Gå til hovedindhold

Årsmøde 2022 14. Marts - referat

Årsmødet d. 14. Marts 2022

 

Referat :

Laila bød på bestyrelsens vegne velkommen og foreslog herefter at Anne Frøkiær blev valgt som dirigent.

 

1. Valg af dirigent

 

Anne Frøkiær blev valgt. Årsmødet blev konstateret rettidig indkaldt og Anne varetog herefter dirigentfunktionen.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 

Anne læste formandens beretning som fortalte om årets gang i lokalafdelingen og gennemgik i korte træk de aktiviteter der har været i lokalafdelingen.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

(Årsberetningen i sin helhed er vedhæftet som selvstændigt dokument)

Læs årsberetningen her.

3. Godkendelse af Årsregnskab 2021

 

Kassereren gennemgik regnskabet. Vi har modtaget kr. 5.500 i §18 midler. Udgifter til arrangementer kr. 25.545 og bestyrelsesomkostninger kr. 611 samt andre omkostninger kr. 1.261. Regnskabet viste et underskud for året på kr. 38.470 og en kassebeholdning ved årets udgang på kr. 64.756..

Regnskabet blev herefter godkendt.

(Regnskabet er vedhæftet som selvstændigt dokument.)

Læs årsregnskabet her.

4. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2022

 

Café-aftener i Hillerød og Espergærde

Påskefrokost

Sommerfest

Julefrokost

Fisk ellerFlæsk (september)

YouGo

Landsindsamling

Nytårsbowling

Andelsbyen i Holbæk

Foredrag om træning

Sejlads i Nivå

 

Bestyrelsens handlingsplan blev godkendt-

 

5. Godkendelse af Budget 2022

Læs Handlingsplan/Budget her.

Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden Laila modtager genvalg.

Laila blev genvalgt til formand.

Sekretær Ulla modtager genvalg

Ulla blev genvalgt til sekretær

 

Valg af suppleanter

 

Vibeke Pagh modtager ikke genvalg. Der var ingen andre kandidater.

Valg af revisor

 

Ingen blev valgt ril revisorposten. Næste års regnskab revideres af foreningens regnskabsafdeling.

 

8. Valg til delegeretforsamling og udvalg.

 

Anne orienterede om, at der i år er valg til hovedbestyrelsen, delegeretforsamlingen og udvalgene. Alle der er medlem af foreningen og har lyst til at deltage i arbejdet kan stille op. Yderligere oplysninger og info om frister for opstilling findes på foreningens hjemmeside.

 

9. Eventuelt

 

A. Marianne Wie udtrykte stor utilfredshed med, den måde som Scleroseforeningen behandler sine frivillige på og især i forhold til landsindsamlingen, hvor der fx er blevet ringet til hende mange gange men også, at det altid er de samme scleroseramte der stiller op, hvor hun synes der mangler opbakning fra nogen af alle de nye medlemmer.

 

B. MS MIDDAG
Middag eventen hvor du har mulighed for at være stjerne kok for en aften, invitere gode venner og fundraise til forskning i Sclerose samtidig.
MS Middag skal i 2022 afvikles omkring uge 43 det vil sige fra den 19 – 30 oktober (Der er 2 weekender)
Konceptet helt enkelt:
• Man tilmelder sig og modtager derefter en menu med udførlig guide til hvordan man laver maden
• Et gavekort til Rema1000 hvor man kan købe ind til middagen
• Inviterer gæster til middagen 8 i alt inkl. vært(erne)
• Der oprettes en egen indsamling hvor gæsterne har mulighed for at sige tak for mad via et bidrag

C. FRIVILLIGUNIVERS
I 2021 præsenterede vi et nyt frivillighedsunivers på hjemmesiden, der henvender sig til både nye og gamle ”frivillige”.
For frivillighed skal kommunikeres - noget vi fortsat vil give mere fokus end vi har gjort hidtil.
I november lavede en Bliv frivillig-kampagne, som skabte opmærksomhed om det at være frivillig og resulterede i nye frivillige. Der er også lavet en lokal kampagnepakke, som I lokalt kan bruge på jeres måde lokalt for at gøre opmærksom på, at vi har brug for flere til det frivillige arbejde.

 

D. ONLINE MEDLEMSMØDER
I 2022 overgår "månedens møde" til hver 2. måned. Det er stadigvæk den anden onsdag i måneden. I 2022 bliver det februar, april, juni, august, oktober og december med online medlemsmøde.
 

I 2022 vil møderne fortsat byde på relevante og aktuelle emner inden for forskning og livsstil. I snit er der et sted mellem 200 – 500 deltagere på de online medlemsmøder, så det er en succes.
Møderne bliver optaget og ligger på Scleroseforeningens hjemmeside.

 

E. MS BALLROOM FITNESS
Ballroom fitness er et nyt koncept og tilbud til mennesker med sclerose. MS Ballroom Fitness er dansetræning, der kan udføres siddende, stående eller gående, og kan derfor tilpasses alle funktionsniveauer.
 

Dansetræning er for alle mennesker med sclerose, uanset køn, alder, funktionsniveau og danseerfaring. I 2021 uddannede Scleroseforeningen 21 Ms Ballroom Fitness danseinstruktører, mest i Jylland og på Fyn. Derfor vil der i 2022 bliver uddannet danseinstruktører på Sjælland, så de fleste mennesker med sclerose kan få mulighed for at danse Ms Ballroom Fitness.

F. LOKALT VANDREHOLD
I 2021 startede Scleroseforeningen vandrehold forskellige steder i Danmark. Målet er at vandrekonceptet skal udbredes til hele landet. Scleroseforeningen har dog haft problemer med at rekruttere vandreledere, der kunne stå for holdene – så hvis er er nogen interesseret? Kontakt Anders Reitov. Desværre har corona besværlig gjort opstarten af holdene – forhåbentlig kommer der mere gang i holdene i 2022.

 

 

 

 

Kl 20.10 takkede dirigenten for god ro og orden på årsmødet og ønskede alle god tur hjem.

 

Referat ved sekretæren.

 

Vedhæftede filer
aarsberetning_2022.docx aarsregnskab_2021_-_nordsjaelland_oest_1.pdf handlingsplan_og_budget_2022.pdf