Handicaptillæg er et særligt støttebeløb til dig, der er studerende på videregående uddannelser og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der betyder, at du ikke kan arbejde ved siden af dine studier.

Det er en betingelse, at du er i gang med en videregående uddannelse eller er elev på en dansk erhvervsuddannelse.

Hvem er omfattet?

Du skal på ansøgningstidspunktet have en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at din arbejdsevne er meget begrænset.

SU Styrelsen vurderer ansøgningerne individuelt på baggrund af lægefaglige oplysninger, der beskriver arten og graden af din funktionsnedsættelse.

Der bliver set på, hvad du fejler, og i hvilket omfang det påvirker dit funktionsniveau. På den baggrund vurderer SU Styrelsen, om der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at den medfører meget betydelige begrænsninger i din arbejdsevne.

Det er ikke muligt at udarbejde en liste over diagnoser, der kan give handicaptillæg.

Selvom det ikke er en bestemt diagnose, som berettiger til handicaptillæg kan for eksempel nævnes bevægelsesvanskeligheder som følge af svære muskel- og nervelidelser (muskelsvind, sclerose, svære ryglidelser eller spastiske lammelser), blinde eller stærkt svagsynede, døve eller stærkt hørehæmmede.  

Selvom én studerende har fået handicaptillæg som følge af en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at alle med samme diagnose er berettiget til handicaptillæg, da omfanget af symptomer kan variere fra person til person.

Afgørelsen sker ud fra en samlet vurdering af dine symptomer. Hvis du har flere diagnoser, foretages en samlet vurdering af, om du opfylder betingelserne for at få handicaptillæg.

Funktionsnedsættelsen skal give betydelige begrænsninger, så muligheden for at have erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen eller studenterjobs er udelukket. Handicaptillægget kompenserer for den manglende indtægt.

Det er derfor vigtigt, at de lægelige oplysninger indeholder dokumentation for dine begrænsninger.

Der sker en vurdering af arbejdsevnen generelt, men ikke en vurdering af hvorvidt dit handicap har betydning for at klare selve uddannelsen.

Det betyder, at selvom du bruger længere tid på dit studie (i forbindelse med for eksempel lektielæsning eller forberedelse) tillægges det ikke nogen værdi, ligesom tid og udgifter i forbindelse med medicin eller anden behandling heller ikke indgår i vurderingen.

Valg af studie og omfang af undervisningstimer er heller ikke en del af vurderingen.

Afgrænsning i forhold til revalidering

Du kan ikke modtage SU med handicaptillæg samtidig med revalideringsydelse. Derimod kan der være mulighed for at modtage særlige udgifter som følge af uddannelsen, forudsat at du vurderes at være omfattet af personkredsen, der er berettiget til revalidering.

Det er blandt andet en betingelse for revalidering, at støtte efter anden lovgivning er udelukket. Det kan derfor anbefales at undersøge mulighederne for revalidering samtidig med ansøgning om SU med handicaptillæg i forbindelse med start på uddannelse, da muligheden for berettigelse til revalidering kan være til stede, hvorimod man måske ikke er berettiget til SU med handicaptillæg.

En vurdering af revalidering er modsat SU-handicaptillæg en samlet vurdering af ansøgerens erhvervsmæssige situation.