Det er en betingelse, at du har det, som lovgivningen kalder ”en betydelig nedsat funktionsevne” og at dine udgifter er en følge af din sygdom.

Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke modtage førtidspension bevilget før 1. januar 2003.

Merudgifterne skal overstige et minimumsbeløb, der reguleres årligt.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.

Tilskuddet er skattefrit

Funktionsevnenedsættelsen skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse og medføre hjælpeforanstaltninger af ikke uvæsentlig karakter. Det handler ikke om diagnose, men funktionsevne.

Hvad betyder indgribende karakter?

For at vurdere om funktionsevnen er nedsat, skal udarbejdes et såkaldt samtaleskema. Der skal laves en samlet helhedsvurdering af din funktionsevne på en række områder, så det er muligt at danne sig et billede af, hvordan din dagligdag og tilværelse fungerer. For eksempel kan nævnes, at det skal fremgå, hvordan du klarer forskellige situationer i dagligdagen. Skemaet er bygget op omkring spørgsmål om, hvordan du klarer personlig hygiejne, almindelig husholdning, rengøring, indkøb, mulighed for at benytte offentlig befordring, deltagelse i fritidsaktivitet, ja kort sag handler det alt i din dagligdag.

Du skal være omhyggelig med at besvare spørgsmålene. Lider du også af træthed, er det vigtigt at beskrive, hvor nødvendig struktur og planlægning er.

Hjælpeforanstaltninger af ikke uvæsentlig karakter er både hjælp fra det offentlige system (fleksjob, pension, hjælpemidler, bil og lignende), men det er også væsentligt at beskrive, hvordan din familie og andre i dit nærmiljø er nødt til at hjælpe dig. Se Ankestyrelsens afgørelse SM C-222-09 og SM C-50-12.

Hvem er omfattet?

Personer, der:

  • bor hjemme, i bofællesskab eller på institution (boform er uden betydning).
  • er mellem 18 og folkepensionsalderen (dog ved opsat folkepension op til højst 75 år).
  • har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • har langvarig lidelse, som er af indgribende karakter og medfører betydelige hjælpeforanstaltninger.
  • er bevilget Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service §§ 95 eller 96 (også for førtidspensionister efter reglerne før 1. januar 2003).
  • modtager invaliditetsydelse.

Hvem er ikke omfattet?

  • pensionister tilkendt pension efter reglerne før 1. januar 2003 (dog undtaget personer, der er bevilget Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i henhold til lov om social service § § 95 eller 96).
  • personer, hvis invaliditetsydelse ændres til førtidspension.