Fleksjob kan tilbydes personer, der

  • har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne
  • ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår
  • er under folkepensionsalderen
  • ikke modtager førtidspension, tidlig pension, delpension, efterløn eller fleksydelse

Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Midlertidige fleksjob:

Det første fleksjob bevilges for en 5-årig periode. Bevillingen følges op efter to et halvt år og igen efter fem år, hvor der træffes beslutning om berettigelse til fortsat fleksjob. Er du over 40 år, kan du få et varigt fleksjob, hvis betingelserne er opfyldt.

Sådan søger du om fleksjob:

Visitation

Du skal henvende dig i den kommune, hvor du bor for at blive visiteret til et fleksjob.

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter beskæftigelsesloven samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe/forsøge at fastholde dig i ordinær beskæftigelse. Undtaget er kun dem, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltningerne før en visitation.

Det betyder, at der både kræves lægelig dokumentation og afprøvning i praksis.

En forudsætning for vurdering til fleksjob er en rehabiliteringsplan, som udfyldes af dig og sagsbehandleren. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet et skema, som skal anvendes.

Når rehabiliteringsplanen er udfyldt og samtlige relevante akter er samlet, forelægges sagen for kommunens rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra jobområdet, socialområdet, sundhed og omsorg, uddannelsesvejledning (for personer under 30 år), sundhedskoordinator samt andre relevante samarbejdspartnere.

Du skal selv deltage i mødet. Du kan tage andre med dig. Det kan være pårørende eller fx en repræsentant fra din faglige organisation.

Rehabiliteringsteamet træffer ingen afgørelse, men kan indstille videre til den afgørende myndighed.

Fastholdelsesfleksjob

Med fastholdelsesfleksjob forstås fleksjob oprettet på den arbejdsplads, hvor du i forvejen er ansat.

Det er en betingelse for fleksjob på nuværende arbejdsplads, at du forinden har været ansat efter de sociale kapitler i de foregående 12 måneder. Sociale kapitler er en del af overenskomsten. Din faglige organisation kan eventuelt vejlede yderligere.

Det er derfor vigtigt, at du sammen med din leder husker at skrive de aftaler ned, som I laver i forbindelse med medarbejdersamtaler. Det kan for eksempel være, at I aftaler, at du på grund af dine helbredsmæssige forhold får en eller flere hjemmearbejdsdage, får andre arbejdsopgaver og lignende.  

Fastholdelsesfleksjob for seniorer, der har seks eller færre år til folkepensionsalderen kan tildeles på lempeligere vilkår end et normalt fleksjob.

Fleksjobbevis

Er du visiteret til fleksjob og uden arbejde, har du ret til at få udstedt et fleksjobbevis. Er du ansat i fleksjob, kan du også få et fleksjobbevis, hvis det er relevant.

Fleksjobbeviset fortæller om fleksjobordningen, kompensationsmuligheder som hjælpemidler, mentor eller personlig assistance.

Dine skånebehov er beskrevet i samarbejde med dig.

Om arbejdstid, løn og tilskud fra kommunen

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på angående fleksjob?

Det er vigtigt, at aftalerne er på plads inden ansættelse i fleksjob eller fastholdelsesfleksjob på nuværende arbejdsplads, så husk at:

  • skånehensyn og arbejdstid skal være aftalt i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet. Skånehensyn kan være nedsat tid, behov for hyppige pauser, undgå fysisk belastende arbejdsopgaver og arbejde, der kræver længere gangdistancer/trappegang, stillesiddende arbejde, der ikke stiller krav til finmotorikken, afgrænsede opgaver med tydelige beskrivelser og god instruktion, ingen deadlines, behov for arbejdsplads afskærmet (ikke storkontor) tæt ved toilet og lignende. Alt er selvfølgelig afhængig af den enkeltes situation.
  • der laves aftale om fortsat pensionsordning eller anden form for forsikring.
  • kontakte eventuelle nuværende pensionskasse for nærmere vejledning ved ændring af indbetaling grundet nedsat arbejdsevne.
  • at man på arbejdspladsen har orienteret øvrige kolleger om skånehensyn, så den gode stemning på arbejdspladsen kan bevares, og misforståelser kan undgås
  • fleksjob ophører ved folkepensionsalder

Øvrige rettigheder og begrænsninger

Som ansat i fleksjob er du omfattet af reglerne om sygdom og barsel som andre på arbejdsmarkedet. Ved sygdom får arbejdsgiveren refusion i form af sygedagpenge fra 1. sygedag.

Invaliditetsydelse kan beholdes.

Merudgiftsydelse kan bevilges.

Du er ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed. Du skal i stedet søge ledighedsydelse.

Som ansat i fleksjob har du ikke mulighed for efterløn, men kan have mulighed for fleksydelse.

Hvis du ved ansættelse i fleksjob ikke har optjent feriepenge fra et tidligere job, kan du være berettiget til ledighedsydelse.

Tilskud til fleksjob bevares ved flytning, hvis det sker til anden kommune, forudsat det er samme arbejdsplads. Se Ankestyrelsens afgørelse 168-12.    

Du skal have den nødvendige vejledning i Jobcentret. 

Ændring i regler for fleksjob

Reglerne for fleksjob blev ændret pr. 1.1.2013. Det betyder, at der på nogle punkter er forskellige regler for personer ansat efter tidligere regler.

Disse fleksjobregler er for personer visiteret efter 1.1.2013 og ledige fleksjobbere med godkendt fleksjob før 1.1.2013