Gå til hovedindhold

Udligningsafgift

Spørgsmål

Er der fradragsmulighed for en pålagt grøn udligningsafgift på min handicap diesel bil? Er det muligt, at jeg slet ikke skal betale den, ligesom man er fritaget almindelig grøn afgift?

Svar

Reglerne om afgiftsfritagelse fremgår af bekendtgørelsens § 10:

Afgiftsfritagelse

§ 10. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter, jf. stk. 2 og 3, når det vurderes, at ansøgeren er berettiget til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service og §§ 1-4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter § 16, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. kan personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til køb af bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 3. Efter § 7, stk. 1 og 3, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler kan personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til køb af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er BENZINDREVEN. Er bilen dieseldreven, betales udligningsafgift efter de satser, der er fastsat i § 3, stk. 1, B, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af pågældende.


Du er således ikke berettiget til fritagelse for udligningsafgift efter reglerne om støtte til bil.

Nu ved jeg jo ikke, om du er omfattet af reglerne om dækning af merudgifter i h. t. lov om social service § 100. Reglerne er nærmere beskrevet på Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning. Din kommune skal oplyse dig, om du kan være omfattet. Se Ankestyrelsens principafgørelse 160-11 vedr. udligningsafgift. Afgørelsen kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.