Seniorpension er en helbredsbetinget førtidspension, der er indført med virkning fra 1.1.2020. Du må højst være 6 år fra folkepensionsalderen.

Det er en betingelse, at:

 • du højst må være 6 år fra folkepensionsalder
 • du opfylder de generelle betingelser for ret til social pension (bopælstid og statsborgerskab)
 • du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20 til 25 års beskæftigelse
 • din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer i forhold til seneste job

Du skal have langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at:

 • du som udgangspunkt skal have haft fuldtidsarbejde i mindst 25 år
 • indbetalinger af fuldt ATP-bidrag i mindst 25 år dokumenterer kravet om arbejde
 • perioder med deltidsbeskæftigelse kan omregnes
 • perioder med ansættelse i fleksjob indgår i opgørelsen

For at kunne søge om seniorpension skal du kunne dokumentere flere ting.

 Det betyder, at: 

 • tilknytning til arbejdsmarkedet skal dokumenteres eller sandsynliggøres via oplysninger fra ATP
 • selvstændige dokumenterer eller sandsynliggør omfanget af beskæftigelse i selvstændig virksomhed, omfang af virksomhed, arbejdsopgaver, arbejdstid, ansat arbejdskraft, omsætning og ansøgers selvstændige erhvervsindtægt opgjort på grundlag af årsopgørelser fra SKAT
 • nedsat arbejdsevne svarer til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job

Der skal indhentes nogle relevante helbredsoplysninger.

 Det betyder, at:  

 • eventuelle allerede helbredsoplysninger, der findes i kommunen skal anvendes, hvis de er relevante
 • nødvendige relevante oplysninger kan indhentes fra egen læge eller regionens kliniske funktion
 • der ikke er krav om specifikke lægeattester
 • din arbejdsevne ikke skal afprøves, hvis det fremgår af de helbredsmæssige oplysninger, at din arbejdsevne ikke overstiger 15 timer om ugen

Hvis du modtager invaliditetsydelse

Hvis du på nuværende tidspunkt får invaliditetsydelse, bistandstillæg eller plejetillæg efter reglerne om pension gældende før 1.1.2003 kan du ikke søge seniorpension. Din kommune skal vejlede dig om hvilke muligheder, som kunne være aktuelle for dig.

Aktindsigt og partshøring

Alle har ret til at kende sine egne sagsakter og til at få kopi af notater og oplysninger, som er indhentet fra andre. Anmodning om aktindsigt skal besvares inden syv arbejdsdage.

Før din sag om seniorpension skal afgøres, har du mulighed for at få kopi af akterne til partshøring. Det vil sige, at du har mulighed for at komme med kommentarer til de oplysninger, der ligger i sagen.

Oplysningspligt

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked om ændringer i dine indtægter og samlivsstatus.

Du skal også give besked, hvis du rejser til et land udenfor EU/EØS – undtagen Færøerne og Grønland – i mere end 2 måneder.

Seniorpension kan ikke frakendes uden dit samtykke

Hvis du i en længere periode (cirka 3 måneder) har en arbejdsindkomst, der svarer til 224.640 kroner årligt (2023) og arbejdstiden overstiger 15 timer om ugen, kan pensionen blive gjort hvilende. Det betyder, at pensionsudbetaling midlertidigt stopper. Pensionsudbetalingen kan genoptages, hvis du ikke længere er i stand til at arbejde i samme omfang – dog tidligst fra den 1. i måneden efter du har bedt om det.