Gå til hovedindhold

Patient- pårørenderådets forretningsorden

Kort fortalt

Her på siden kan du læse Patient-pårørenderådets forretningsorden.

Forretningsorden for Patient-pårørenderådet ved Sclerosehospitalerne

§ 1   Formål

Patient-pårørenderådet er nedsat af Sclerosehospitalernes bestyrelse med henblik på:

 • At varetage nuværende og kommende patient- og pårørendeinteresser på begge Sclerosehospitaler
 • At deltage som disses repræsentanter i samspil med hospitalerne
 • At deltage i formidling af hospitalernes aktiviteter

§ 2   Medlemmer

§ 2.1
Patient-pårørenderådet består af op til 9 medlemmer således:

 • En patientrepræsentant og en patientsuppleant vælges fra hver af Scleroseforeningens 5 Regioner
 • En landsdækkende pårørenderepræsentant for hver af rollerne: en ægtefælle/partner både kvinde og mand, en forældre, et barn > 18 år af en sclerosepatient
 • Der kan ikke sidde familiemedlemmer sammen i rådet

§ 2.2   Valgprocedure

 • September måned (uge 36-38) annoncerer Sclerosehospitalerne og Scleroseforeningen på deres hjemmesider, i bladene samt lokalafdelingerne i deres FB-grupper og andre relevante steder
 • Valgbare og stemmeberettigede er alle, der har været indlagt på et af Sclerosehospitalerne inden for 5 år
 • Ønsker man at stille op eller stemme som patient eller som pårørende rettes henvendelse til Sclerosehospitalerne, der udleverer link til udfyldelse af opstilling og/el. til afstemning
 • Oktober måned (uge 40-42) præsenteres kandidaterne med en præsentation på hjemmesiden for Sclerosehospitalerne, Scleroseforeningen og i lokalafdelingernes FB-grupper og andre relevante blade og platforme
 • Afstemning foregår via internettet i oktober-november måned (uge 43-44)

Patienter kan stemme på 2 patientkandidater fra egen region.

Pårørende (til patienter indlagt indenfor 5 år) kan stemme på 1 pårørende fra hele landet inden for hver af de 4 roller.

 • Kandidater med flest stemmer bliver medlem, kandidater med næstflest bliver suppleant, både når det gælder patienter og pårørende.
 • Navne på valgte kandidater meddeles kandidaterne, Patient-pårørenderådet og bestyrelsen og offentliggøres i bladene, på Sclerosehospitalernes, Scleroseforeningens og lokalafdelingernes hjemmeside/FB og evt. andre relevante steder.
 • Hvis der kun er en patientkandidat i en region eller 1 pårørende i valgte rolle, så er vedkommende valgt.
 • Hvis to valgbare opnår stemmelighed, trækkes der lod, og vinder bliver repræsentant og taber suppleant.
 • Hvis et medlem er valgt uden suppleant, kan en anden suppleant træde ind i stedet.

§ 2.3
Medlemmerne vælges for 2 år af gangen umiddelbart før Scleroseforeningens delegeretforsamling.

Medlemmerne vælges forskudt, således at Nordjylland og Sjællands patientrepræsentanter vælges i ulige år sammen med ægtefælle/partner (mand) og voksen barn og Midtjylland, Syddanmarks samt Hovedstadens patientrepræsentanter vælges lige år sammen med ægtefælle/partner (kvinde) og forælder.                                            

§ 2.4
Patient-pårørenderådet konstituerer sig årligt med formand (patient) og næstformand.

Møder afholdes ved fysisk fremmøde eller virtuel deltagelse. Såfremt afstanden bliver for lang, kan hospitalet bidrage med en overnatning.

Ved et medlems forfald indkaldes suppleanten. Et medlem har pligt til at melde forfald.

