Gå til hovedindhold

Referat fra årsmødet den 25 Maj 2021

 

Årsmødet d. 25. Maj 2021

 

Referat :

Laila bød på bestyrelsens vegne velkommen og foreslog herefter at Anne Frøkiær blev valgt som dirigent.

 

1. Valg af dirigent

 

Anne Frøkiær blev valgt. Årsmødet blev konstateret rettidig indkaldt og Anne varetog herefter dirigentfunktionen.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 

Anne læste formandens beretning som fortalte om årets gang i lokalafdelingen og gennemgik i korte træk aktiviteterne i lokalafdelingen.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

(Årsberetningen i sin helhed er vedhæftet som selvstændigt dokument)

 

3. Godkendelse af Årsregnskab 2020

 

Kassereren gennemgik regnskabet. Vi har modtaget kr. 23.576 i §18 midler fra Helsingør kommune. Desuden har vi modtaget kr. 35.275 fra DH lokalpulje til afholdelse af kursus ”Få

indflydelse i kommunen”. Regnskabet viste et overskud for året på kr. 52.529 og en kassebeholdning ved årets udgang på kr. 103.226.

Regnskabet blev herefter godkendt.

(Regnskabet er vedhæftet som selvstændigt dokument.)

 

4. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2021

 

Café aftener hos Nissen i Espergærde

Café-aftener i Hillerød (Lokalitet endnu ikke fastsat )

Corona-Pizza-Party

Sensommerfest

Julefrokost

Foredrag med sexolog Janni Ejby

 

Bestyrelsens handlingsplan blev taget til efterretning.

 

5. Godkendelse af Budget 2021

 

Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Kassereren Sune modtager genvalg.

Sune blev genvalgt til posten som kasserer

 

Valg af suppleanter

 

Vibeke Pagh modtog genvalg som suppleant og blev genvalgt.

 

Valg af revisor

 

Ingen blev valgt ril revisorposten. Næste år revideres regnskabet af foreningen. Samtidig søger lokalafdelingen videre efter ny revisor.

 

9. Eventuelt

 

a. Anne orienterede om ny struktur for arbejdet i lokalafdelingerne. Fremover kan der være 3-7 medlemmer i lokalafdelingens bestyrelse. Det vil være muligt for personer udenfor

bestyrelsen, at arrangere events. Anne deltager i bestyrelsesmøde den 6.9. for at orientere nærmere om den nye struktur.

 

b. Vibeke oplyste, at DH Hillerød kun har aflyst 1 møde under Coronatiden. Møderne afholdes online og dette fungerer meget godt.

 

 

 

Kl 19.30 takkede dirigenten for god ro og orden på årsmødet og ønskede alle god tur hjem.

 

Referat ved sekretæren.

 

Vedhæftede filer
aarsregnskab_2020_-_nordsjaelland_oest.pdf aarsberetning_2021.pdf