Er du færdigudredt og venter på behandling eller er du henvist direkte fra en speciallæge til sygehusbehandling og skal du vente mere end 60 dage (den 1. januar 2025 ændres fristen til 30 dage) på behandling, udvides dine muligheder for at vælge behandlingssted til også at omfatte private aftalesygehuse.

Du har også ret til at benytte private aftalesygehuse, hvis du er henvist til nærmere undersøgelse (udredning) og sygehuset ikke kan færdiggøre udredningen og evt. give dig en diagnose inden 60 dage (den 1. januar 2025 ændres fristen til 30 dage) fra henvisningen er modtaget på sygehuset. Et aftalesygehus er privathospitaler og -klinikker, som har en aftale med Danske Regioner om at udføre undersøgelse og behandling af offentlige patienter.

Henvisning fra egen læge til diagnostisk undersøgelse

Har din egen læge henvist dig til en diagnostisk undersøgelse på et sygehus, til brug for lægens egen videre udredning og skal du vente mere end 30 dage på den diagnostiske undersøgelse, kan du også vælge et aftalesygehus med kortere ventetid.

Beregning af ventetid

De 30 eller 60 dage beregnes fra den dato, hvor du er færdigudredt og hvor det vil være muligt at give samtykke til behandling eller fra den dato, hvor sygehuset modtager en henvisning til behandling og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Fristen til opstart af behandling efter endt udredning starter altså med at løbe fra det tidspunkt, hvor du kan afgive informeret samtykke og ikke fra det tidspunkt, hvor samtykket rent faktisk indhentes.

Det vil sige, at selvom afdelingen indkalder dig til lægesamtale og indhentelse af samtykke på et senere tidspunkt for eksempel på grund af kapacitetsudfordringer, så tæller fristen allerede fra det tidspunkt, hvor det var muligt at informere dig om resultatet af udredningen og indhente et samtykke til behandling.

Datoen hvor henvisningen modtages eller hvor udredningen er afsluttet, regnes for dag 0.

Ved beregningen medregnes ikke perioder, hvor man udsætter opstart af behandlingen på grund af din helbredstilstand eller efter dit ønske.

I visse tilfælde begrænses dit valg:

  • Hvis din diagnose i lægehenvisningen er for uklar til, at sygehuset kan vurdere om et aftalesygehus kan foretage den nødvendige undersøgelse og behandling, kan du ikke straks vælge et aftalesygehus. Så vil du i stedet være omfattet af retten til udredning inden for 30 dage og de rettigheder der knytter sig til den, se afsnittet ”Ret til hurtig udredning”.
  • Det udvidede frie sygehusvalg omfatter ikke: organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation og ophold på rekonvalescenthjem.
  • Må sygehuset udsætte din behandling ud over 30 dage, alene pga. din helbredstilstand eller dine forhold, for eksempel dit eget ønske om at udsætte behandlingen, kan du først benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis sygehuset ikke kan opstarte behandlingen inden 60 dage med tillæg af de dage hvor du ikke kunne modtage behandling pga. dine forhold.
  • Du kan ikke vælge behandling på et aftalesygehus som har længere ventetid end din bopælsregions sygehuse eller de sygehuse din region samarbejder med.

Vær opmærksom på, at:

  • Du skal henvises af din region til aftalesygehuset. Du kan altså ikke på eget initiativ kontakte et aftalesygehus og bestille en tid til behandling. Selvom betingelserne for udvidet frit sygehusvalg er opfyldt, refunderer regionerne ikke regninger for behandlinger foretaget på eget initiativ, uden forudgående godkendelse af din bopælsregion.
  • Det er ikke forbundet med nogen omkostninger for dig at blive behandlet på et aftalesygehus selvom dette er privat. Når du benytter det udvidede frie sygehusvalg, skal du dog selv arrangere og betale for transporten frem og tilbage til undersøgelser og behandlinger. Du kan få refunderet den del af transportudgifterne, til billigst mulige transportmiddel, som du havde været berettiget til, hvis du havde benyttet det sygehus, regionen ville have henvist dig til.
  • Du bestemmer selv, om du vil benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvis. Du benytter tilbuddet helt, hvis du får evt. forundersøgelse forud for behandlingen og selve behandlingen på aftalesygehuset. Du benytter tilbuddet delvist, hvis du for eksempel kun ønsker en eller flere af de diagnostiske undersøgelser, som sygehuset har planlagt i undersøgelsesforløbet, foretaget på aftalesygehuset, men selve behandlingen udført på det offentlige sygehus.

Aflyst operation

Du kan også vælge et aftalesygehus, hvis den tilbudte operationsdato af det offentlige sygehus bliver ændret til et senere tidspunkt. Denne valgmulighed afhænger ikke af nogen tidsfrist og du kan med det samme vælge et aftalesygehus

Siger du af private årsager nej til en tilbudt operationsdato, har sygehuset ikke pligt til at give dig et nyt behandlingstilbud inden for 30 dage. Sygehuset skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt.

Særligt for din med sclerose

Sygdomsmodificerende behandling af sclerose kan kun foregå på en neurologisk afdeling på et offentligt sygehus. Når det kommer til denne form for behandling, kan det udvidede frie sygehusvalg derfor ikke benyttes.