stk. 1, først i den beregnede tilbagebetalingspligtige del. Et herefter resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der nedskrives.

Stk. 2. Hvis ansøgeren får bevilget en bil efter § 7, stk. 2, og ansøgeren inden for det seneste år har opnået et provenu ved salg eller sum fra forsikring af en bil, hvortil der er ydet støtte efter § 114 i lov om social service, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3, ved salget af denne bil, fratrækkes i det supplerende lån, jf. § 7, stk. 2. Et eventuelt overskydende beløb fratrækkes i lånet efter § 7, stk. 1, som beskrevet i stk. 1.

Stk. 3. Nettoprovenuet udgøres af bilens salgspris eller bilens forsikringssum efter fradrag af eventuelle salgsomkostninger samt fradrag af ansøgerens eventuelle andel af provenuet og fradrag af eventuel restgæld til kommunalbestyrelsen i forhold til tidligere lån. Hvis ansøgeren har foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af bilen fordeles mellem ansøgeren og kommunalbestyrelsen efter samme fordelingsnøgle, som ansøgeren og kommunalbestyrelsen har betalt bilen efter, da den blev købt, før nettoprovenuet fratrækkes efter stk. 1 og 2. Ansøgeren råder frit over sin andel af et eventuelt provenu.

Stk. 4. En eventuel udækket restgæld afskrives, medmindre der er truffet afgørelse om eftergivelse efter § 20, eller lånet er misligholdt, jf. § 18.

Stk. 5. Hvis ansøgeren ikke ønsker at søge om støtte på ny, eller hvis ansøgeren er død, tilfalder et eventuelt restbeløb efter indfrielse af lån efter § 7, stk. 1 og 2, ansøgeren henholdsvis dennes bo.

Helt præcis skal du have en beregning tilsendt, hvor det fremgår, hvad du fik bevilget tidligere og hvad du har betalt yderligere - her skal fordelingsprocenten så fremgå.

I vejledning nr. 10326 af 18.12.2017 bilag 1 er forskellige beregningseksempler.

Egentlig var reglerne tidligere sådan, at provenu fra tidligere bil blev fratrukket et nyt lån og rent faktisk kunne du ikke anvende provenuet til at købe en større bil. Jeg ved godt, at nogle kommuner administrerede reglerne sådan, at ved bevilling af almindeligt lån lod man borgeren disponere over provenuet, men det var ikke korrekt.

Du kan godt frafalde ansøgning om støtte til bil på nuværende tidspunkt. Som jeg forstår dit spørgsmål er bilen betalt og du har modtaget kvitteret gældsbrev, så der er ikke noget til hinder for, at du kan sælge bilen og købe en anden bil. Du vil kunne søge tilskud til særlig indretning - i givet fald og du vil også kunne søge fritagelse for grøn ejerafgift til allerede indkøbt bil. Reglerne for fritagelse af ejerafgift er de samme, som for støtte til bil.

Din kommune skal selvfølgelig vejlede dig herom.