Der er forskellige typer af førtidspension:

  • Højeste førtidspension
  • Mellemste førtidspension
  • Forhøjet almindelig førtidspension
  • Almindelig førtidspension

Forhøjelse af tidligere tilkendt pension

Er dine helbredsmæssige forhold forværret, kan der være mulighed for at få tilkendt en højere pension. Bemærk, at det ikke er muligt at få tilkendt højeste pension, når du er fyldt 60 år.

Vil du søge om forhøjelse, skal du kontakte din kommune, der skal indhente den nødvendige dokumentation og herefter vurdere, om der er grundlag for at rejse en sag om forhøjelse af pensionen. Det betyder, at det ikke er tidspunktet for din henvendelse, der er gældende, men derimod det tidspunkt, hvor kommunen mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at din sag kan påbegyndes.

Aktindsigt og partshøring

Alle har ret til at kende sine egne sagsakter og til at få kopi af kommunens notater og de oplysninger, som kommunen har indhentet fra andre såsom læger eller hospital. Når du kontakter kommunen for at få kopi af sagsakter, skal kommunen svare inden 7 arbejdsdage.

Før din sag skal afgøres, har du mulighed for at få kopi af akterne til partshøring. Det vil sige, at du har mulighed for at komme med kommentarer til de oplysninger, der ligger i sagen. Du skal gøre brug af denne mulighed, da du jo er den eneste, som helt konkret ved om oplysningerne om dig, er korrekte.

Personlige tillæg

Personlige tillæg som varme- og helbredstillæg kan kun søges af førtidspensionister med pension FØR 1.1.2003 og folkepensionister. Tillæggene kan bevilges efter en vurdering af dine økonomiske forhold. 

For at kunne forstå reglerne om varmetillæg og helbredstillæg, er det nødvendigt at kende den personlige tillægsprocent.

Har en pensionist ikke indtægter ud over et vist beløb, er tillægsprocenten 100 %. Tillægsprocenten er 100, når den årlige indkomst ud over pensionen ikke overstiger (takst 2024):

  • 35.100 kr. for enlige
  • 69.400 kr. for gifte eller samlevende

For enlige bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 583 kroner, indkomsten overstiger 35.100 kroner årligt. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 91.300 kroner om året.

For gifte eller samlevende bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 1.177 kroner, indkomsten overstiger 69.400 kr. om året. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 182.900 kroner om året.

Den personlige tillægsprocent står på pensionsmeddelelsen.

Bistands- eller plejetillæg

Bistands- eller plejetillæg er tillæg, som kan tilkendes, hvis du har behov for andres hjælp til personlige fornødenheder. Behovet skal være af væsentligt omfang. Bistands- eller plejetillæg kan kun søges af personer, som får pension efter reglerne om førtidspension før 1.1.2003 og er under folkepensionsalderen. Har du fået tilkendt tillægget før du når folkepensionsalderen, kan du beholde tillægget sammen med folkepensionen.

Invaliditetsydelse

Invaliditetsydelse er en ydelse, som kunne tilkendes personer før 1.1.2003, der trods svær invaliditet valgte at blive på arbejdsmarkedet.

Muligheden for at få tilkendt Invaliditetsydelse bortfaldt i forbindelse med førtidspensionsreformen fra 1.1.2003. Personer, som var tilkendt ydelsen før 1.1.2003, bevarer ydelsen uændret.