Du kan søge om erstatning i Patienterstatningen, hvis du mener, at du er blevet påført en skade af den behandling, du har modtaget. Dette gælder også tandskader.

Du kan få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på f.eks. sygehuse, hos en privatpraktiserende speciallæge eller hos fysioterapeuten. Du kan også få erstatning for fysiske og psykiske skader efter brug af medicin.

For at opnå erstatning er det en betingelse, at skaden er sket i forbindelse med din under­søgelse, behandling, ved deltagelse i biomedicinske forsøg, eller hvis du har været donor.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Du kan få erstatning, hvis:

  • det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes, og at skaden dermed kunne være undgået.
  • skaden skyldes fejl eller svigt i apparatur eller teknisk udstyr.
  • skaden kunne have været undgået ved at anvende en anden, lige så effektiv teknik eller behandling
  • skaden er så alvorlig og sjælden, at den går ud over, hvad du med rimelighed må tåle – set i forhold til den sygdom, der var årsag til behandlingen.

Du kan også få erstatning, hvis du har fået en skade efter et ulykkestilfælde på sygehusets område i forbindelse med undersø­gelse eller behandling. Det er en forudsætning, at sygehuset har et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler. Dette kan Patienterstatningen vurdere og træffe afgørelse om.

Hvordan anmelder jeg skaden?

Hvis du ønsker at søge erstatning for en behandlingsskade, lægemiddelskade eller en skade som følge af et ulykkestilfælde på sygehuset, skal skaden anmel­des til Patienterstatningen.

Du kan anmelde din skade ved at udfylde et skema, som du finder på Patienterstatningens hjemmeside. Du kan enten printe skemaet ud eller anmelde elektronisk ved at logge på med dit Nem-ID.

Du kan også bede om skemaet på afdelingen eller hos patientvejlederen.

Hvis du udfylder et papirskema, skal du sende det til Patienterstatningen.

Patientvejlederen kan vejlede dig om udfyldelsen af anmeldelsesskemaet. Du kan også bede patientvejlederen om at sende anmeldelsen for dig.

Hvis en sundhedsperson bliver bekendt med en skade, som eventuelt kan give ret til erstatning, har sundhedspersonen pligt til at bistå dig med at anmelde skaden.

Frist for anmeldelse

I følge loven kan en skade blive for gammel til at kunne behandles i Patienterstatningen, som så vil afvise sagen.

Skader forældes 3 år efter, at du får kendskab til at du har fået en skade.

Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadesdatoen for alle skader – uan­set om du har haft kendskab til skaden eller ej.

Beregning af erstatningen

Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder hvor alvorlig din skade er, og hvilke konsekvenser den har haft for dig.

Det er Patienterstatningen som foretager udregningen efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Reglerne er komplicerede. På Patienterstatningens hjemmeside kan du finde en vejledning som gennemgår erstatningsmulighederne og eksempler på, hvordan Patienterstatningen beregner erstatningerne.

Hvis du er berettiget til erstatning, vil Patienterstatningen fratrække et lovpligtigt egetbidrag fra erstatningen før denne udbetales. Du kan læse mere om egetbidragets størrelse på Patienterstatningens hjemmeside.

Hvis det tilkendte erstatningsbeløb er mindre eller lig med egetbidraget og Patienterstatningen af denne grund ikke kan udbetale dig erstatning, kan du rette dit erstatningskrav til sygehuset eller Regionen, som vil tage stilling til kravet og eventuelt udbetale erstatning.

Fuldmagt

Hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden person, kan du give fuldmagt til enhver myndig person efter dit eget valg. Dette gælder også for ægtefæller.

Er patienten på grund af alvorlig sygdom ikke i stand til at underskrive anmeldelsen, og er anmeldelsen i stedet underskrevet af ægtefælle eller anden nærtstående, så vil sagen blive behandlet alligevel. Hvis forholdene senere tillader det, skal patienten bekræfte anmeldelsen.

Erstatning vedrørende afdøde patienter

Skader på patienter, der efterfølgende er afgået ved døden, kan anmeldes til Patienterstatningen af de efterladte som har mulighed for at få erstatning, samt af dødsboet.

De pårørende, som kan komme i betragtning i forbindelse med erstatningsudbetaling, er afdødes ægte­fælle, sambo eller andre som blev forsørget af patienten, mindreårige børn, den/de person/er som har afholdt begravelsesudgifterne samt efterladte, der er berettiget til overgangsbeløb.

Der kan udbetales erstatning for tab af forsørger, udgifterne til begravelsen samt overgangsbeløb.

Erstatning for lægemiddelskade

Hvis du har fået en fysisk eller psykisk skade på grund af et lægemiddel, er der mulighed for at få erstatning herfor.

Der kan tildeles erstatning, når det vurderes, at skaden skyldes lægemidlet, og hvis skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør acceptere. Der er tale om en skønsregel. Skadens omfang vejes altid op imod alvoren af den sygdom, du behandles for.

Erstatningen ydes kun, hvis lægemidlet er godkendt i Danmark, er ordineret af en læge, og hvis erstatningsbeløbet overstiger egetbidraget.

Hvordan anmelder jeg lægemiddelskaden?

Ansøgning om erstatning behandles af Patienterstatningen.

Se ovenfor under afsnittet ”Hvordan anmelder jeg skaden?”

Hvis skaden er sket på et privathospital?

Skader, der sker på private hospitaler, er også dækket af erstatningsordningen.

Patienterstatningsordningen gælder al behandling, som er udført af autoriseret sundhedspersoner eller deres medhjælp, ligegyldigt hvor og i hvilken sammenhæng behandlingen ydes.