Gå til hovedindhold

Brugerrådets forretningsorden

Kort fortalt

Her på siden kan du læse Brugerrådets forretningsorden.

Læs mere om Brugerrådet

Forretningsorden for Brugerrådet ved Sclerosehospitalerne i Danmark
 

§ 1 Formål

Brugerrådet er nedsat af Sclerosehospitalernes bestyrelse med henblik på:

- At varetage brugerinteresser på begge Sclerosehospitaler
- At deltage som brugerrepræsentanter i udvikling af nye tilbud,
- At deltage i formidling af nye tilbud, holdninger m.m. via hjemmeside og brugerdialogmøder.

§ 2 Medlemmer

§ 2.1 Brugerrådet består af 5 medlemmer således:

- Et medlem og en suppleant vælges fra hver af Scleroseforeningens 5 Regioner.

§ 2.2 Valgprocedure

- September måned (uge 36-38) annoncerer Sclerosehospitalerne på deres hjemmeside, at Brugerrådet søger kandidater.

- Valgbare er alle, der har været indlagt på et af Sclerosehospitalerne i de sidste 5 år (indeværende år til og med uge 35 og forudgående 4 år og 17 uger).

- Oktober måned (uge 40-42) præsenteres kandidater på hjemmesiden

- Stemmeberettigede er alle indlagte de sidste 5 år (indeværende år til og med uge 35 og forudgående 4 år og 17 uger).

- Afstemning foregår via internettet i oktober-november måned (uge 43- 44)

- Alle stemmeberettigede får et brev med et password i uge 39

- Der kan kun stemmes på kandidater fra egen region

- Der kan stemmes på 2 kandidater

- Kandidater med flest stemmer bliver medlem, kandidater med næstflest bliver suppleant

- Navne på valgte kandidater meddeles kandidaterne, Brugerrådet og Bestyrelsen og offentliggøres på Sclerosehospitalernes hjemmeside

- Hvis der kun er en kandidat i en region, så er vedkommende valgt, og der foretages ikke afstemning blandt regionens stemmeberettigede patienter  

- Hvis en region er uden valgt suppleant, kan en anden regions suppleant træde ind i stedet.

§ 2.3 Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen umiddelbart før Scleroseforeningens delegeretforsamling.

- Medlemmerne vælges forskudt, således at Nordjylland og Sjællands Regioner vælges lige år og Midtjylland, Syddanmarks samt Hovedstadens Regioner vælges ulige år.

§ 2.4 Brugerrådet konstituerer sig årligt med formand og næstformand.

- Formand/næstformand sikrer sig Brugerrådets deltagelse i dialogmøderne i henholdsvis Ry/Haslev. Ved et medlems forfald indkaldes suppleanten. Et medlem har pligt til at melde forfald.

- Hvis både medlem og suppleant fra en region udtræder af Brugerrådet i valgperioden, kan en suppleant fra en anden region indtræde i Brugerrådet. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

- Brugerrådet kan tilknytte foreninger, organisationer eller enkeltpersoner efter rådets bestemmelse.

§ 3 Ekstern repræsentation

§ 3.1 Brugerrådet kan foreslå op til to kandidater, der matcher de profiler, som Scleroseforeningens Hovedbestyrelse har vedtaget for foreningens kandidater til hospitals-bestyrelsen. Kandidat-forslag skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 1. november i lige år. Hovedbestyrelsen kan tage Brugerrådets forslag med i sine overvejelser.

§ 3.2 Brugerrådet har en repræsentant med observatørstatus i Hospitalsbestyrelsen og i Scleroseforeningens Sundhedspolitiske Udvalg.

§ 4 Kompetence

§ 4.1 Brugerrådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem Hospitalernes ledelse, medarbejdere og brugere. Brugerrådet modtager information og kan drøfte alle forhold af betydning for Hospitalernes tilbud til brugerne samt Hospitalernes drift og udvikling.  

§ 4.2 Brugerrådet behandler ikke personsager. Brugerrådets formand eller et medlem af Brugerrådet kan dog på foranledning af et medlem eller Hospitalsdirektøren blive inddraget i behandling af en personsag, og vil da have tavshedspligt jf. § 6.

§ 4.3 Det påhviler Hospitalernes ledelse at informere om alle væsentlige forhold af betydning for Hospitalernes tilbud til brugerne. Der skal informeres på et så tidligt tidspunkt, at der bliver mulighed for en grundig drøftelse og således at Brugerrådets synspunkter og forslag kan indgå i Bestyrelsens og ledelsens beslutningsgrundlag

§5 Møder

§ 5.1. Brugerrådet afholder 2-4 møder årligt i Ry eller Haslev efter Rådets bestemmelse.

§ 5.2 Indkaldelse og dagsorden udsendes med mindst 2 ugers varsel og sker på formandens foranledning eller når mindst en tredjedel af rådet eller Hospitalsdirektøren fordrer det. Dagsorden og referat udsendes også til suppleanter.

§ 5.3 Hospitalsdirektøren eller dennes stedfortræder deltager i Brugerrådets møder og fungerer som Brugerrådets sekretær.

§ 5.4 Et medlem, der ikke er enig i Brugerrådets beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

§ 5.5 Der udfærdiges referat af møderne, som efter mødelederens godkendelse udsendes af sekretæren til: - Brugerrådets medlemmer og suppleanter - Sclerosehospitalernes opslagstavler og - Sclerosehospitalernes bestyrelse

§ 6 Tavshedspligt

Der påhviler Brugerrådets medlemmer tavshedspligt ved behandling af personsager. Tavshedspligten ophører ikke ved, at pågældende udtræder af Brugerrådet.

§ 7 Synlighed  

§ 7.1 Brugerrådets medlemmer har pligt til at informere om rådets arbejde og holdninger mht. principper og politikker jf. § 4.1.

§ 7.2 Det forventes, at Brugerrådets medlemmer aktivt formidler Hospitalernes tilbud og holdninger til brugerne og omvendt.

§ 8 Ikrafttræden og ændringer

- Nærværende forretningsorden træder i kraft den 1. juli 2013. Ændringer/afvigelser af forretningsorden kræver godkendelse af Sclerosehospitalernes bestyrelse. Dette forslag til forretningsorden er vedtaget af Sclerosehospitalernes Brugerråd den 6. sept. 2011 og den 12. marts 2013.

- Forretningsordenen er principielt vedtaget af Sclerosehospitalernes bestyrelse den 21. marts 2013 og godkendt i sin endelige form 21. juni 2013, samt den 17. juni 2014.