Forvaltningen af Scleroseforeningens investeringsportefølje skal tage udgangspunkt i en risikoprofil, der kan defineres som forsigtig (moderat risiko). Sikkerheden prioriteres højt samtidig med, at forvaltningen skal sprede investeringerne mellem obligationer og aktier og tilstræbe et moderat afkast over tid. Det betyder, at kapitalforvalter skal bestræbe sig på, at værdien af porteføljen svinger i begrænset omfang over en 12 måneders periode. Der vil dog forekomme år med negative afkast, hvilket opvejes af et moderat langsigtet afkast. Tidshorisonten er lang: 7-15 år. Der er ingen kendte likviditetsbehov.

Scleroseforeningen ønsker udelukkende investering i likvide værdipapirer.

Der må maksimalt investeres samlet 40 % af porteføljens værdi i værdipapirtyperne: Aktier og erhvervs-eller kreditobligationer.

Den korrigerede varighed for den danske obligationsportefølje skal være i intervallet 0-6.

Der må ikke foretages investeringer i alternativer eller hedge funds.

Etiske krav

Scleroseforeningen ønsker, at forvalterne af formuen anvender nogle produkter, som følger nogle særligt restriktive krav. Formålet med disse produkter er at undgå investeringer i virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Scleroseforeningen ønsker at begrænse investeringer i virksomheder, der skaber deres indtjening indenfor en række sektorer. I tråd med metodikken fra blandt andet danske pensionskasser indarbejdes dette ved at sætte nedenstående grænser for andelen af en virksomheds omsætning, der maksimalt må hidrøre fra disse sektorer.

Selskaber med normbrud ekskluderes. Selve screeningen for normbrud udføres af den enkelte forvalter, der årligt skal tilkendegive, at restriktionerne har været overholdt.