Gå til hovedindhold

Tilskud til automatgear

Spørgsmål

Hvis man er bevilget invalidebil, og gerne vil købe en plug in hybrid, hvordan forholder det sig så med automatgear? Det er et kørekortskrav.

Kommunen mener ikke, de skal betale for det, da den kun findes med automatgear, og således er født med det.

Svar

Tilskud til automatgear sker i h. t. bekendtgørelsens § 13

Tilskud til særlige indretninger
§ 13. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil efter §§ 1-5, hvis
1) politiet har stillet krav om det,
2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller
3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen.
Stk. 2. Tilskud til automatisk transmission udgør den faktiske udgift til transmissionen, dog maksimalt 25.905 kr.(2018) Tilskuddet er betinget af, at bilen er under 1 år gammel og er forsynet med automatisk transmission fra fabrikken.
Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 og 2 kan ydes til flere inden for samme husstand. Tilskud er betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for husstanden.
Stk. 4. Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 ydes efter behov.
Stk. 5. Der ydes ikke efter servicelovens § 114 hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, f.eks. til rengøring eller vedligeholdelse

og vejledningens pkt. 80-82

Tilskud til automatisk transmission
80. Tilskud til automatisk transmission, som bilen er ”født” med, er betinget af, at bilen er under 1 år gammel, jf. bilbekendtgørelsens § 13, stk. 2.
Tilskuddet udgør den faktiske udgift til automatisk transmission, men maksimalt 25.905 kr. (2018-niveau). Der kan ydes tilskud til automatisk transmission, uanset om der samtidig ydes lån til anskaffelse af bilen.
81. Opgørelsen af den faktiske udgift til automatisk transmission beror på en konkret vurdering. Bilforhandlere eller andre relevante fagpersoners vurderinger kan inddrages ved opgørelsen, f.eks. ved sammenligning af den pågældende bilmodel henholdsvis med og uden automatisk transmission. Er det ikke muligt at opgøre den faktiske udgift til automatisk transmission, kan der efter omstændighederne ydes tilskud svarende til bestemmelsens loft.
82. Der skal ved tildelingen af tilskud til automatisk transmission tages højde for, at borgeren skal kunne benytte den automatiske transmission i 8 år.

Mig bekendt har Ankestyrelsen endnu ikke truffet principafgørelse vedrørende den situation, som du befinder dig i med køb af plug in hybrid bil.

Jeg vil derfor anbefale dig, at anke afgørelsen under henvisning til ovenstående bekendtgørelse og vejledning.