Gå til hovedindhold
TemaValg 2022Se hele temaet

Poster i hovedbestyrelsen og udvalg

Kort fortalt

Læs om hvad der kræves af de forskellige poster i hovedbestyrelsen, og læs om hvad de enkelte udvalg laver

Stil op her

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er det øverste organ i Scleroseforeningen. Alle medlemmer kan stille op til hovedbestyrelsen, men skal være indstillet på at arbejde for en verden uden sclerose.

Poster til hovedbestyrelsen

Der skal findes 8 medlemmer til hovedbestyrelsen, disse er:

Formand (1)

Næstformand (1)

Kasserer (1)

Kommunikationsrådgiver (1)

Sclerose professor (1)

Tilvalgte medlemmer (3)

Hvad kræves for at stille op til en post i hovedbestyrelsen?

De enkelte poster har en profil i forhold til, hvad medlemmet skal bidrage med i hovedbestyrelsen. Læs herunder, hvad det forventes at de enkelte profiler skal bidrage med.

  Profiler

 • Formand
  • Mellem hovedbestyrelsesmøder varetager formanden hovedbestyrelsens interesser og træffer nødvendige beslutninger, som ikke kan afvente næste hovedbestyrelsesmøde. Ved beslutninger, som har mere end uvæsentlig økonomisk konsekvens for foreningen, involverer formanden foreningens kasserer.
  • Skaber rammerne, så Scleroseforeningen kan drives både som en værdibaseret medlemsforening og en forretning.
  • Arbejder for at opfylde Scleroseforeningens formål.
  • Udtaler sig på foreningens vegne.
  • Er foreningens samlende figur, er lydhør og skaber dialog i hovedbestyrelsen, på delegeret møde og andre af foreningens fora.
  • Kan repræsentere foreningen nationalt og internationalt.
  • Kan sammen med sekretariatet deltage i fundraisingarbejde i relation til store fonde og evt. virksomheder.
  • Har ledelseserfaring på direktions eller bestyrelsesniveau.
  • Er god til at kommunikere i skrift og tale.
  • Har et netværk i erhvervslivet og blandt politikere og andre interessenter, og kan aktivere dette til gavn for foreningen.
  • Har erfaring med frivilligt foreningsarbejde og politisk styrede organisationer.

  Formanden leder hovedbestyrelsesmøderne. Formanden kan deltage i alle udvalgsmøder i foreningen.

 • Næstformand
  • Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald.
  • Næstformand og formand aftaler en deling af deres opgaver imellem sig under hensyntagen til tidsforbrug, kompetencer og interesser.
  • Næstformanden samarbejder med formanden om at nå foreningens mål.
  • Næstformanden kan med fordel:
   • Være god til at kommunikere i skrift og tale.
   • Deltage i foreningens større events og begivenheder.
   • Medvirke til udvikling af foreningens tilbud gennem sin deltagelse i styregrupper, arbejdsgrupper og andre mødefora.
   • Have erfaring fra frivilligt arbejde i foreningen.

  Næstformanden kan deltage i alle udvalgsmøder i foreningen.

 • Kasserer
  • Overordnet ansvarlig for at til veje bringe et budget, som er i overensstemmelse med de vedtagne aktiviteter.
  • Deltage ved udarbejdelse af årsrapport og godkende indstilling heraf til hovedbestyrelsen.
  • Have formel regnskabsmæssig indsigt og forståelse på niveau med reg. eller statsaut. revisor.
  • I samarbejde med sekretariatet:
   • Gennemgå foreningens kvartalsvise budgetopfølgninger.
   • Rådgive og vejlede i økonomiske spørgsmål.
   • Udvikle og forbedre systemer til at skabe økonomisk overblik over foreningens aktiviteter.

  Formand, næstformand og kasserer deltager i hovedbestyrelsesmøderne, delegeretmødet og møder i formandskabet.

