Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står i din journal.

Du har ret til at se alt, hvad din journal indeholder, både de skrevne lægelige og sygeplejefaglige notater samt eventuelt materiale, som er tilføjet journalen eller indhentet fra f.eks. andre hospitaler i forbindelse med din behandling.

Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

  • Diagnose
  • Sygdomsforløb
  • Resultater af undersøgelser og behandling
  • Røntgenbilleder/scanninger samt beskrivelsen af dem
  • Korrespondance med praktiserende læge, henvisende læge, andre hospitaler, myndigheder og evt. pårørende.

En sundhedsperson skal, hvis du ønsker det, hjælpe med at forklare indholdet af journalen.

Journalen er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet og er derfor ikke skrevet med henblik på kommunikation med patienten. Ud over latinske ord og fagudtryk, kan der derfor forekomme særlige vendinger og formuleringer, som er almindelige blandt sundhedspersonale til beskrivelse af en patients tilstand eller en situation, men som ikke anvendes på samme måde i andre sammenhænge.

Hvordan får jeg indsigt i mine journaloplysninger?

Du kan enten logge på sundhedsjournalen via www.sundhed.dk og se din journal elektronisk eller du kan henvende dig til den sygehusafdeling eller privatpraktiserende speciallæge, hvorfra du ønsker at se din journal og anmode om en journalkopi. Du kan både henvende dig personligt, telefonisk eller skriftligt med din anmodning.

Selvom størstedelen af journalen kan ses elektronisk via sundhedsjournalen, har du stadig ret til at modtage en papirkopi af din journal. Det er en god idé at præcisere over for personalet, hvilke dele af journalen, du er interesseret i, f.eks. lægejournalen, sygeplejejournalen, prøvesvar, testresultater eller hele journalen.

Sygehusafdelingen/lægen skal inden 7 hverdage enten fremsende en kopi af journalen eller meddele dig, hvornår du kan forvente at modtage kopien samt årsagen til forsinkelsen.

Særligt vedrørende sundhedsjournalen

Journaloplysninger vil være tilgængelige via sundhedsjournalen når de er journalført og godkendt og prøvesvar når de er klar. Der kan dog forekomme en forsinkelse på op til 2 dage, da journalsystemet skal opdateres før du kan se oplysningerne.

Vær opmærksom på, at svar på laboratorieprøver vil være synlige, når de foreligger – muligvis uden nogen forsinkelse. Sundhedspersonalet vil i disse situationer ikke have nogen mulighed for at rette henvendelse til dig forud for, at du selv kan se svaret i sundhedsjournalen.

Der vil stadig kunne forekomme en forsinkelse på op til 2 dage som følge af, at systemet ikke opdateres dagligt.

For at kunne logge på sundhedsjournalen, skal man have en digital signatur. Man skal være 15 år for at få en sådan. Derfor kan børn og unge under 15 år ikke bruge sundhedsjournalen, ligesom forældre ikke kan finde journaloplysninger vedrørende deres børn via sundhedsjournalen. Her må du som hidtil kontakte afdelingen for aktindsigt i dit barns journal.

Hvem kan få adgang til oplysningerne i min journal?

Som hovedregel er det kun dig og de sundhedspersoner, som er involveret i din aktuelle behandling som har ret til at se dine journaloplysninger, medmindre du frabeder dig, at de kigger i din journal.

Du kan give en anden fuldmagt til at få helt eller delvist indsigt i din journal. Du bestemmer selv hvor meget af journalen, der skal være omfattet af fuldmagten. Dette kan f.eks. være en pårørende, som du ønsker at dele oplysningerne med eller en anden person efter dit valg.

For så vidt angår sundhedsjournalen, kan du, hvis du er over 15 år, oprette en fuldmagt på www.sundhed.dk, som giver adgang til din sundhedsjournal, for den som du giver fuldmagt til.

Forældre eller værges aktindsigt

Forældre til børn under 18 år har ret til at se barnets journal – medmindre hensynet til barnet vejer tungere. Forældrene kan i særlige tilfælde og efter en helt konkret vurdering, nægtes indsigt i oplysninger om f.eks. prævention, abort eller behandling for kønssygdomme.

Såfremt en voksen patient ikke selv kan varetage sine interesser, vil det være nærmeste pårørende eller værgen, hvis en sådan er udmeldt og hvis værgemålet omfatter personlige forhold, som kan indtræde i patientens ret til at modtage information og give samtykke til behandling.

For at kunne dette, har nærmeste pårørende eller værgen ret til at se de dele af journalen, som er nødvendige for at kunne varetage patientens interesser og behov i den konkrete situation.

Pårørende til afdøde patienter

Sundhedspersonalets tavshedspligt er stadig glædende, selvom patienten dør. Som nærmeste pårørende til en afdød patient har du ret til at modtage informationer om sygdomsforløbet, dødsårsagen og dødsmåden.

Oplysningerne kan kun udleveres, hvis det ikke må antages at stride mod afdødes ønske eller hensynet til afdøde, og hvis der ikke er andre private interesser, som taler afgørende imod at udlevere disse.

De nærmeste pårørende har alene ret til informationer om sygdomsforløbet som umiddelbart ledte til døden. Pårørende har ikke ret til at få informationer om tidligere sygdomsforløb.

Vær opmærksom på, at:

Der gælder andre regler for sygehusjournaler, som er ført før 1. januar 1987, og privatpraktiserende sundhedspersoners journaler ført før den 1. januar 1994.

Imødekommelse af en anmodning om aktindsigt kan ikke gøres betinget af, at du accepterer, at få journalen gennemgået af en sundhedsperson. Det er alene et tilbud til dig, som sundhedspersoner er forpligtet til at efterkomme, hvis du ønsker det.

Det er ikke alle sygehuse, som har en fælles journal, der anvendes af alle afdelinger på sygehuset. Har hver afdeling deres egen journal, skal du normalt henvende dig til de konkrete afdelinger, hvorfra du ønsker en kopi af journalen, eller du kan henvende dig til sygehusets journalarkiv med din anmodning om aktindsigt.

Betaling

Første kopi af journalen er gratis ligegyldigt om det er en privatpraktiserende sundhedsperson eller en hospitalsafdelings journal. Beder du senere om en kopi af det samme materiale, kan der opkræves et gebyr.

Hvis du senere i forløbet henvender dig til afdelingen eller den privatpraktiserende sundhedsperson, herunder din læge, og beder om kopi af journalnotater, som er tilkommet siden sidste anmodning, vil du ikke blive opkrævet gebyr.

Du kan også få kopi af røntgenbilleder, scanninger, lydbånd etc.