Gå til hovedindhold

Årsmøde 2019 Referat

Årsmødet d. 11. marts 2019

 

Referat :

 

Laila bød på bestyrelsens vegne velkommen og foreslog herefter at Anne Frøkiær blev valgt som dirigent.

 

1. Valg af dirigent

 

Anne Frøkiær blev valgt. Årsmødet blev konstateret rettidig indkaldt og Anne varetog herefter dirigentfunktionen.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 

Anne læste formandens beretning som fortalte om årets gang i lokalafdelingen og gennemgik i korte træk aktiviteterne i lokalafdelingen.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

(Årsberetningen i sin helhed kan læses her.)

 

3. Godkendelse af Årsregnskab 2018

 

Kassereren Sune gennemgik regnskabet der viser at vi har en likvid beholdning på kr. 60.170 og dermed har lokalafdelingen en sund økonomi.

Regnskabet blev herefter godkendt. (Regnskabet kan ses her.)

 

4. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2019

 

Handlingsplanen for 2019 indeholder udover de månedlige cafébesøg, arrangementer til Eventyrfabrikken og Fredensborg Slot. Handlingsplanen blev taget til efterretning..

 

5. Godkendelse af Budget 2019

 

Kasseren fremlagde budget for 2019. Budgettet blev godkendt.

Budgettet kan ses her. 

 

6. Indkomne forslag ( Du kan indgive forslag til behandling )

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Kasseren, Sune

( Laila, og Ulla er ikke på valg )

 

Sune blev genvalgt som kasserer.

 

Valg af suppleanter

 

Susanne blev genvalgt som suppleant.

 

Vibeke Pagh stillede op som suppleant og blev indvalgt.

Valg af revisor

 

Henrik Bachmann blev valgt til revisor

 

8. Evt.

 

Anne fortalte om indsamlingen, at det er vigtigt alle bakker op og hjælper til.

 

Laila fortalte kort om sin pantindsamling, om hvor nemt det er at finde noget der kan skaffe penge. Der blev udtrykt ønske om opdatering i nyhedsbrevet, så det er muligt at følge med i indsamlingen og det indsamlede beløb.

 

Der var ros for årsberetningen og en tak for bestyrelsens store arbejde. Flere var uforstående over for den kritik vi har fået af Anna Le Dous foredraget og syntes vi som bestyrelse bare skulle glemme det.

 

Anne takkede for god ro og orden og årsmødet sluttede kl. 19.55.

Referat ved sekretæren.

 

 

 

 

 

 

 

Vedhæftede filer
aarsberetning_2019_.pdf 2018_aarsregnskab_nordsjaellandoest.pdf lokalafdelingen_nordsjaelland-oest_budget_2019.pdf