 • Kommunikationsrådgiver

  Nødvendigt:

  • Faglig viden og erfaring med marketing og kommunikation på strategisk- og ledelsesniveau.
  • Viden om udvikling og tendenser inden for kommunikation og marketing.

  Ønskeligt:

  • Erfaring med presse-/issue management opgaver.
  • Erfaring med sociale medier.
  • Erfaring med marketing/fundraising.
 • Scleroseprofessor
  • Være overlæge med speciale i sclerose.
  • Forsker i bestyrelsen vil fremadrettet være den professor, som foreningen støtter med professorat og overlægestilling.
 • Tilvalgte medlemmer (Menige medlemmer)

  Nødvendigt:

  • F.eks. forretningsforståelse, erhvervsnetværk, faglig viden og erfaring med politisk interessevaretagelse, engageret i sclerosesagen.

  Ønskeligt:

  • F.eks. kendskab til og netværk inden for fonde og finans, baggrund indenfor (lands-)politik, gerne tidligere politiker, erfaring med sundheds-, social-, arbejdsmarkeds-, handicappolitik, erfaring med frivilligt arbejde.

  For alle de tilvalgte kandidater til hovedbestyrelsen:

  • Evne/erfaring med at arbejde på overordnet, strategisk bestyrelsesniveau.
  • Lyst til at yde en indsats for en god sag.
  • Forståelse for de problematikker der følger med en kronisk sygdom/handicap.
  • Tilknytning til/interesse for sclerosesagen.
  • God kommunikator.

Udvalg

Scleroseforeningen har fem udvalg, der arbejder med forskellige emner. På delegeretforsamling skal der findes medlemmer til tre af disse.

Social- og Handicapudvalget

Fokusområder for Social- og Handicapudvalget

 • At understøtte repræsentation/indflydelse i lokale, regionale og statslige råd/ nævn, fx i DH og de kommunale handicapråd.
 • At sikre foreningen viden om lokale, regionale og landsdækkende problemstillinger indenfor områderne: Social,- arbejdsmarked og handicappolitiske problemstillinger, som kvalificering af de politiske og strategiske beslutninger der vedrører mennesker med sclerose/handicappedes liv og vilkår.
 • At bidrage til udvikling af oplæg til foreningens politikker inden for social,- arbejdsmarked og handicappolitiske områder.
 • At være bidragende til lokalpolitiske temamøder.
 • At bidrage til ideudvikling af politisk interessevaretagelse, herunder strategiske overvejelser for proces og resultat i det politiske system, indenfor områderne: Socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik og handicappolitik.
 • At forholde sig til politiske problemstillinger for mennesker med sclerose og deres pårørende, med henblik på de bedste løsningsmuligheder.

Der skal vælges:

Formand (1)

Menige medlemmer (3)

Sundhedsudvalget

Fokusområder for sundhedsudvalget

 • At bistå HB og sekretariatet med viden indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering og habilitering på det kommunale, regionale og statslige plan.
 • At beskæftige sig med sundhedspolitiske problemstillinger for mennesker med sclerose og understøtte sekretariatets sundhedspolitiske arbejde.
 • At understøtte lokalafdelingernes repræsentation/indflydelse i regionale og kommunale råd og nævn vedr. sundhedspolitiske problemstillinger.
 • At arbejde for at foreningen støtter bred forskning på scleroseområdet, hvor patientinddragelse har høj prioritet.

Udvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og især med udvalgssekretæren. 

