Når du er henvist til nærmere undersøgelse (udredning) på et sygehus, har du krav på at være færdigundersøgt og evt. få en diagnose inden 30 dage fra henvisningen er modtaget på sygehuset.

Det betyder, at afdelingen skal iværksætte og afslutte de nødvendige undersøgelser, der skal til for enten at kunne afklare dit behandlingsbehov eller afkræfte sygdom.

Kan fristen ikke overholdes?

Hvis sygehuset ikke selv har kapacitet til at få undersøgelserne gennemført, så din situation kan afklares inden for 30 dage, skal sygehuset søge disse gennemført på andre offentlige sygehuse, samarbejdssygehuse eller ved eventuelt at lave en aftale med et privathospital om udførelse af en eller flere af undersøgelserne.

Kan sygehuset ikke det, har du ret til at vælge at blive henvist til et privat hospital, som har lavet en aftale med Danske Regioner om behandling af patienter på det offentliges regning (det udvidede frie sygehusvalg).

Du har altid ret til, på ethvert tidspunkt i forløbet, at vælge at blive henvist til et andet offentligt sygehus efter reglerne om det almindelige frie sygehusvalg. Denne mulighed gælder altid og uafhængigt af de øvrige regler.

Hvis du selv ønsker at udskyde udredningen eller det ikke, pga. dine helbredsmæssige forhold, er fagligt muligt at gennemføre en udredning inden for 30 dage, så vil en overskridelse af de 30 dage ikke udløse en ret til at vælge et privat hospital. Du vil stadig have ret til at få en udredningsplan, se nedenfor.

Udredningsplan

Hvis tidsfristen overskrides, har du ret til at modtage en plan for det videre forløb, der som minimum angiver tid og sted for den næste undersøgelse, du skal til. Den skal du modtage inden for de 30 dage.

Beregning af fristen

Fristen beregnes fra den dato, hvor henvisningen modtages (dag 0) til den dato, hvor du er udredt og har fået information om, hvad udredningen viser.

Dagen efter modtagelse af henvisningen er således dag 1.

Mangel på kapacitet på sygehuset er ikke en gyldig grund til overskridelse af 30 dages fristen.

I forhold til din ret til at modtage en udredningsplan beregnes fristen således, at der ikke fratrækkes perioder, hvor udredningen har måtte udsættes på dit ønske eller pga. dine helbredsforhold. Du vil under alle omstændigheder have ret til en udredningsplan, hvis udredningen strækker sig længere en 30 dage.

Transport

Selvom patienterne nu har fået ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis sygehuset ikke kan overholde fristen på 30 dage, så har sygehuset stadig en forpligtelse til at sørge for at udredningen sker inden for fristen. Eventuelt ved inddragelse af andre offentlige sygehuse eller samarbejdssygehuse.

Det betyder, at du har ret til at få refusion af dine udgifter til transport eller kørsel (hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor, Se nærmere i afsnittet om ”Transport”) til det andet sted, som regionen(sygehuset) har henvist dig til for at hjælpe med at udrede dig inden for fristen.

Hvis sygehuset ikke kan udrede dig inden for 30 dage og du vælger at få din udredning foretaget på et privat aftalehospital (det udvidede frie valg), så arrangerer og betaler du selv transporten frem og tilbage. Du kan få refusion af de udgifter regionen alligevel ville have haft, hvis du havde valgt at forblive på det sygehus, du er henvist til.

Se nærmere herom i afsnittet om ”Transport”

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager over, at udredningsretten ikke er overholdt, herunder at du ikke har modtaget en udredningsplan.

Du skal indgive din skriftlige klage til styrelsen inden 4 uger efter, at du er blevet bekendt med det du ønsker at klage over. Styrelsen kan dog, hvis der er særlige grunde, behandle din klage efter de 4 ugers udløb.