Gå til hovedindhold

Referat af Årsmøde mandag den 20. februar 2017.

         1.  Valg af dirigent.

              Finn Jarnvig valgt.

 

          2.  Lokalafdelingens bestyrelse aflægger beretning for 2016 ved
              formanden Sanne Søholm.
               Der var stor ros og bifald fra medlemmerne over årets aktivitetsniveau.
 

           3.  Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport (regnskab).

Godkendt

 

           4.  Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan for 2017.

                Godkendt.

 

                Forslag fra forsamlingen:

     Alternativ behandling.

Ældresagen inviteres til at holde oplæg på en caféaften om at være

bisidder.

Boghandleren i Assens vil evt. lave et ”støtte-indkøbsnet”, hvor vi

kunne være med.

en aften med et politisk emne. Fx retssikkerhed

          5.  Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017.

Godkendt.

          6.  Indkomne forslag:

Ingen.

 

         7.  Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

              Sara Ritchie: Bestyrelsesmedlem/Kasserer/Ungekontakt. Opstiller.

              Valgt.

             Karin Grave Knudsen: Næstformand. Villig til genvalg.

            Genvalgt.

            Carina Kongsted Thiesen: Bestyrelsesmedlem/Ungekontakt. Villig til genvalg.

           Genvagt.

           Marianne Serup Larsen: Nyvalg for 1 år.

           Valgt.
 

       8.   Valg af Suppleanter:

             Ingen.
 

       9.   Valg af revisor:

            Pia Hüttel: Villig til genvalg.

           Genvalgt.

 

     10.       I lige år information og procedure til valg af regionsrepræsentant,        hovedbestyrelsen og udvalg.

 Finn Jarnvig gav en god og fyldestgørende orientering.

11.   Eventuelt.   

Gitte fra DH opfordrede til, at melde sig som frivillig i DH, da
man mangler brugerrepræsentanter i både Middelfart og Assens. Der er slet ingen i Assens.
 
Sct. Georges Gilderne:
10 havde tidligere deltaget og 7 kunne tænke sigt, at møde op til et eventuel kommende middag med underholdning.
Forslag om, at evt. donation fra  Sct. Georgs Gilde kunne bruges til arrangement for ”børn som er pårørende”.

 

      12.     Afslutning

     Sanne takkede bestyrelsen for deres arbejdsindsats i 2016 og også en tak til medlemmerne for at støtte op om arrangementerne.