Hvis både medlem og suppleant fra en region eller i pårørende rollen udtræder af Patient-pårørenderådet i valgperioden, kan en anden suppleant indtræde i Patient-pårørenderådet.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Patient-pårørenderådet kan indkalde andre ressourcepersoner ad hoc.

§ 3   Ekstern repræsentation

§ 3.1
Patient-pårørenderådet kan foreslå op til to kandidater, der matcher de profiler, som Scleroseforeningens Hovedbestyrelse har vedtaget for foreningens kandidater til hospitalsbestyrelsen. Kandidatforslag skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 1. november i lige år. Hovedbestyrelsen kan tage Patient-pårørenderådets forslag med i sine overvejelser.

§ 3.2
Patient-pårørenderådet har en repræsentant med observatørstatus i Hospitalsbestyrelsen og i Scleroseforeningens Sundhedsudvalg.

§ 4   Kompetence

§ 4.1
Patient-pårørenderådet arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem Hospitalernes ledelse, medarbejdere, patienter og pårørende.

Patient-pårørenderådet modtager information og kan drøfte alle forhold af betydning for Hospitalernes tilbud til patient og pårørende samt Hospitalernes drift og udvikling.

§ 4.2
Patient-pårørenderådet behandler ikke personsager. Patient-pårørenderådets formand eller et medlem af Patient-pårørenderådet kan dog på foranledning af et medlem eller Hospitalsdirektøren blive inddraget i behandling af en personsag, og vil da have tavshedspligt jf. § 6. 

§ 4.3
Det påhviler Hospitalernes ledelse at informere om alle væsentlige forhold af betydning for Hospitalernes tilbud til patient og pårørende. Der skal informeres på et så tidligt tidspunkt, at der bliver mulighed for en grundig drøftelse og således at Patient-pårørenderådets synspunkter og forslag kan indgå i Bestyrelsens og ledelsens beslutningsgrundlag

§5   Møder

§ 5.1.
Patient-pårørenderådet afholder 2-4 møder årligt, fortrinsvis i Ry eller Haslev. Hvis det er hensigtsmæssigt ift. mødets indhold, kan anden lokalitet eller virtuelt møderum benyttes.

§ 5.2
Indkaldelse og dagsorden udsendes med mindst 2 ugers varsel og sker på formandens foranledning, eller når mindst en tredjedel af rådet eller Hospitalsdirektøren fordrer det. Dagsorden og referat udsendes også til suppleanter.

§ 5.3
Hospitalsdirektøren eller dennes stedfortræder deltager i Patient-pårørenderådets møder og fungerer som Patient-pårørenderådets sekretær.

§ 5.4
Et medlem, der ikke er enig i Patient-pårørenderådets beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

§ 5.5
Der udfærdiges referat af møderne, som udsendes af sekretæren til:

 • Patient-pårørenderådets medlemmer og suppleanter
 • Sclerosehospitalernes ledergruppe
 • Sclerosehospitalernes bestyrelse                   

Kommentarer til referatet sendes inden for 1 uge til sekretæren. Herefter betragtes det som godkendt.

§ 6   Tavshedspligt

Der påhviler Patient-pårørenderådets medlemmer tavshedspligt ved behandling af personsager.

Tavshedspligten ophører ikke ved, at pågældende udtræder af patient- pårørenderådet.

§ 7   Synlighed

§ 7.1
Patient-pårørenderådets medlemmer har pligt til at informere om rådets arbejde og holdninger mht. principper og politikker jf. § 4.1.

§ 7.2
Det forventes, at Patient-pårørenderådets medlemmer aktivt formidler Hospitalernes tilbud og holdninger til patient og pårørende og omvendt.

§ 8   Ikrafttræden og ændringer

Nærværende forretningsorden træder i kraft den 1. oktober 2021.                  

Ændringer/afvigelser af forretningsorden kræver godkendelse af Sclerosehospitalernes bestyrelse

Forretningsordenen er vedtaget af Sclerosehospitalernes bestyrelse den 21. september 2021.