Gå til hovedindhold

Referat af årsmøde 8. marts 2023

Onsdag den 8. marts 2023 afholdt Lokalafdelingen Slagelse og Sorø sit årsmøde. Mødet blev holdt i Dalmose Idræts- og Kulturcenter. Efter velkomst blev der serveret mørbradgryde og tilbehør. I alt 15 medlemmer deltog. Desuden deltog Scleroseforeningens organisationskonsulent Anne Frøkiær.

1. Valg af dirigent

Anne Frøkiær blev valgt til dirigent. Anne konstaterede, at årsmødet var rettidigt meldt ud til afdelingens medlemmer og hermed lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretning

Lokalafdelingsbestyrelsens beretning blev fremlagt af organisationskonsulent Anne Frøkiær, da lokalafdelingen det seneste år har været uden bestyrelse.

Året 2022 startede ud efter årsmødet med en lille bestyrelse, men af forskellige personlige årsager måtte de to bestyrelsesmedlemmer desværre trække sig. Det betød, at årets aktiviteter har været begrænsede og alene igangsat af suppleant Ebbe Frederiksen med hjælp fra foreningens organisationskonsulent.

Lokalafdelingen afholder tilbagevendende cafémøder, hvor medlemmerne inviteres til hygge og snak på en café. I 2022 blev der holdt cafémøde i juni og igen i november. Begge gange foregik det på Café Bella i Slagelse og var rigtig hyggeligt for de fremmødte medlemmer.

Lokalafdelingen har deltaget i Scleroseindsamlingen, som er foreningens årlige landsindsamling, der finder sted den anden søndag i september hvert år. Flere indsamlingsledere var i gang med forberedelserne længe før, og søndag den 11. september var så dagen for Scleroseindsamling med indsamlere på gaden og aflevering og optælling af bøtterne hos indsamlingslederne. Tak til alle indsamlere og indsamlingsledere. Det var en rigtig god dag, men vi vil gerne være mange flere indsamlere og håber, at flere medlemmer vil bakke op i 2023.

I oktober inviterede lokalafdelingen til et foredrag om Energimanagement og sclerosetræthed med Eva Maria Fischer fra Sclerosehospitalet i Haslev. Det blev holdt på Slagelse Bibliotek. Der blev serveret kaffe, te og kage, og der var god snak rundt ved bordene i pausen. Der deltog 16.

I forbindelse med beretningen blev årets frivilligpris 2022 meget velfortjent givet til Ebbe Frederiksen, der som eneste bestyrelsesfrivillig har holdt gang i lokalafdelingen og sørget for, at der er sket noget for medlemmerne i årets løb.

Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab

Regnskabet for 2022 blev fremlagt af organisationskonsulent Anne Frøkiær. Da lokalafdelingen er uden kasserer, laves regnskabet af regnskabsafdelingen i sekretariatet.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Forslag til handlingsplan 2023

Anne Frøkiær fremlagde ønsker givet af medlemmer i årets løb som forslag til handlingsplan for en kommende bestyrelse eller aktivitetsgruppe: Bowlingtur, Foredrag for pårørende, Møde med direktør for Sclerosehospitalerne, Foredrag om kognitive forandringer samt at fortsætte med cafémøder.

Derudover blev der suppleret med forslag fra forsamlingen: Foredrag med Lasse Skovgaard forskningschef i Scleroseforeningen, besøg af socialrådgiver Annette Køhler, bankospil, sociale arrangementer ved højtider som fastelavn og jul, besøg på lokale museer.

5. Budget for 2023

Anne Frøkiær fremlagde forslag til budget. Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen

Dan Larsen blev valgt til bestyrelsen.

Ebbe Frederiksen blev valgt til bestyrelsen.

Lasse Andersen blev valgt til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

9. Valg af revisor

Ingen revisor valgt. Revisionen sker pt. i sekretariatet. Bestyrelsen skal arbejde på at finde både en kasserer og en revisor.

10. Eventuelt

Organisationskonsulent Anne Frøkiær fortalte om højdepunkter fra året 2022 i Scleroseforeningen.

Irene Jensen, der er lokalafdelingens repræsentant i Danske Handikaporganisationer (DH) i Slagelse samt i Handikaprådet, fortalte nyt om det lokale handikappolitiske arbejde. Irene fortalte bl.a.:

DH har holdt en aften, hvor organisationer og politikere var inviteret med indlæg fra forskellige organisationer. Og der har været holdt kaffemøde med debat om sager relevante inden for vores områder.

DH var også repræsenteret i dialogmøde i Børne- og Ungeudvalget.

Desuden har DH afleveret flere høringssvar bl.a. om budgetbesparelser, fx busdrift, børn og unge, flytning af børn med særlige behov ind i almenskoler.

Handikaprådet har givet flere høringssvar til idekataloger fra diverse udvalg til genåbning af budget 2022. Bl.a. kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb aflastning og træning. Og så er det nyt, at man selv skal hente og aflevere hjælpemidler.

Ref. Anne Frøkiær /08.03.2023