Danske Patienter, som Scleroseforeningen er en del af, har i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Trygfonden undersøgt, hvordan pårørende opfatter deres egen rolle og opgaver, og hvordan de ser deres egne behov.

Undersøgelsen er baseret på interviews med 54 pårørende, der går på tværs af en bred vifte af sygdomsgrupper, svækkede ældre, handicap og misbrug. Interviewpersonerne spænder i alder fra 18 til 82 år, ligesom de har forskellige relationer til deres nærtstående, befinder sig i forskellige livsfaser og er spredt ud over hele landet.

At være pårørende i Danmark. En kvalitativ analyse af pårørendes erfaringer ud fra et hverdagsperspektiv,” lyder den fulde titel på pårørendeundersøgelsen, der som noget nyt går på tværs af pårørendegrupper og er den første af sin art. Undersøgelsens vigtigste fund blev offentliggjort og fremlagt af VIVE ved et webinar med over 800 tilmeldte i sidste uge.

Du kan se webinaret her

I webinaret fra Danske Patienter deltager hospitalspræst Lotte Mørk, Sundhedsstyrelsens direktør Jonas Egebart og chefanalytiker Rikke Aarhus fra VIVE

Pårørende kan ikke puttes i én kategori

Webinaret består af to dele. I første halvdel fremlægges undersøgelsens resultater af Rikke Aarhus, der er chefanalytiker og har stået i spidsen for undersøgelsen hos VIVE. Fremlæggelsen af undersøgelsens vigtigste fund efterfølges af en debat med et panel bestående af hospitalspræst fra Rigshospitalet Lotte Mørk, Sundhedsstyrelsens direktør Jonas Egebart og Maria, der er mor til en 17-årig datter med psykiske udfordringer, og som på et tidspunkt selv blev syg og mistede sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Men gør spørgsmålet, hvem er de pårørende, og hvad er deres behov, egentlig mere skade end gavn? Ja, mente hospitalspræst Lotte Mørk fra Rigshospitalet. For pårørende kan ikke puttes i én kategori, og det kan deres behov heller ikke. Ordet behov giver desuden en falsk forestilling om, at det at være pårørende er en udfordring, der kan løses. Og selv om pårørende har brug for forskellig hjælp og støtte, er det at være pårørende et vilkår, der grundlæggende ér en belastning, og den belastning har hver eneste pårørende brug for at blive set i.

Husk at se de pårørende som et helt menneske i egen ret og ikke kun den lille del af et menneske, der skal hjælpe og støtte en anden.

Rikke Aarhus, chefanalytiker hos VIVE

Mere end en ressource

At pårørende har brug for at blive set som et helt menneske i egen ret af de systemer og fagpersoner, som de samarbejder med om den nærtståendes pleje og behandling, er da også en af de indsigter, der blev fremhævet som et af undersøgelsens væsentligste fund. Et fund, der genlød i VIVE’s chefanalytikers afsluttende råd til de mange fagfolk, der fulgte webinaret:

“Husk at se de pårørende som mere end en ressource. Husk at se dem som et helt menneske i egen ret og ikke kun den lille del af et menneske, der skal hjælpe og støtte en anden. Vær nysgerrig på, hvem er dette menneske, og hvilke forudsætninger og vilkår har det at agere som pårørende under. Forsøg at tænke inddragelse lidt omvendt og vend retningen om. Spørg: Hvordan er det, jeg som fagprofessionel – hvad enten der er tale om en kommunalt, regionalt eller privat ansat fagperson – kan invitere mig selv ind i de pårørendes hverdagsliv og den nærtståendes hverdagsliv, og på den måde være nysgerrig på, hvad der er brug for hjælp til.”

Download undersøgelsen

Den kvalitative undersøgelses afdækning af temaer, der går igen på tværs af pårørende, vil blive taget op og integreret i en stor kvantitativ register- og spørgeskemaundersøgelse, som vil blive sendt ud til 100.000 danskere i maj 2024 og fremlagt i starten af 2025.

Undersøgelsen kan downloades på Danske Patienters hjemmeside.

Fornyet aktualitet

Der er ikke noget nyt i at tale om pårørende eller om pårørendes rolle. Diskussionen om balancen mellem offentlige ydelser og civilsamfundets og pårørendes rolle popper op med jævne mellemrum. Men i de senere år har diskussionen fået en fornyet aktualitet og styrke. Det skyldes blandt andet det øgede pres på velfærdssamfundets institutioner, der skyldes manglen på hænder i det offentlige og det samtidige demografiske pres fra en aldrende befolkning. Sådan indledte chefanalytiker ved VIVE Rikke Aarhus sin præsentation af den nye pårørendeundersøgelse.

“Vi ser i disse år en udvikling henimod, at pårørende forventes at spille en mere fremtrædende rolle i forhold til at drage omsorg for, hjælpe og støtte deres nærtstående. Både for at afhjælpe systemets udfordringer, men også fordi forskning og praksis viser, at det for den nærtstående har stor betydning at have en støttende pårørende ved sin side,” forklarede hun og satte ord på formålet med undersøgelsen, inden hun fremlagde dens vigtigste fund:

“Vi står i en tid med fornyede drøftelser af, hvilken rolle pårørende skal spille og hvilke opgaver de skal løse. For at kvalificere disse drøftelser er det vigtigt at inddrage viden om, hvilke opgaver pårørende allerede løser, og hvordan pårørendes eget hverdagsliv påvirkes af pårørenderollen. Og det er de spørgsmål, som undersøgelsen søger at besvare.”

7 vigtige pointer fra undersøgelsen