Ved årsskiftet blev der indført nye retningslinjer for behandlingsindsatsen for sclerosepatienter, der får fysioterapi vederlagsfrit som følge af deres sygdom. De nye retningslinjer inddeler patienter med sclerose i fasebeskrivelser, der har til formål at udbrede et ensartet vidensgrundlag om sygdommen og en ensartet kvalitet i behandlingsindsatserne, hvor store forskelle fra postnummer til postnummer og fra klinik til klinik hidtil har gjort sig gældende. Kort før jul blev der lavet en patientpjece, hvor du kan læse mere om faseinddelingen.

De nye retningslinjer ændrer ikke på, at sclerosepatienter har ret til vederlagsfri fysioterapi. De ændrer heller ikke på, at fysioterapeuten skal tilrettelægge behandlingen ud fra den enkelte patients individuelle behov, sådan som fysioterapeuten altid har skullet. Det har Danske Fysioterapeuter igen og igen understreget, når Scleroseforeningen har foreholdt den faglige organisation de mange henvendelser, som Scleroseforeningen siden årsskiftet har fået fra medlemmer med sclerose, der oplever at få frataget store dele af deres behandling efter indførelsen af de nye retningslinjer. 

Men hvorfor oplever så mange sclerosepatienter så, at de fra årsskiftet har fået deres behandlingsindsats drastisk reduceret af deres fysioterapeut?

Enten har de praktiserende fysioterapeuter ikke fået ordentlig forklaret, hvordan den nye honorarstruktur skal forstås og forvaltes, og har fået det hele galt i halsen. Eller også er der fysioterapeuter derude, der ganske enkelt nægter at følge den overenskomst, de selv har indgået.

Nadia Buchard, rådgivningschef i Scleroseforeningen

Regler fejlfortolkes

De nye retningslinjer, der er del af Danske Fysioterapeuters seneste overenskomstaftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, medfører en ændret honorarstruktur for de praktiserende fysioterapeuter.

Den nye måde at honorere fysioterapeuterne på svarer ifølge Danske Fysioterapeuter og de øvrige overenskomstparter til den tidligere økonomi for de samme patienter. Dog på nær 2,5 %, som parterne regner med at kunne opnå i ”effektiviseringsgevinst”. Dels ved i højere grad at ensarte behandlingsindsatserne på tværs af landet gennem de forskellige fasebeskrivelser, dels ved at understøtte patienter, som er i stand til at træne uden supervision af fysioterapeuten, i at selvtræne. ”Den nødvendige effektivisering bør kunne findes i de faglige beskrivelser vedr. behandlingen af patienterne i de forskellige forløbsfaser. Herunder muligheden for at tilbyde usuperviseret selvtræning i perioder for de patienter, hvor det kan være fagligt relevant”, lyder det i Danske Fysioterapeuters vejledning til fysioterapeuter, der har sclerosepatienter i vederlagsfri behandling. De 2,5 % skal bruges til at få flere patienter ind i ordningen.

Den ændrede honorarstruktur er efter Scleroseforeningens rådgivningschefs opfattelse selve hovedårsagen til, at indførelsen af de nye retningslinjer har fået en ”rigtig skidt start”.

Den nye måde at honorere fysioterapeuterne på betyder, at fysioterapiklinikken fremover får et fast månedshonorar for hver af klinikkens patienter med sclerose, der modtager vederlagsfri fysioterapi.

Det månedlige honorar per patient er forskelligt afhængigt af sygdommens sværhedsgrad og patientens egne muligheder for at kunne selvtræne eller supplere med selvtræning, men det faste månedlige honorar, der udløses for den enkelte patient, er ikke et loft over, hvor meget behandling den enkelte patient må få, og det er i direkte strid med overenskomsten, hvis det forvaltes sådan.

Månedshonorarerne for den enkelte kliniks sclerosepatienter er et gennemsnit, der skal ses hen over hele året med dets ferieperioder og sygdomspauser, og som frit kan administreres på tværs af hele porteføljen af patienter i strukturerede forløb i den enkelte klinik.

Ikke desto mindre forvaltes det månedlige honorar som et loft over den enkelte patients behandling, oplever Scleroseforeningens rådgivningschef.

”Det rene kaos”

”Det grundlæggende og gennemgående problem i de mange henvendelser, vi får, er, at fysioterapeuterne fejlagtigt fortolker månedshonoraret for den enkelte patient som et max eller et loft over, hvor meget behandling patienten kan få,” forklarer rådgivningschef Nadia Buchard, der kalder indførelsen af de nye retningslinjer for “kaotisk”.

”Det er det rene kaos,” lyder rådgivningschefens klare dom på baggrund af de mange henvendelser, som Scleroseforeningen har fået siden indførelsen af de nye retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi for sclerosepatienter:

”Enten har de praktiserende fysioterapeuter ikke fået ordentlig forklaret, hvordan den nye honorarstruktur skal forstås og forvaltes, og har fået det hele galt i halsen. Eller også er der praktiserende fysioterapeuter derude, der ganske enkelt nægter at følge den overenskomst, de selv har indgået,” siger Nadia Buchard.