Der skal vælges:

Formand (1)

Menige medlemmer (3)

Lokalafdelingsudvalget

Fokusområder for lokalafdelingsudvalget

 • Arbejder med alle de netværksaktiviteter, der henvender sig til vore medlemmer, det være sig lokalafdelingerne, regionale temadage, møder for nye medlemmer, kurser, camps, rejser etc. Udvalget har fokus på at disse aktiviteter hele tiden udvikler sig, så vi altid er på forkant med de forventninger vores medlemmer har.
 • Udvalget har naturligt stor fokus på lokalafdelingerne og understøtter dem i deres arbejde, både inden for netværksaktiviteter med også inden for event og indsamlingsområdet.
 • Udvalget er i høj grad bindeleddet mellem foreningen og det lokale arbejde og er derfor også arrangører af både regionsmøder og formandsmøde hvor de frivillige mødes på tværs af lokalafdelinger og møder foreningen.
 • Udvikling af frivillige og frivillig begrebet i foreningen er også et område for udvalget. Udvalget uddanner / udvikler foreningens frivillige samt laver retningslinjer for området.

Der skal vælges:

Formand (1)

Menige medlemmer (2)

Udvalg som ikke er på valg

Forskningsudvalget og ungeudvalget vælges ikke på delegeretforsamling.

Hvad kræves for at du skal stille op til et udvalg?

Du skal være medlem af Scleroseforeningen og have en særlig interesse i det område du stiller op for.

  Spørgsmål & svar - Valg 2022

 • Hvornår kan jeg stille op?

  Det kan du fra d. 15. september, når valgsiden åbner.

  Men du kan godt finde dine 5 'stillere' i god tid, så de er klar (dvs. 5 andre medlemmer, som peger på dig)

  Gå til valgside

 • Hvor mange stillere skal jeg bruge?

  Du skal bruge mindst 5 stillere, som godkender dit kandidatur.

  Du kan godt finde flere, men dit kandidatur er godkendt, når du har 5 stillere.

 • Hvornår kan jeg senest stille op?

  Der er deadline d. 8. oktober 2022.

  Men vi anbefaler, at du er ude i god tid, fordi dit kandidatur afhænger af, at du når at få dine stillere til at godkende det.

  Derfor kan du med fordel allerede nu overveje, om du vil stille op, og finde ud af, hvem dine stillere skal være.

 • Hvordan finder jeg 5 stillere?

  Hvis du ikke kender andre medlemmer i Scleroseforeningen, så kan du møde andre medlemmer ved at møde op til nogle af de mange lokale aktiviteter.

  Det behøver ikke være i din egen lokalafdeling.

  Du kan også spørge din lokalbestyrelse, om de vil være stillere for dig.

  PS: Scleroseforeningen må ikke udlevere lister over medlemmer, da det vil være et brud på den fortrolighed det enkelte medlem har hos os.

 • Hvad sker der hvis mine stillere ikke når at godkende mit kandidatur?

  Hvis du ikke har 5 stillere, som har godkendt dit kandidatur inden deadline d. 9. oktober kl. 23.59, kan dit kandidatur desværre ikke godkendes.

  Vær derfor ude i god tid!

 • Hvornår kan man stemme på mig?

  Afstemning foregår til Delegeretforsamlingen d. 19.-20. november 2022.

 • Hvordan godkender en stiller mig?

  Når valgsiden åbner, og du har oprettet og meldt dit kandidatur på valgsiden, så kan du gennem valgsiden sende dine stillere et link til din valgside, hvor de kan godkende dig. Det får du brug for dine stilleres email-adresse til. Valgsiden åbner den 15. september 2022. Du vil få nærmere information om dette via nyhedsbreve.

 • Jeg er pårørende og kan ikke oprette mig

  Hvis du er under et familiemedlemskab, er det ikke sikkert du er oprettet i vores medlemssystem, og derfor kan valgsystemet ikke validere dig. 

  Men du kan hurtigt blive oprettet, du skal bare kontakte vores medlemsservice på tlf. 36 46 36 46 (man- tors 08-16, fre 08 - 14), så kan de hjælpe dig videre

 • Hjælp og support

  Kontakt vores medlemsservice på tlf. 36 46 36 46 (man- tors 08-16, fre 08 - 14), hvis du har spørgsmål eller problemer med at stille op. Så kan de hjælpe dig.