Gå til hovedindhold

TRE forskningsprojekter

Kort fortalt

I Scleroseforeningen ønsker vi at undersøge, om metoden TRE (Tension and trauma releasing exercises) kan hjælpe mennesker med sclerose. Det første TRE pilotprojekt blev afsluttet i efteråret 2018, og vi er i efteråret 2019 gået i gang med et nyt pilotprojekt, hvor vi arbejder videre med noget af den viden, vi har fra det første projekt.

Nedenfor kan du læse mere om forskningsprojekternes baggrund, samt læse en beskrivelse af hvert af pilotprojekternes formål og forløb.

Baggrund

TRE er en mind-body – også kaldet kropsorienteret terapeutisk – metode der skal afhjælpe mental og fysisk stress og spænding. TRE er en selvhjælpsmetode i den forstand, at den efter indledende instruktioner fra en TRE-certificeret terapeut kan anvendes derhjemme af personen selv. Den kan altså bruges af patienter som et værktøj til at selv at handle på sin sygdom og helbredstilstand. Du kan læse psykolog Michael Morin Nissens beskrivelse af TRE her

Metoden består af syv øvelser, som får kroppen til at ryste eller vibrere spontant. De syv øvelser indebærer lette stræk af kroppen for at aktivere rystelserne. Teorien bag TRE er, at man via disse rystelser kan afhjælpe spændinger og stress i kroppen. Dette sker ifølge folkene bag metoden bl.a. ved at nervesystemet afslappes og at kroppen derved bringes i en tilstand af spændingsmæssig ligevægt.

Scleroseforeningens psykologer har i 10 år brugt TRE med mere end 800 medlemmer med MS. Mange af medlemmerne har oplevet positive effekter af TRE, både fysisk og mentalt. Effekterne af TRE er dog endnu ikke videnskabeligt undersøgt, men de positive erfaringer blandt Scleroseforeningens medlemmer indikerer, at det er et område, som bør undersøges nærmere. Derfor er vi i Scleroseforeningen gået i gang med at forske i effekterne af TRE på mennesker med sclerose. Til at starte med udfører vi to såkaldte pilotprojekter. Et pilotprojekt er et mindre, indledende projekt, som skal danne baggrund for at man kan udføre større og mere omfattende studier. Det første pilotprojekt er afsluttet i 2018, og vi er nu i gang med det andet pilotprojekt.

Pilotprojekt 1

Formål

I det første pilotprojekt ønskede vi at afprøve metode og design samt at finde ud af hvilke typer af effekter, det giver mening at måle på. Det blev undersøgt, om TRE, som supplement til igangværende behandling, har potentiale for at nedbringe symptomer og følgevirkninger som spasticitet, fatigue (sclerosetræthed), gangbesvær, smerter, blæreproblemer, dårlig søvn mm. hos mennesker med sclerose.

Forløb

Pilotprojektet var et simpelt, ikke-kontrolleret interventionsstudie, hvor ni deltagere fulgte et TRE-program over 9 uger. En fysioterapeut målte spasticitetsniveauet på deltagerne før og efter de ni uger. Derudover udfyldte deltagerne et spørgeskema om fatigue før og efter de ni uger, samt et symptom og funktions-spørgeskema dagligt i hele perioden. Som supplement blev gennemført interviews om deltagernes oplevede positive og negative effekter af TRE.

Deltagerne modtog otte sessioner med TRE-instruktioner i over de ni uger.  Alle instruktionerne blev varetaget af en autoriseret psykolog fra Scleroseforeningen. Sideløbende med interventionen skulle deltagerne selv lave øvelserne derhjemme.

Status og resultater

Projektet er afsluttet.

Da der er tale om et meget lille projekt, med kun ni deltagere og ingen kontrolgruppe, kan resultaterne ikke sige noget om den reelle effekt at TRE på mennesker med sclerose. Resultaterne kan dog bruges som en rettesnor for fremtidige forskningsprojekter, der ønsker at gå videre med at undersøge TRE.

Resultaterne viste, at deltagerne i projektet i gennemsnit over de ni uger oplevede mindre fatigue, mindre gangbesvær, færre balanceproblemer, mindre nedsat muskelkraft, færre smerter, færre blæreproblemer, mindre stress og bedre søvn. De oplevede også mindre selvvurderet spasticitet, men den spasticitetsmåling, som blev foretaget af en fysioterapeut, viste ikke en forskal fra før til efter.

Der kunne ikke måles en forbedring på føleforstyrrelser eller tarmfunktion.

”Jeg føler, at jeg er blevet meget mere let i hovedet, bekymrer mig ikke så meget, tager ikke tingene så tungt, føler jeg er på vej tilbage til den jeg var for lang tid siden, hvor jeg kan være mere sådan bekymringsfri på en måde.”

Deltager i pilotprojekt 1

”Der gik måske en måned før jeg kunne mærke det. Og så kunne jeg sove længere. Det virker på min søvn. Jeg sover bedre om natten efter træning (…) Jeg kan sove måske 6 timer om natten, før jeg skal på toilet.”

Deltager i pilotprojekt 1

”En feel-good følelse af at være nærværende i kroppen, mindre anspændt i hoved og krop. Lidt mere ‘loose’.”

Deltager i pilotprojekt 1

Pilotprojekt 2

Formål

I efteråret 2019 er vi gået i gang med endnu et pilotprojekt om effekten af TRE hos mennesker med sclerose. Denne gang er der tale om et lille kontrolleret, randomiseret interventionsprojekt. Det betyder, at gruppen, som laver TRE øvelserne (interventionsgruppen), sammenlignes med en gruppe som ikke laver øvelserne (kontrolgruppen). Dette andet pilotprojekt bygger på erfaringer og resultater fra det første pilotprojekt. Det primære formål er at undersøge TREs effekt på fatigue (sclerosetræthed), da pilotprojektet fra efteråret 2018 indikerede, at TRE kan have en god effekt på især fatigue, som er et udbredt symptom blandt mennesker med sclerose. De sekundære formål med projektet er at måle effekten af TRE på en række andre symptomer og følgevirkninger som søvnbesvær, gangbesvær, balanceproblemer, smerte, spasticitet, stress med mere.

Forløb

I dette projekt følger deltagerne et TRE-forløb bestående af 3 individuelle sessioner og 5 gruppesessioner. Vi bruger forskellige metoder til at måle de mulige effekter, og inddrager bl.a. nye teknologier i projektet, herunder app’en Floodlight Open, som kan teste forskellige funktioner hos mennesker med sclerose. Derudover bruger vi aktivitetstrackeren Fitbit til at måle deltagernes søvnkvalitet. Endelig bruger vi de samme spørgeskemaer som i det første pilotprojekt til at måle fatigue og ændringer i symptomniveauer fra dag til dag.

De 43 Forsøgsdeltagere fordeles tilfældigt i tre lige store grupper: en interventionsgruppe, der gennemgår TRE-forløbet, samt to kontrolgrupper. Forskellen på de to kontrolgrupper er, at den ene anvender Floodlight app’en mens den anden ikke gør. Alle deltagere tracker deres søvn med Fitbit og registrerer deres symptomniveau dagligt. Alle deltagere fortsætter desuden i deres vanlige behandling med sygdomsmodificerende og/eller symptomdæmpende medicin, fysioterapi osv. De to kontrolgrupper deltager efter interventionsgruppens TRE-forløb i en TRE workshop, så de også får mulighed for at afprøve TRE.

Status

Forsøget er i gang og afsluttes inden udgangen af 2019.