Danske Fysioterapeuters vejledning af fysioterapeuterne i de nye retningslinjer fremgår det dog sort på hvidt, at ændringer i behandlingsindsatsen med udgangspunkt i honorarets størrelse er i strid med reglerne:

”Udgangspunktet vil være, at patienterne modtager den behandling du vurderer er fagligt relevant ud fra en konkret individuel vurdering. Ændringer i behandlingsplanen og -indsatsen skal derfor være fagligt funderede. Du kan altså ikke ændre i behandlingsindsatsen med udgangspunkt i forløbshonorarets størrelse. Hvis du ændrer behandlingsindsatsen overfor patienten, er det vigtigt, at du giver patienten en faglig begrundelse for ændringen,” lyder det i vejledningen.

Ingen tid at give af

”Ordningen er kommet så skævt fra start, at det ingen mening giver at se tiden an, sådan som Danske Fysioterapeuter hidtil har insisteret på over for os. Det står klart, at problemerne er af en art, der ikke vil løses af sig selv, og for hver uge der går uden den nødvendige træning, risikerer patienterne at miste funktion,” siger Nadia Buchard.

Derfor har Scleroseforeningen også kontaktet KL og Danske Regioner med henblik på at få overenskomstparterne til at sætte sig sammen igen og i fællesskab få rettet op på den skæve start og de alvorlige konsekvenser, fysioterapeuternes fejlfortolkning af reglerne har for sclerosepatienters vederlagsfri fysioterapibehandling.

I slutningen af sidste uge mødtes Danske Fysioterapeuter, KL og Danske Regioner derfor med Scleroseforeningen om den uholdbare situation, og i forlængelse af mødet blev løsninger drøftet mellem overenskomstparterne for lukkede døre.

”Jeg noterer mig, at overenskomstparterne var fuldstændigt enige med os i, at situationen er så alvorlig og uholdbar, at der omgående skal rettes op på problemet med den overenskomststridige forvaltning af reglerne,” siger Nadia Buchard.

I starten af denne uge har overenskomstparterne efterfølgende orienteret Scleroseforeningen om, at der omgående vil blive sat massivt ind for gennem bedre vejledning af fysioterapeuterne at undgå, at månedshonorarerne bliver forvaltet i modstrid med reglerne, ligesom eventuelle ændringer af behandlingsindsatserne kan komme på tale.

“Vores klare forventning er derfor, at alle sejl bliver sat til over for de mange regelbrud i forvaltningen af de nye retningslinjer, så mennesker med sclerose kan få den behandling, de har behov for og ret til, og jeg kan love hver og en, der modtager vederlagsfri fysioterapi, at det kommer vi til at følge meget tæt og at holde de ansvarlige overenskomstparter op på,” siger rådgivningschefen.

Få juridisk hjælp

For at hjælpe dig, der lige nu oplever at få reduceret din behandlingsindsats hos din fysioterapeut uden nogen sundhedsfaglig begrundelse, eller som på anden vis oplever at komme i klemme i fysioterapeutens forvaltning af de nye retningslinjer, har Scleroseforeningen ansat en juridisk medarbejder.

Sammen med rådgivningschef Nadia Buchard vil den juridiske medarbejder hjælpe med at besvare de mange henvendelser fra medlemmer, der er kommet i klemme i den vederlagsfri fysioterapiordning.

Den juridiske medarbejder kan også vejlede dig om, hvilke muligheder du har for at klage, og hvor du skal klage i netop din region. Det kan være en uoverkommelig opgave at skulle klage for nogle patienter. Gælder det også for dig, har du fremover mulighed for at få Scleroseforeningens hjælp til at løfte klagebyrden.

Læs mere om, hvordan du klager i boksen.

OBS: Har du spørgsmål til, hvordan du klager eller brug for hjælp til det, så skriv til rådgivningschef Nadia Buchard på nbu@scleroseforeningen.dk eller ring på 36463646

Sådan klager du

Klager over den sundhedsfaglige behandling

Er du uenig i fysioterapeutens vurdering af din faseinddeling eller af dine specifikke behandlingsbehov, og er det ikke lykkedes at nå til enighed med fysioterapeuten via dialog, så er der tale om en klage over den sundhedsfaglige behandling. Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal det ske til Styrelsen for Patientklager

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed gennem borger.dk, hvor du kan oprette et klageskema her.

Klager over service/serviceniveau

Klager over servicen eller serviceniveauet i fysioterapeutens tilrettelæggelse af din behandlingsindsats skal i stedet rettes til den region, hvor din fysioterapeut har sin praksis. Når regionen modtager din klage, sender regionen klagen videre til behandling i samarbejdsudvalgene for fysioterapi. Vedrører din klage manglende overholdelse af overenskomstaftalen, fx hvis din behandling bliver reduceret, uden at det sker ud fra en individuel faglig vurdering af dit behandlingsbehov, skal din klage også sendes til regionen. Det sker via sikker post, hvor du som patient skal udfylde og sende et skema til regionen. Nedenfor får du link til de enkelte regioner:

Region Hovedstaden: Klage over behandling eller service (regionh.dk)

Region Sjælland: Klage og erstatning – Region Sjælland – Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Region Syddanmark: Klagevejledning og klager over andre forhold (regionsyddanmark.dk)

Region Midtjylland: Klage og erstatning – Sundhed – Region Midtjylland (rm.dk)

Region Nordjylland: Få hjælp til at … (rn.dk)

Har du spørgsmål til, hvordan du klager eller brug for hjælp til det, så skriv til rådgivningschef Nadia Buchard på nbu@scleroseforeningen.dk eller ring på 36463646